Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över väg 136 sommartid

Väg 136, Algutsrum–Borgholm

Väg 136 sträcker sig från södra till norra Öland, och är den största vägen på ön. Vi planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Algutsrum och Borgholm för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och cyklister.

Samråd för deletapp Isgärde-Rälla 21 juni-15 augusti 2021

Gå till deletappens webbsida för att läsa mer.

Väg 136 mellan Algutsrum i Mörbylånga kommun och Borgholm i Borgholms kommun löper längs med Ölands västra sida. Sträckan är ett viktigt pendlingstråk och trafikflödet varierar stort över året. Under sommarmånaderna kör drygt 18 000 fordon per dygn på sträckan, vilket motsvarar drygt 200 procent av årsdygnsmedeltrafiken. Detta beror främst på turisttrafiken, men den stora mängden direktanslutningar samt jordbrukstrafiken spelar också en stor roll.
 
Sträckan är nu uppdelad i fem deletapper:
  • Algutsrum-Sönnerborg
  • Sönnerborg-Isgärde
  • Isgärde-Rälla
  • Rälla-Ekerum
  • Ekerum-Borgholm

Vad har hänt?

Det ursprungliga förslaget för väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm innebar planer på mötesfri 2+1-väg längs hela sträckan, samt gång- och cykelväg vid sidan om vägen. Men under arbetet med projektet konstaterades att de åtgärderna skulle kosta betydligt mer än vad som finns avsatt i den regionala transportplanen.

Under våren 2019 har det därför utretts vilka åtgärder som går att genomföra med den budget som finns för projektet. Utredningen har kommit fram till en nedbantad utformning, där planerna på 2+1-väg med 100 km/h har minskats till att endast bli inom deletappen Algutsrum–Sönnerborg.

Samråd hölls under hösten 2020

Under hösten 2020 hölls samråd för deletapperna Algutsrum-Glömminge och Glömminge-Isgärde. Samråd för deletappen Isgärde-Rälla planeras bli våren 2021. 

Så ser nya förslaget ut

Det nya förslaget innebär också mötesfri 2+1-väg med höjd hastighet till 100 km/h, men endast på sträckan mellan Algutsrum och Glömminge. Resten av vägen förblir som i nuläget; alltså väg med två körfält och med hastighetsgränsen 80 km/h.

Flera åtgärder från det ursprungliga förslaget finns kvar även i det nya:

  • Utbyggt gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 136.
  • Gång- och cykelportar i Algutsrum, Glömminge och Rälla.
  • Satsningar för en smidig kollektivtrafik, förbättrade hållplatslägen och ny kollektivtrafikanläggning i Algutsrum.
  • Ökad framkomlighet och förbättrad säkerhet i korsningar och utfarter.