Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/47, delen Mullsjö-Slättäng, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Vi hanterar de inkomna synpunkterna för det digitala samrådet i juni 2021. Till  hösten skickas samrådsunderlaget tillsammans med samrådsredogörelse från samråden till länsstyrelsen för beslut om vägplanen innebär betydande miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen beslutar att vägplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer nu?

Efter Trafikverkets egna utredningar och inkomna synpunkter fortsätter arbetet med vägplanen. Vi har valt att gå vidare med en inriktning mot en förbifart öster om Broholm, alternativ 3. Under hösten 2021 genomförs markundersökningar och mätarbeten i den tänkta sträckningen öster om Broholm. 

Under våren 2022 bjuder vi in till ett nytt samråd. Samrådshandlingen som då presenteras innehåller bland annat planbeskrivning och plankartor där vi föreslår hur ombyggnationen kommer att se ut för väg 26/47 mellan Mullsjö och Slättäng.

Den färdiga vägplanen ställs sedan ut för granskning och kan fastställas tidigast våren 2023. 

Planläggningsbeskrivning 2022-12-20 (Pdf-fil, 689 kB)