Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 27, Säljeryd-Växjö, mötesfri väg och gång- och cykelåtgärder

Trafikverket planerar för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom mötesseparering av väg 27 mellan Säljeryd och avfarten mot Tegnaby (väg 851) i Växjö kommun.

Aktuellt

Vi har fått information av Region Kronoberg att det inte finns någon finansiering i den regionala planen av projektet Väg 27 Säljeryd – Växjö, etapp 1.

Trafikverket har i och med detta beslutat att avbryta det fortsatta arbetet med vägplanen. Projektet pausas och i nuläget finns det ingen tidsplan när arbetet kan återupptas. Den påbörjade arkeologiska undersökningen kommer dock att avslutas som planerat.

Den aktuella sträckan är cirka 10 km lång och efter ombyggnaden kommer referenshastighet för sträckan bli 100 km/h.

Utredningsområdet för vägplanen utgörs av två delområden; norr och söder om Ingelstad. Åtgärder för delen genom Ingelstad ingår inte i det här projektet.

Se kartbild över vägsträckan (pdf-dokument, 700 kB, öppnas i ny flik).

De här åtgärderna planerar vi:

  • Vägen planeras breddas och bli en så kallad gles 2+1-väg med mitträcke.
  • Sidoområden och diken längs vägsträckan kommer ses över och säkras.
  • Även anslutande vägar kommer ses över, vissa väganslutningar kan behöva stängas av trafiksäkerhetsskäl.
  • Faunastängsel och eventuellt viltåtgärder.
  • Gång- och cykelväg mellan väg 851 och Sydostleden. Koppling från väg 850 till befintlig gång- och cykelväg vid Albrekts väg. Även koppling för gående och cyklister boendes i Säljeryd till busshållplatsen vid Dalängsvägen.
  • Åtgärder för att minska buller för närboende.
  • Åtgärder för att göra busshållplatser mer tillgängliga.

Bakgrund

I ett regionalt perspektiv är vägen viktigt för arbetspendling till och från Växjö, dessutom är den viktig för tillgängligheten till bland annat sjukhus, universitet och flygplats. Väg 27 är även ett riksintresse för kommunikation och är utpekad som en regional viktig väg för godstransporter.

Vägsträckan har i nuläget flera brister, framför allt gällande trafiksäkerhet och framkomlighet. Vägen har ett stort antal direktanslutande vägar och fastigheter och det finns få omkörningsmöjligheter. Väg 27 är enligt Nationella viltolycksrådet en av fem vägar i Kronobergs län som är de mest viltolycksdrabbade.