Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri, tvåfilig motorväg

E22, Gladhammar–Verkebäck, mötesfri väg

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke.

Vi planerar att bygga en mötesfri väg 2+1 på E22 mellan Gladhammar och Verkebäck för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 

Målet med projektet

  • Öka trafiksäkerheten (för såväl fordonstrafikanter som oskyddade trafikanter).
  • Öka framkomligheten både för när- och fjärrtrafiken.
  • Främja positiv regional utveckling genom restidsförkortning och förbättrad framkomlighet.

Vad händer nu?

Nästa steg i arbetet är att vi tar fram en vägplan med status samrådshandling där vi ska utforma planförslaget, även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I samrådshandlingen kommer vi att utreda vägens placering inom den beslutade korridoren (alternativ blå och röd) och teknisk lösning. 

Fördjupad artinventering av fladdermöss och läderbaggar i projekt E22 Gladhammar-Verkebäck

Inför arbetet med vägplan med status samrådshandling utför Trafikverket ett antal fördjupade artinventeringar i området avseende förekomst av fladdermus och läderbagge.

Arbetet påbörjas med en modellering som ska ge indikation på de områden som kan vara av värda för fladdermössen innan inventering i fält påbörjas. Resultaten från modelleringen ger kartunderlag och rapporter som visar möjliga habitat, flygvägar i landskapet och koloniplatser. Fältinsatsen sker sedan i två etapper. Första etappen sker i maj/juni 2019 genom att kartera fladdermushabitat och konfliktområden. Den andra etappen sker i juli under vecka 28-29, delvis nattetid, där man angör autoboxar för att samla in ljud som sedan analyseras.

Inventering avseende läderbagge sker genom kartering av lämpliga eklandskap inom en 500 meter buffertzon av inventeringsområdet. Vid lämpliga eklandskap genomförs sedan en inventering på plats under vecka 28-29 genom feromonfällor och frisök.

Samtlig data samlas sedan in i en skriftlig rapport, som kommer att vara klar hösten 2019.