Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Onsala har sedan länge en mycket snabb befolkningstillväxt. Trafikförhållandena har diskuterats livligt sedan mitten av 1950-talet. Nu finns planer på trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs vägen och en ny vägsträckning i öster, mellan Rösan och Forsbäck.

Befolkningen på Onsala växer och därmed ökar också trafiken på vägarna. Väg 940 förbinder södra och östra delarna av Onsalahalvön med Kungsbacka och E6. I dag passerar mellan 5 000 och 15 000 fordon per dygn på vägen. Området väster om Onsala har höga natur- och kulturhistoriska värden. 

 

Låg kapacitet och trafiksäkerhet

Den nuvarande vägen har för låg kapacitet, är smal och är bitvis olycksdrabbad. Den täta trafiken skapar olägenheter för dem som bor i närheten och utmed vägen ligger flera skolor. Under rusningstid är det svårt att ta sig ut på vägen och det är en otrygg miljö för fotgängare och cyklister. Ett övergripande förslag på en förbättrad trafiksituation på Onsalahalvön har funnits länge i översiktsplanen för Kungsbacka Kommun. Översiktsplanen redovisar ett vägreservat för framtida vägutbyggnad väster om Onsala, men fram till idag har endast mindre punktinsatser gjorts för att förbättra situationen.

 

Vägplan och arbetsplan

Idag är projektet uppdelat i två delar. Vägplanen för delen Forsbäck-E6 föreslår åtgärder som syftar till förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för anslutande trafik till och på väg 940 samt för oskyddade trafikanter som ska korsa vägen. Syftet med arbetsplanen för en planerad nybyggd väg öster om samhället, mellan Rösan-Forsbäck, är att förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö samt minska barriär vägen utgör för de som försöker korsa befintlig väg.

 

Bakgrund och historik

Trafikförhållandena i Onsala har diskuterats livligt sedan mitten av 1950-talet. 1955 upprättades en arbetsplan för väg 940 i ny sträckning på Onsalahalvön. 1955 upprättades en arbetsplan för väg 940 i ny sträckning på Onsalahalvön. Arbetsplanen reviderades 1960.

1973 utarbetades en lokaliseringsplan för delen mellan Iserås och Kollahed. Väg 940 nya sträckning bearbetades sedan år 1976-1977 i en vägutredning. I slutet av 70-talet utbyggdes gång- och cykelvägen som löper längs nuvarande väg 940 på dess östra sida.

1980 gjordes en utredning angående upprustning av väg 940 genom Forsbäck. Den därpå följande arbetsplanen fastställdes enligt utredningens alternativ 1 och vägen genom Forsbäck byggdes om i mitten av 1990-talet.

1997-1998 gjordes ytterligare en vägutredning som pekade ut två principiella åtgärder för att lösa trafikproblemen på väg 940, ombyggnad i befintlig sträckning respektive nybyggnad väster om Onsala i olika korridorförslag. Länsstyrelsen ansåg dock inte att trafiksituationen på Onsalahalvön i sin helhet var tillräckligt belyst i vägutredningen. Därför gjorde Vägverket blanda annat en genomgripande trafikutredning som blev klar år 2001. Trafikutredningen innehöll 7 alternativ för vägombyggnader på halvön.

När Miljöbalken trädde i kraft 1999 gjorde de nya lagkraven att vägutredningen från 1998 och trafikutredningen från 2001 gemensamt kom att kallas för "förstudie". Förstudien för väg 940 skickades på remiss år 2001. Länsstyrelsen fattade enligt 6 kap 4§ Miljöbalken 2001-06-05 beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Delen Rösan-Forsbäck

Föredetta Vägverket och Länsstyrelsen fattade efter remisstiden ett gemensamt beslut om att det är väg 940 som är den mest angelägna vägen att förbättra på Onsalahalvön och delen mellan Rösan och Forsbäck i ny sträckning väster om Onsala kvalade in i Länsplanen för infrastruktur åren 2004-2015 med angiven byggstart år 2010. Planen är under omarbetning och byggstarten är framflyttad.

Under 2000-talet har dessutom en cirkulationsplats byggts vid den tidigare korsningen mellan väg 940 (Onsalavägen) och väg 946 (Mariedalsvägen) och refuger utmed sträckan byggts.

Sommaren 2008 blev vägutredningen klar där fem olika vägalternativ utreddes. Fyra alternativ går i en helt ny korridor väster om Onsala och det femte alternativet är att bygga om befintlig väg. Väg 940 är ett komplext och omdebatterat projekt. När vägutredningen var ute på remiss och kom ett 80-tal yttranden in. 

Dåvarande Vägverket beslutade om vägutredningen och valde att arbeta vidare med alternativ 3. Det innebär att vägen dras öster om Grusåsen vid Norrelund och utanför jordbrukslandskapet vid Björsmosse. Det blev i enlighet med Kungsbacka kommuns översiktsplan som sedan länge redovisar behovet av ett vägreservat för framtida vägutbyggnad väster om Onsala.

Nästa steg i vägprojekteringen är att ta fram en arbetsplan. Arbetsplanen visar mer i detalj var vägen ska gå och hur den kommer att se ut.