Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information inför byggstart

Nu påbörjar vi arbetet med gång- och cykelvägen mellan idrottsplatsen i Strömsund och Ulriksfors. Här hittar du information om projektets syfte, tidplan och vad du som fastighetsägare och närboende behöver hålla koll på.

I vanliga fall brukar vi i samband med byggstart bjuda in till ett informationsmöte för att du som bor i närheten ska få träffa representanter från Trafikverket och entreprenören. Men på grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte samlas på det sätt vi önskar. I stället tvingas vi hålla oss till skriftlig information.

Fakta om gång- och cykelvägen

Syftet med projektet är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägen kommer att bli omkring 3,5 kilometer lång. Den största delen av gång- och cykelvägen blir friliggande, med undantag för bitvis separerad med kantsten. Vägen kommer i huvudsak att byggas på den norra sidan om väg 345 och hela sträckan kommer att vara belyst. 

Under arbetets gång kommer vi att riva den befintliga belysningen längs väg 345. Det innebär att vägen inte är belyst under hela byggtiden. När vi är klara kommer återigen hela sträckan att vara belyst. 

Vi kommer inte att rusta upp busshållplatser inom ramen för det här projektet. 

Alla befintliga in- och utfarter kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden.

Tidplan

Från och med tisdagen den 6 april 2021 kommer du som bor eller färdas längs väg 345 märka att vi påbörjat arbetet. Vi kommer inleda arbetena med avverkning.

Med start i mitten av april kommer vi att besikta fastigheter i nära anslutning till byggområdet. Hus och vattentäkter besiktigas alltid före byggstart om det finns risk för skador. Dessa fastighetsägare kommer vi att kontakta separat. 

Vi kommer att arbeta fram till hösten 2021 för att sedan göra ett uppehåll under vinterhalvåret. Bygget av vägen beräknas vara färdigt under våren eller sommaren 2022. Själva beläggningen kommer att ske sommaren 2022.

Vissa störningar kan uppkomma i samband med bygget. Det finns risk för ökad trafik i området i form av transporter. Andra störningar som kan uppkomma är: trafikomläggningar, buller, vibrationer och luftföroreningar så som damm och avgaser. Vi ber om överseende med de störningar vi orsakar. 

Vägrätt

Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats.

Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den marks som behövs för vägen. Väghållaren har också rätt till grus, berg och andra jordmassor inom vägområdet.

Vägrätten gör inga förändringar av fastighetsgränser. Vägrätten upphör när vägen dras in.

Ersättningsfrågor

Vem kan få ersättning? Fastighetsägare, servituthavare och nyttjanderättshavare.

Vad ersätts? Markintrånget, minskningen av fastighetens marknadsvärde ersätts. Tjugofemprocentigt påslag på markintrång. Annan typ av skada kan också ge rätt till ersättning. Uppräkning med index och ränta.

Vad gäller för inlösen av fastighet? Hela eller delar av fastigheten. Tidig inlösen sker bara i undantagsfall.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontaktuppgifter högre upp på sidan.