Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Tunnelarbeten i centrala Varberg

Cirka 500 meter söder om Getteröbron kommer det nya dubbelspåret att börja vika av åt öster och gå in i ett betongtråg.

Tråget kan beskrivas som en öppen tunnel utan tak. Det blir cirka 900 meter långt och är en övergång från tågtrafik ovan mark till tunnel under jord och i berg.

Så bygger vi betongtunneln
De nya nedsänkta plattformarna kommer att ligga i trågets södra del. Och precis söder om plattformarna, ungefär i höjd med korsningen Baggens gränd och Västra Vallgatan försvinner dubbelspåret in i tunneln söderut.

Den första delen av tunneln är en cirka 350 meter lång betongtunnel. Den byggs med en cut-and-cover-metod. Det betyder att man schaktar en djup grop från markytan, bygger upp tunnelgolvet, väggarna och taket på gropens botten och sedan återfyller med massor över tunneln.

Under arbetet med tråget och betongtunneln kommer det att bli ett djupt schakt ungefär från korsningen Västra Vallgatan och Engelbrektsgatan och norrut mot Getteröbron. Arbetet kommer att ske i etapper så att vi inte behöver stänga av hela området samtidigt. Allteftersom nya delar av betongtunneln blir klara kommer vi att täcka över dem och öppna upp för gång- och cykeltrafik till stationsområdet igen. Under hela byggtiden kommer det att finnas en passage för gång- och cykeltrafik över schaktet till det nuvarande stationsområdet.

Transporter till och från betongtunneln och tråget kommer att gå antingen via Västra Vallgatan och norrut eller via Susvindsspåret som byggs om till byggväg.

Under Västra Vallgatan, ungefär i höjd med Engelbrektsgatan, kommer betongtunneln att övergå i en cirka 2,8 km lång bergtunnel under centrala Varberg. Parallellt med bergtunneln för tågtrafik kommer det att gå en mindre service- och räddningstunnel. Mellan de två tunnlarna kommer det att gå tvärtunnlar med jämna mellanrum som binder ihop dem. Service- och räddningstunneln kommer att ha sin norra mynning i Järnvägsparken söder om nuvarande stationshus.

Så driver vi bergtunneln
Vi kommer att driva, eller bygga, bergtunneln, med traditionell borr-och-spräng-teknik. Först tätar vi berget genom så kallad förinjektering för att förhindra att grundvatten läcker in i tunneln. Sedan borrar vi långa hål in i berget, laddar dessa med sprängmedel och spränger ut berget.

Bergtunneln driver vi från norr och söder samtidigt. Vi börjar med service- och räddningstunneln. Vid den första tvärtunneln i varje ände går vi också in i själva huvudtunneln och börjar driva den parallellt. Vi planerar att göra ett så kallat genomslag i service- och räddningstunneln under hösten 2021. Att vi gör ett genomslag betyder att vi har sprängt ut hela tunneln och att den är öppen i båda ändar. Under mitten av 2023 räknar vi med att göra ett genomslag i tågtunneln och då är också sprängarbetet för bergtunneln klart.

Sprängningarna för bergtunneln kommer att ske under dagtid. Vi får inte spränga när det är mörkt utomhus.

Trafikpåverkan under byggtid
Otto Torells gata kommer att vara avstängd för biltrafik mellan Östra Hamnvägen och Västra Vallgatan under hela byggtiden. Detta beror på att våra transporter till och från bergtunneln kommer att gå ut på Östra Hamnvägen via Otto Torells gata.

Västra Vallgatan kommer vara helt avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kommer fram på tillfälliga vägar under byggtiden.