Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet E4, trafikplats Hortlax

Bättre användning av E4

E4 utgör pulsådern längs Norrlandskusten, med förbindelser mot Finland. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet. Den ingår också i det transeuropeiska vägnätet, som ska erbjuda trafikanterna en infrastruktur av hög kvalitet när det gäller framkomlighet, trafiksäkerhet med mera.

Regionalt sett fungerar E4 som en viktig uppsamlingsled, och för Hortlaxområdet är den lokala kopplingen till Piteå viktig.

Karta Hortlax
Karta över Hortlax


Skyddade områden i närheten

I utredningsområdet finns Svensbyfjärden som är ett Natura 2000-område. Norrbottens skärgård är av riksintresse för natur, kultur och friluftsliv enligt miljöbalken. Rennäringen har en flyttled av riksintresse som korsar väg E4 vid trafikplatsen i Bergsviken. En trafikplats bedöms inte påverka dessa objekt.

Den tänkta trafikplatsen skulle dock innebära en påverkan på landskapsbilden. I området finns både viktig odlingsmark och boendemiljö som kan beröras, och en ny trafikplats med tillhörande anslutningsvägar och ramper kommer att behöva ta ny mark i anspråk. Vägåtgärderna måste därför anpassas till de omgivande naturmiljöerna.

Vägutredning - vägplan

I vägutredningen kom det fram att alternativ Nord (i höjd med Bergsviken) är det bästa alternativet. Nu har Trafikverket tagit fram en vägplan som bygger på utredningens beslut. Vägplanen ligger hos Juridik- och planprövning för fastställelse.

Vägplan - Projektmål

Projektet skall dels stödja målet att öka trafiksäkerheten och dels stödja målet att förbättra vägstandarden. Detta bidrar till att säkerställa kraven på trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet.