Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skidspår

Friluftsområden vid E10

Nya E10 påverkar friluftsområdet mellan Kurravaaravägen och Snötippsvägen. Det är viktigt att området behåller sin funktion och spåren sin World Cup-standard. För att mildra barriäreffekten från den nya sträckningen av E10 och för att det ska vara möjligt att på ett säkert sätt passera under vägen med skoter, skidor eller till fots kommer ett antal passager att anläggas.  

I första etappen planerar vi att bygga sex passager under ny E10 och två passager över vägen för friluftsliv, gång- och cykel samt skidåkning. Dessutom bygger vi två långa ravinbroar för ny E10, vilka också fungerar som passager för friluftslivet.

Motionsspåren under byggtid

Under byggtiden har friluftsspåren fått en lösning som Trafikverket, Kiruna kommun och idrottsföreningarna i Kiruna enats om. En del slingor har byggts till de befintliga och ett fåtal slingor har avvecklats. Grundtanken är att det som tas bort ersätts med likvärdig funktion och standard. Kartorna uppdateras löpande då förändring sker och vi meddelar då detta med en nyhet. Byggandet av etapp 1 pågår för fullt till och med oktober 2019 då sträckan ska öppnas för trafik. Vi kommer arbeta längs hela väglinjen tills etappen är klar.

Tänk på att hålla avstånd till arbetsmaskiner och anläggningsarbeten om ni rör er i området under arbetets gång. Följ anvisningar och respektera avspärrningar. Observera att passage av sträckningen för ny E10 endast får ske på anvisade platser:

  • Vägen mot Luossavaara, Snötippsvägen samt Kurravaaravägen kommer alltid vara öppna. Likaså anslutande infarter men med begränsad framkomlighet vissa tider.
  • Friluftslivet har en passage för Jägarspåret i Varggropen samt anslutning till Jägarspåret från Camp Ripan.
  • Två passager för skoter finns även vintertid vid Snötippsvägen och vid Kurravaaravägen.
  • Vi har i och med vägbygget stängt av elljusspår från Porfyren och hänvisar till parkering längs vägen från Luossavaara. Detta gäller sommar som vinter.
  • Vi har i och med vägbygget stängt av anslutningen till hundspåret från Matojärvi IP, och hänvisar till parkering längs Snötippsvägen. Följ hänvisning från början av Snötippsvägen. Detta gäller sommar som vinter.
  • Midnattssolstigen har en ny tillfällig dragning under byggtiden. Start/Mål är som vanligt vid Camp Ripan. Alternativ start finns vid anslutningspåret som leder till Jägarspåret vid Camp Ripan. Anslutningspåret passerar vägbygget. Skyltar finns på plats som visar var man ska passera från bägge håll. Följ hänvisningar från Start/Mål och vid anslutningspåret. Infotavla finns vid anslutningsspårets början. Det går även att ansluta till Midnattssolstigen från hundspårparkeringen samt som vanligt vid Luossavaarabacken. Detta gäller i sommar.
  • Observera att spåret "Antikrundan" efter Sandstensberget är omlett ca 100 meter i skogsterräng under byggtiden.

Observera även att passager kan flyttas i läge beroende på arbetenas framskridande.

Kiruna kommun bygger om i Varggropen, och Trafikverket råder endast över en mindre yta för upplag och etablering. Vi bygger om nedanför Varggropen mot Kurravaara. Följ anvisningar för passage av väglinjen.

I övrigt kommer "Länken" vid Sandstensberget byggas sommaren 2019 och vara klar samtidigt som etapp 1.

översiktskarta friluftsspår kiruna 171121

Översiktskarta friluftsspår, uppdaterad 2017-11-21. Klicka för större bild (pdf-fil, 4,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Motionsspåren vid Matojärvi idrottsplats

Matojärvispåret är cirka 2,8 kilometer långt under byggtiden och går på södra sidan av nya E10. Återställning av slingan är klar och öppen för allmänheten. Vi har satt upp ett nytt märkningssystem för spåren, observera att gul slinga gäller under byggtiden! Vi har flyttat och förstärkt befintlig skidbro. Bron har placerats i korsningspunkt som ansluter till Jägarspåret. För längre sträcka välj anslutning till Jägarspåret, passage genom vägbygget under skidbron.

Observera att passage av sträckningen för ny E10 endast får ske på anvisad plats, närmast är där anslutningsspåret till Jägarspåret, under skidbro från Camp Ripan som korsar nya E10.

Följ anvisningar och respektera avspärrningar. Gå inte in i arbetsområdet för vägarbetena annat än på anvisad korsningspunkt.

 

 karta skidspår matojärvi

Karta för skidspårens tillfälliga dragning på Matojärvi. Klicka för större bild (pdf-fil, 992 kB, öppnas i nytt fönster).

Efter byggtid

Ett nytt 5 kilometer långt spår kommer att dras till 2019. Spåret kommer att gå över E10 via en ny skidbro och därefter i nästan samma läge som innan vi började förbereda byggandet av E10. Sedan viker spåret tillbaka och passerar under E10 via vägens mindre ravinbro. I övrigt är den permanenta 5 kilometerslingan samma som 3,5 kilometerslingan under byggtiden. De kortare spåren behåller samma sträckning som de får nu i vinter.

karta skidspår matojärvi 2019

Karta för skidspårens nya dragning 2019. Klicka för större bild (pdf-fil, 773 kB, öppnas i nytt fönster).

Anslutningsspår från Camp Ripan till Jägarspåret

Anslutningsspåren från Camp Ripan till Jägarspåret är enkelriktade nedför backen mot den långa ravinbron under E10, det är alltså ett spår för vardera spårriktning. Bägge spårriktningarna har belysning.

Observera att passage av sträckningen för ny E10 endast får ske på anvisad plats. Följ anvisningar och respektera avspärrningar. Observera passager kan flyttas i läge beroende på arbetenas framåtskridande. Gå inte in i arbetsområdet för vägarbetena annat än på anvisade korsningspunkter.

Framöver kommer vi ha en dialog med berörd entreprenör, kommunen samt föreningslivet hur passagen för anslutningsspåret till Jägarspåret ska utformas på bästa sätt för att det ska vara möjligt passera säkert. Både med tanke på vägarbetet, men även för nedförslut och inbromsningar innan passagen. Klart är dock att skidor kommer att behöva tas av för att undvika att ni skadar er eller skidorna då ni passerar genom vägbygget. Detta blir dock troligen aktuellt först vintern 2018/2019.

Luossavaaraspåret 

Då vägbyggnationen på denna delsträcka börjat så har startpunkten för spåret flyttas till en parkering vid foten av Luossavaara. Observera att passage av sträckningen för ny E10 endast får ske på anvisad plats. Följ anvisningar och respektera avspärrningar. Observera passager kan flyttas i läge beroende på arbetenas framåtskridande. Gå inte in i arbetsområdet för vägarbetena annat än på anvisad korsningspunkt.

Vi har i och med vägbygget stängt av elljusspår från Porfyren och hänvisar till parkering vid Luossa alternativt längs vägen mot Luossabacken. Detta gäller sommar som vinter.

Jägarspåret – Varggropen 

I Varggropen finns en passage för Jägarspåret. Observera att passage av sträckningen för ny E10 endast får ske på anvisad plats. Följ anvisningar och respektera avspärrningar. Observera att passager kan flyttas i läge beroende på arbetenas framåtskridande. Gå inte in i arbetsområdet för vägarbetena annat än på anvisade korsningspunkter.

Kiruna kommun bygger om Varggropen och Trafikverket råder endast över en mindre yta där för upplag och etablering. Vi bygger om nedanför Varggropen mot Kurravaara. Följ anvisningar för passage av väglinjen.

På grund av arbetena med bron för Jägarspårets framtida passage under ny E10, behöver spåret flyttas till nytt läge. Spåret kommer vara i drift och nyttja den nya betongpassagen till vintern 2018/2019. Det vill säga spåret kommer vintertid passera obemärkt under vägbygget för ny E10.

Hundspåret 

Startpunkten flyttas enligt anvisning på kartan ovan. Parkering kommer att iordningställas samt hållas öppen året om. Vi rekommenderar att man kör fram till parkeringen och därefter går på hundspåret. Undvik att att gå till hundspåret längs Snötippsvägen, vi hänvisar istället framförallt till passagen förbi vägbygget på anslutningsspåret från Camp Ripan. Detta för er egen säkerhet skull.

Skoterspåret

Skoterspåret har lagts om så att det går i öst-västlig riktning nära Matojärvis skidspår och parallellt med stängslet för nya E10:s arbetsområde. Vi har även kompletterat med flera portar för att kunna korsa skidspåret. Skoterspåret är uppfyllt vid portarna så att passagen kan ske plant för bättre sikt och möjlighet för skotrar att köra sakta över skidspåren utan att riskera köra fast. Två passager för skoter finns även vintertid vid
Snötippsvägen och vid Kurravaaravägen.

Det är viktigt ta det försiktigt vid passagen då skidåkarna kan komma med hög fart. Avvik inte från skoterspåret då det förekommer stora arbetsmaskiner på vägbygget. Marken är dessutom uppgrävd under snötäcket, så eventuella hinder syns inte. 

Det är viktigt att skoteråkare respekterar att man inte får köra i skidspåren, framförallt inte i det dubbelfiliga skidspåret som går från Camp Ripan mot Jägarspåret. Skidspåret har där separerad åkriktning och skidåkarna kommer i väldigt hög fart.

Respektive ändar av skoterspåret där passage sker över Kurravaaravägen och Hjalmar Lundbohmsvägen kommer att flyttas allt eftersom arbetena med vägen fortskrider. Idag är änden vid Hjalmar Lundbomsvägen flyttad något, den går runt fotbollsplanen nära Petsamo. Sedan går den över Hjalmar Lundbohmsvägen och följer skidspår/promenadstråk runt det gamla dagbrottet ”Ragnar”. Kurravaaravägens passage är inte förändrad, men kan framåt våren 2018 behöva anpassas efter byggtrafiken.

Följ skoterledskryssen, kör sakta och var uppmärksam på skidåkare och gående i närheten av skoterspåret. Och vänligen åk inte skoter i skidspåren.

karta skoterspår i kiruna

Karta skoterspår. Klicka för större bild (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

 

För frågor kontakta: Charlotta Blind, projektledare entreprenad, 010-123 41 13, charlotta.blind@trafikverket.se.