Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg åker förbi en oövervakad järnvägsövergång i Åre

Mittbanan, Åre, vägtunnel under järnvägen, gångbroar, bomanläggningar och andra säkerhetsåtgärder

Säkerheten längs järnvägen i Åre behöver bli bättre. Därför planerar vi en rad åtgärder på och längs järnvägen genom byn.

Idag är det problem med så kallat spårspring, det vill säga att obehöriga genar över spåret eller av andra anledningar befinner sig i spårområdet i delar av Åre. Förutom att det är livsfarligt att gena över spåret är det också ett arbetsmiljöproblem för de lokförare som kör tågen i Åre.

Ett flertal oövervakade järnvägsövergångar bedöms också som svåra att ta sig över på ett säkert sätt.

För att öka säkerheten på järnvägen i Åre planerar vi att fortsätta att stängsla in järnvägen där vi bedömer att det behövs, bygga en vägtunnel under järnvägen, gångbroar och stänga eller komplettera obevakade järnvägsövergångar med bomanläggningar.

De gångbroar vi vill bygga är planerade vid Åre Centralstation och vid Frönäsudden öster om Åre by. Vid Åre Centralstation planeras det en ny övergång och vid Frönäsudden kommer den befintliga plankorsningen att stängas och ersättas med en gångbro.

Vi planerar också en vägtunnel under järnvägen vid Benjaminssons väg för att öka säkerheten och skapa förutsättningar att stänga närliggande befintliga plankorsningar av säkerhetsskäl.

Vi planerar även att bygga bommar vid de två obevakade järnvägsövergångarna vid badplatsen i Björnänge och i Åkroken, mellan Undersåker och Järpen.

Utöver dessa säkerhetshöjande åtgärder stängslar Trafikverket också in delar av järnvägsspåren för att minska spårspringet.

Målet är att kunna återställa hastigheten på sträckor där den idag är nedsatt på grund av bristande säkerhet. Dessutom kommer bullret från järnvägen att minska då de tåg som passerar i framtiden inte kommer att behöva signalera "tåg kommer" då järnvägsövergångarna inte längre är obevakade.

Vidare utreder Trafikverket vilka andra åtgärder på alternativt stängningar som är möjliga på andra obevakade plankorsningar där säkerheten idag är bristfällig.

Arbetet bedrivs av Trafikverket i flera projekt.

Olagligt att beträda spårområdet

Olovligt beträdande av spårområdet är farligt och förbjudet enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor. Inom spårområde räknas även banvallen.