Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 37/47 Århult-Trafikplats Oskarshamn södra

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 37/47. Syftet med ombyggnaden av vägen är att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten på väg 37/47 samt avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.

Arkeologisk undersökning utförda under hösten

Under hösten 2021 uförde vi arkeologiska undersökningar i utredningsområdet. 

Inventering av naturvärden klar

I juni och juli 2021 inventerade vi naturmiljön i utredningsområdet. Inventeringen är ett förberedande arbete för att identifiera de områden och platser som kan ha höga naturvärden och hög biologisk mångfald.

Naturvärdesinventeringen blir ett viktigt underlag till arbetet med att hitta alternativa lokaliseringar av nya vägdragningen.

Bakgrund

Väg 37/47 ingår i ett viktigt stråk för godstransporter västerut från Oskarshamn. Vägen har också betydelse för arbetspendling, samt trafik till och från Gotlandsfärjan. I nuläget går mycket av trafiken via trafikplats Oskarshamn C vid väg E22, som blir tungt belastad med köbildning som följd.

Bättre flöde och trafiksäkerhet på väg 37/47

Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten på sträckan, bland annat genom att bygga den mötesfri och på så sätt minska risken för allvarliga olyckor. Kapaciteten och framkomligheten kommer också förbättras.

Mer om planerna:

  • Åtgärden som planeras innebär utbyggnad av väg 37/47 till mötesfri 2+1 väg med tillåten hastighet på 100 km/h.
  • Åtgärden kommer att bestå av antingen en helt ny dragning av väg 37/47 eller en kombination av breddning av befintlig väg 37/47 och ny dragning.
  • Syftet med ny- och/eller ombyggnationen är att förbättra kapaciteten och flödet på väg 37/47 samt avlasta trafikplats Oskarshamn C.
  • Projektet ska bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för trafikanter på aktuell sträcka av väg 37/47 med anslutande vägar.