Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi gallrar bort granar för att gynna hackspettarna och den halländska lövskogen

Under vintern 2020 skapade vi gynnsamma livsmiljöer för gröngöling och mindre hackspett i Onsalaskogarna. Nu i november avverkar vi granar för att förbättra förutsättningarna för dessa lövskogsarter.

En av förutsättningarna för att den planerade nya Onsalavägen ska kunna byggas är att genomföra skyddsåtgärder för flera rödlistade arter. En viktig del av detta arbete är att skapa nya livsmiljöer för bland annat fåglar, grodor och fladdermöss. När det gäller fågelarterna gröngöling och mindre hackspett handlar det om exempelvis veteranisering av träd (se tidigare nyhet) och uppläggning av faunadepåer. Tidigare i år (januari-februari) har vi ställt i ordning ersättningsområden för gröngöling och mindre hackspett. Dessa fåglar trivs i lövskogsområden där det finns gott om träd med håligheter, döda grenar och andra döda partier. Där hittar fåglarna både boplatser och ett välfyllt skafferi.

Mindre hackspett hittar nya boplatser i Onsalaskogen. Foto: Ekologigruppen. 

Två hackspettsarter som gynnas av lövskog

Både gröngöling och mindre hackspett är arter som lever i lövskog. Därför har veteraniserings­insatserna gjorts på lövträd. För att ytterligare förbättra förutsätt­ningarna för dessa lövskogsarter kommer vi att avverka gran i samma områden som vi har gjort veteranisering.

Granen, som växer snabbt och tål skugga, kan utgöra ett hot mot hackspettarnas livsmiljö och barrträdet är inte ett naturligt inslag i lövskogarna i kustnära delar av Halland. Genom att ta bort granen i dessa lövskogar ökar andelen lövträd, ljusinsläppet blir bättre, äldre träd gynnas och man skapar ett mer varierat bestånd som är positivt för hackspettarna. En vinn-vinn-situation för både hackspettar och den halländska lövskogen, med andra ord.

Röjning av gran – ett återkommande inslag i delar av Onsalaskogen

Det är önskvärt att avverka gran i de områden där vi genomför skyddsåtgärder och särskilt där den växer i närheten av de träd som har veteraniserats. Därför kommer röjning av små granar att vara en del av den fortsatta förvaltningen av skogsområdena. Avverkningen sker med skonsamma metoder för att undvika skador på omgivande träd och deras rötter. Arbetet med att avverka granar pågår under november 2020.