Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genrebild, bild tagen på E22 i Skåne

E22, Gladhammar–Verkebäck, mötesfri väg

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke.

Målet med projektet

 • Öka trafiksäkerheten (för såväl fordonstrafikanter som oskyddade trafikanter).
 • Öka framkomligheten både för när- och fjärrtrafiken.
 • Främja positiv regional utveckling genom restidsförkortning och förbättrad framkomlighet.

Vad händer nu?

Alternativ Blå och Röd ligger som grund i det fortsatta arbetet

Efter att vi har noga studerat de fyra alternativen för lokaliseringen samt ett förbättringsalternativ, beslutar vi att projektet ska drivas vidare med en kombination av alternativ Röd och Blå. Röd och Blå ska ligga som grund till det fortsatta planeringsarbetet för projektet E22 mellan Gladhammar och Verkebäck. I söder väljer vi en kombination av alternativen Blå och Röd och i norr enbart alternativ Blå.

Motivering av alternativen

 • Alternativ Grön förkastades efter det att Länsstyrelsen gett besked om att de inte kommer ge biotopskyddsdispens för intrång för ladan vid Peterslund.
 • Alternativ Gul har de lägsta samhällsekonomiska nyttorna och den minsta restidsvinsten för genomfartstrafiken, och i förhållande till de övriga alternativen även en mer svåröverskådlig och ytkrävande trafikplats.
 • Alternativ Röd bedöms ha den bästa måluppfyllelsen, de största samhällsekonomiska nyttorna och den största restidsvinsten.

  Genom att låta vald korridor innefatta både Röd och Blå söder om trafikplatsen lämnas större möjligheter att optimera väglinjen och på så sätt undvika intrång i natur- och kulturvärden.
 • Ett Rött och Blått alternativ ger den största förbättringen av boendemiljön då vägen förläggs längst ifrån befintliga bostäder.
  Valet av alternativ Blå norr om trafikplatsen görs för att undvika intrång i Norra Långmalmen samt för att minska intrånget i naturmark.

Läs beslut om ställningstagande och se karta över den korridor som utbyggnaden av vägen ska rymmas inom här

Fortsatt arbete

Nästa steg är att ta fram en vägplan med status samrådshandling där vi ska utforma planförslaget. I samrådshandlingen kommer vi att utreda vägens placering inom den valda korridoren och teknisk lösning. I detta skede tas även en miljökonsekvensbeskrivning fram.