Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Kapaciteten ökar på sträckan och trafiken blir mindre känslig för störningar. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

Den 3,2 mil långa sträckan byggs i samma linje som idag och arbetet beräknas vara klart år 2022. Ett prioriterat område som redan har startat är arbetet med att skydda vattentäkten Bergaåsen. Hela ombyggnaden av E4 sker i fem olika delsträckor med start i de norra delarna och avslut i söder. Samtidigt som arbetet pågår i de norra delarna sker även övriga arbeten längs hela sträckan.

Nu arbetar vi med att:

 • skydda vattentäkten Bergaåsen. Se mer utförligt längre ner i texten.
 • avverka skog längs hela sträckan. Det arbetet beräknas vara klart våren 2019.
 • avverka skog vid Ljungby och det arbetet är snart klart. Här kommer entreprenören att köra in massor till bullervallar, arbetet sker succesivt när massor finns tillgänliga i projektet. 
 • bygga kameraplatser för trafikövervakning i trafikplats Ljungby södra och trafikplats Ljungby norra.
 • förbereda för övriga arbete längs hela sträckan. Vi utför även arbeten i sidoområdena längs sträckan.

Aktuellt: Trafik med farligt gods leds om mellan Lagan och Hallsjö

Sedan tidigare leds även trafik med farligt gods om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö. Den omledningen gäller trafik i både söder- och norrgående riktning fram till 1 november 2019.

Trafiken leds om via väg 557 och Värnamovägen genom Lagan vilket gör att det blir mer trafik än vanligt på vägen. Kör försiktigt och visa hänsyn.

Se karta med omledningsväg genom Lagan (pdf-dokument, 540 kB)

Ny rastplats byggs vid Lagan

Rastplats Laganrasten byggs om och stängs därför av från 1 maj 2019. Den nya rastplatsen planeras öppna våren 2020, till dess hänvisas trafikanter till rastplats Hörle eller rastplats Sjöboda.

E4 är öppen under hela byggtiden men med ett antal omledningar och även sänkt hastighet längs sträckan. Vilket gör att det tar längre tid att ta sig fram under byggtiden. Tänk på att:

  • Köra försiktigt när du passerar vägarbetsplatsen och följ skyltningen. Det som är din väg till arbetet är andras arbetsplats.
  • Kör du fortare går det inte snabbare – snarare tvärtom. Vid plötsliga inbromsningar skapas köer bakåt i trafikströmmen.
  • Fokusera på din körning – inte på arbetet vid sidan av vägen. Eventuella krockar påverkar trafiken särskilt mycket vid vägarbeten.
  • Du behöver minst en sekund på dig att reagera, och ytterligare två sekunder på dig att agera. Se därför till att hålla avståndet till bilen framför dig.

Skydd av Bergaåsens vattentäkten

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten behöver vi skydda våra vattentäkter från föroreningar. Det gör vi genom att bygga täta diken, sätta upp mitträcke av betong och högkapacitetsräcke som klarar en påkörning av tunga fordon. Under byggtiden är det inte tillåtet att köra farligt gods på E4 genom vattentäkten.

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas.

Broar och mittbarriärer

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; bland annat en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och, sju breddade broar under E4. Mittbarriären utförs med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären utförs som betongbarriär. Det blir även en ny rastplats, en poliskontrollplats och viltstängsel längs sträckan.

Markägare

I slutet av september 2018 tog Trafikverket marken i anspråk. Stämpling av skog och värdering av intrånget pågår. Förhandlingar om ersättning startar under våren 2019, men det är många sakägare i projektet och det kan därför dröja ytterligare tills du får en första kontakt. För mark som tas i anspråk samt eventuella övriga skador utgår ersättning enligt Expropriationslagens regler. Vägplanen är fastställd och lagakraftvunnen vilket ger Trafikverket eller deras entreprenörer möjlighet utan att ersättningsfrågorna är slutligt avgjorda, ta mark som anges i vägplanen i anspråk för att genomföra vägbyggnadsarbetet.