Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg

Väg 27, förbifart Bor, mötesfri väg

Vi planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka. Vi arbetar med vägplanen som nu finns ute på granskning.

Granskning av vägplan

Nu finns det ett förslag till vägplan för ombyggnaden av väg 27 förbi Bor. Den omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar del av befintlig väg 27 mellan Brostugan - Tånnövägen. Projektet kommer även att omfatta vattenverksamhet i Borån. Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid

29 mars - 29 april 2021.

Plats för handlingar

Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på:

  • Under fliken dokument på denna sidan.
  • Trafikverket, Bataljonsgatan 8, Jönköping
  • Värnamo kommun, Kyrktorget 1, Värnamo.

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till Investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 29 april 2021. Ange diarienummer TRV 2017/109383. Du kan även lämna dina synpunkter i formuläret längre upp på sidan.

Ny väg

Vägen blir mötesfri med mitträcke och en hastigheten på 100 km/h. Vi tycker att det är viktigt att framkomligheten och trafiksäkerheten blir bättre och att tryggheten och miljön för de boende i Bor ökar. Vi vill också anpassa nya vägen till befintliga natur- och kulturmiljövärden. Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen och pendlingen

Vad händer nu?

Under april finns planen tillgänglig för granskning. När granskningstiden är slut sammanställer vi alla synpunkter och gör eventuella justeringar. Vi planerar att skicka planen för fastställelse hösten 2021

Fladdermusinventering

Sommaren 2019 genomfördes en fördjupad fladdermusinventering av de olika arterna som har upptäckts utmed nya sträckan. Det här innebär att Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av länsstyrelsen vintern 2020/2021 och granskningshandlingen färdigställs våren 2021.