Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet Bredestad-Marbäck

I början av 1990-talet genomfördes en rad utredningar för att få till stånd en utbyggnad av väg 32 vid Aneby. Förändringar i miljölagstiftningen ledde till att en förstudie upprättades 2005 som legat till grund för denna vägutredning.

Vägen är smal och har djupa svackor och skarpa krön som ger mycket korta siktsträckor. Lutningen varierar mellan 2,5 till 5 procent. Längs vägen finns ett stort antal fastighetsanslutningar som innebär stora trafiksäkerhetsrisker.

Trafiken, som år 2005, upgick till cirka 2600 fordon per dygn (ÅDT) har en hög andel tunga fordon, ung 21 procent, och med en hög andel genomfartstrafik. Trafikens sammansättning med långsamgående fordon gör att köbildning lätt uppstår.

Inom området förekommer ovanligt många natur- och kulturmiljöer med höga värden. Området kring Bredestads kyrkby är särskilt värdefullt och därför av riksintresse för kulturmiljövården.

Nuvarande väg föregicks av en kulturhistorisk sträckning där det runt vägen finns ett stort antal kulturlämningar i form av gravfält, gravar, fossil åkermark med mera som tillsammans bildar ett kulturellt sammahnag med historisk kontinuitet.

Från naturvårdssynpunkt ligger de högsta värdena i de många slåtter- och betesmarkerna, det stora inslaget av grova ekar, våtmarksmiljöerna kring sjöarna Hyllingen (Natura 2000-område) och Ralången samt vissa sumpskogar.

För de kringboende är främst buller- och säkerhetsfrågorna mest väsentliga. Idag är mellan 10-15 bostäder störda av buller över riktvärdet. Problematiken kring att åtgärda bullerfrågorna längs befintlig sträckning hänger samman med siktfrågor vid in- och utfarter samt de kulturhistoriska aspekterna på att uppföra bullerskydd.

För att åstadkomma en förbättrad trafiksäkerhet måste antalet fastighetsanslutningar minskas och den långsamgående trafiken läggas på ett eget lokalt vägnät.