Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljö

Järnväg – ett miljövänligt alternativ

Med en ny järnväg från gruvområdet i Kaunisvaara till befintlig järnväg i Finland tillgodoses behovet av malmtransporter på järnväg till utskeppningshamnen i Kemi. Transport med järnväg bedöms vara den långsiktigt mest hållbara lösningen då den är både det mest kostnadseffektiva och det miljömässigt bästa transportalternativet. Järnvägen möjliggör även miljövänliga transporter för annan verksamhet, som till exempel timmertransporter som nu till stora delar går med lastbilar.

Syftet med Pajalaprojektets pågående förstudie är att utreda och beskriva konsekvenser samt utvärdera framtagna alternativ för den planerade järnvägen. Känsliga och värdefulla områden ska så långt som det är möjligt skyddas från skada och betydande intrång.

För urvalet av korridorer i förstudien har i första hand hänsyn tagits till följande: områden som är utpekade som riksintressen, områden med bebyggelse, våtmarker med höga naturvärden samt områden med landskapsskydd och kulturmiljöer av speciellt intresse.

Naturinventering

En översiktlig naturinventering utförs för att få information om naturtyper samt skyddsvärda arter och områden inom de valda korridorerna. Under kommande skeden i projektet kommer miljökonsekvensbeskrivningar att tas fram.

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att beskriva de effekter som den planerade järnvägen kan medföra, dels på människor, djur, växter, mark, vatten, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med naturresurser.

Miljöhänsyn i samband med planeringen av järnvägen och senare i utförandeskedet prioriteras i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till säkerhet, funktion och ekonomi.