Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på fågelarterna Gröngöling och mindre hackspett.

Dom i artskyddsfrågan innebär att Trafikverket måste söka dispens för mindre hackspett och gröngöling

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen meddelas att Trafikverkets överklagan har avslagits. Det innebär att Trafikverket behöver söka artskyddsdispens för fågelarterna mindre hackspett och gröngöling innan bygget av nya väg 940 kan påbörjas.

Den 29 september 2021 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) domen i målet som rör fågelarterna mindre hackspett och gröngöling. Trafikverkets överklagan har avslagits vilket betyder att artskyddsdispens krävs innan nya väg 940 kan börja byggas. Vi arbetar nu med dispensansökan för mindre hackspett och gröngöling. Denna ansökan kommer att skickas in till Länsstyrelsen så snart den är klar, förhoppningsvis i slutet av oktober.

Bakgrund till att målet togs upp i MÖD

Trafikverket har arbetat med förebyggande skyddsåtgärder* för att inte skada de arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Dessa åtgärder har vidtagits eftersom det framgått att dispensmöjligheterna är begränsade, läs mer om detta i följande handlingar:

I april 2018 fick Trafikverket föreläggande från Länsstyrelsen i Halland att söka artskyddsdispens för arterna mindre hackspett och gröngöling inför byggandet av nya väg 940.

Eftersom Trafikverket arbetat med förebyggande skyddsåtgärder och inte anser sig komma i konflikt med 4 § 4 artskyddsförordningen, samt att dispensmöjligheterna är begränsade (se Länsstyrelsens tillstyrkan), överklagade Trafikverket detta föreläggande till Mark- och miljödomstolen (MMD). När överklagan avslogs (se dom från MMD) överklagade Trafikverket till MÖD.

Här kan du läsa stycken ur domen

MÖD meddelar i domen att det krävs dispens, se stycken ur domen nedan:

Sammantaget bedömer Mark- och miljööverdomstolen att anläggandet av vägen, trots de åtgärder Trafikverket föreslagit, kommer i konflikt med 4 § 4 artskyddsförordningen avseende mindre hackspett och gröngöling. Därvid finns det, utifrån den tidigare refererade domen från EU-domstolen, inte skäl att enligt tidigare praxis från Mark- och miljööverdomstolen göra någon bedömning av arternas bevarandestatus.

Artskyddsdispens krävs således i detta fall för gröngöling och för mindre hackspett. Överklagandet ska därför avslås. Det finns med denna utgång inte skäl för domstolen att göra en bedömning enligt 4 § 2 artskyddsförordningen.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

*Se tidigare nyheter om veteranisering och gallring av granar.