Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

I september etablerar vi oss i Järnvägsparken, Breared och Lassabacka

Från och med den 2 september går de förberedande arbetena inför Varbergstunnelns byggstart igång på allvar. Mycket kommer att hända och nedan följer en kort information.

Arbetena i Järnvägsparken tar nu paus under sommaren. Hålet, där provborrningar och provinjektering har pågått de senaste veckorna, kommer att fyllas igen, men området kommer fortsatt att vara omgärdat av byggstaket.

Den 2 september kommer vår entreprenör Implenia att börja etablera ett arbetsområde i Järnvägsparken. Anledningen är att i järnvägsparken mynnar servicetunneln ut, från vilken hela tunnelarbetet ska drivas. Förutom arbeten med etablering kommer vi att installera spont, schakta ur jordmassor samt spränga berg. Allt för att komma ner till det så kallade påslaget där själva tunneldrivningen startar.

Parken, inklusive gång- och cykelbanan kommer att stängas av och staket och grindar sätts upp runt arbetsområdet.

Samtidigt startar arbeten även i Lassabacka, med etablering inför byggnation av ny godsbangård. Andra arbeten i Lassabacka är omledning av Kattegattleden för att se till att det blir en säker framkomlighet skild från byggtrafiken.

Vi startar också med arbeten i Breared, målet enligt Implenia är att snabbt få till etableringsytor och byggvägar så att vi så snart som möjligt kan börja schakta fram tunnelpåslaget i söder.

I övrigt kommer en hel del småarbeten startas runt om i centrum och på västra sidan av järnvägen, bland annat arbeten med sedimentationsdammar* och arkeologiska utgrävningar, samtliga dessa arbeten planeras vara avslutade till årsskiftet.

Information till boende och verksamheter

Vi kommer att hålla informationsmöten efter sommaren för dem som närmast berörs av tunnelarbetena. Inbjudan skickas ut i början på augusti till de områden som är aktuella.

Provsprängningar i Mariedal

Någon gång mellan den 26 och 30 augusti kommer vi att provspränga i ett område på Mariedal, närmare bestämt parkeringsytan sydöst om Falkenbergsgatan 25. Sprängningarna kommer att pågå under en dag. Allt arbete sker dagtid. Närmast berörda kommer att få information innan arbetena sker.

Provsprängningarna ger oss underlag för att kunna genomföra framtida sprängningsarbete på ett säkert sätt. Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar och flaggvakter säkerställer att ingen obehörig finns intill arbetsområdet. Efter sprängning ljuder en lång sammanhängande ljudsignal.

Arbete med nya Getteröbron i sommar

Under sommaren kommer det att vara en maskin som går på arbetsplatsen klockan 06:00-22:00, måndag-fredag vecka 27-31. Maskinen vispar ner en kalkcementblandning som när den stelnar blir en underjordisk pelare och fungerar som markstabilisator, detta för att den nya Getteröbrons banker ska ligga stabilt.

På kommunens webbplats, varberg.se/trafikinfo, hittar du information om hur trafiken påverkas under 2019.

*) Sedimentering är en vattenbehandlingsprocess, där man får vattnet att stanna upp så att partiklar som annars virvlar med vattnet stannar upp och genom sin tyngd sjunker till botten