Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varbergs station
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ökade krav på klimatanpassning och säkerhet

Om en månad ställs järnvägsplanen för Varbergstunneln ut för granskning. Vid en pressträff 29 februari 2016 gav vi en översikt över hur projektet är tänkt att genomföras.

Planen innehåller en rad åtgärder för att klimatanpassa anläggningen. Exempelvis placeras spåren högre upp från markytan för att klara av högre vattennivåer i framtiden. Säkerhetsaspekterna har utvärderats noga, och bland annat lett till att avståndet mellan utgångarna till räddningstunneln blir 300 meter istället för 500 meter.

– Under de år som vi har arbetat med att projektera Varbergstunneln har kraven för klimatanpassning skärpts, säger Trafikverkets projektledare Andreas Gustafsson. Dessutom har vi fått mer detaljerad kunskap om förutsättningarna och detta har påverkat de lösningar som vi nu förespråkar.

Under samrådsperioden inkom även en rad synpunkter som har lett till nya lösningar. Port under järnvägen vid Vareborg istället för planskild korsning med bro över, är en av dessa.

– Vi kan redan nu konstatera att kostnaden blir högre, fortsätter projektledare Andreas Gustafsson. Det är framförallt åtgärderna för klimatanpassning och säkerhet som står för kostnadsökningen.

Enligt dagens beräkningar kommer kostnaden för Varbergstunneln att uppgå till 3,9 miljarder kronor räknat i 2009 års penningvärde. Ursprungsberäkningen låg på 2,9 miljarder kronor.

Byggtiden av Varbergstunneln är beräknad till mellan år 2019 och 2024.

Fakta

Järnvägsplanen ställs ut för granskning om cirka en månad och därmed blir tillgänglig för intressenter och allmänhet. I planen presenteras den valda lösningen för dubbelspår på sträckan Varberg-Hamra. Syftet är att i detalj klargöra hur mycket mark som behöver tas i anspråk och hur projektet är tänkt att genomföras. Järnvägsplanen innehåller även den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som godkändes av Länsstyrelsen Hallands län i september 2015.

Exempel åtgärder för klimatanpassning

 • Betongtrågen, dvs. "tunnlar utan tak", blir längre och får kraftigare konstruktion
 • Spåren placeras högre upp från markytan, vilket kräver högre bullerskydd och ändrad grundläggning för bullervallar
 • Större dammar, pumpar och större dimension på VA-ledningar för att kunna stå emot större vattenflöden.

 

Exempel säkerhetsåtgärder

 • Utgångar till räddningstunnel från järnvägstunneln med 300 meters mellanrum istället för 500 meter
 • Delar av tunneln kräver mer omfattande förstärkningar och försiktig sprängning på grund av mindre bergtäckning.

 

Övriga exempel

 • Kraftig ökning av förorenade massor i järnvägsområdet, Lassabackadeponin och från kvarteret Renen ger högre kostnader för transport och omhändertagning
 • För att säkra trafikeringen under utbyggnadstiden byggs en tillfällig bangård vid dagens stationsområde.

 

Exempel synpunkter efter samråd 2015

 • En port under järnvägen vid Vareborg istället för planskild korsning med bro över
 • Cirkulationsplats istället för trevägskorsning nordost om Österleden
 • Förlängning av bullervallar sydväst om Österleden
 • Räddningstunnelns mynning i Breared placeras i samma läge som spårtunneln, vilket innebär att ingreppet i rekreationsområdet norr om tunnelmynningen blir mindre.