Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långtrader på landsväg

Väg 373, Svensbyn-Vitsand

Väg 373 mellan Svensbyn och Vitsand i Piteå kommun, är smal och har bitvis låg standard. Därför vill Trafikverket bredda sträckan och bygga en gång- och cykelväg.

Väg 373 är en viktig sträcka för såväl pendlingstrafik som yrkestrafik och turister. Mellan Svensbyn och Vitsand är vägen smal. Standarden är bitvis låg. Det ligger bostadshus nära vägen och vissa fastighetsutfarter har skymd sikt. Trafikverket vill bygga om väg 373 mellan Vitsand och väg 550 väster om Svensbyn i befintlig sträckning, en sträcka på 5,5 kilometer.

Samrådsunderlag – tidigt skede

Trafikverket har tagit fram två samrådsunderlag för planerade åtgärder mellan Svensbyn och Vitsand. Ett för ombyggnation av väg 373 till en mötesseparerad väg med mitträcke och ett för en friliggande gång- och cykelväg på samma sträcka. Samråd har hållits och Länsstyrelsen har beslutat att vägprojektet kan innebära betydande miljöpåverkan. Detta beslut betyder att vi också kommer att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning identifierar och beskriver hur människors hälsa och miljön kan komma att påverkas av projektet. De båda vägplanerna har slagits samman och hanteras som en vägplan. Arbetet med vägplanen fortsätter som planerat.

Ett samrådsmöte hölls den 31 januari 2017.

Fördjupning

Sträckan Vitsand-Svensbyn, längs väg 373, utgör en viktig transportled från inland till kust. Årsmedeldygnstrafiken är omkring 3300 fordon varav ca 10% utgörs av tung trafik. Avståndet mellan Svensbyn och Piteå centrum är dessutom så pass kort att cykelpendling är en attraktiv möjlighet men det saknas gång- och cykelväg. Delar av sträckan har bebyggelse nära vägen och det finns några skymda korsningar. Längs sträckan finns friluftsområdet Lindbäcksstadion och hembygdsområdet Swensbylijda.

Vägen här är smal, sträckan är ca 5,6 km lång och dagens utformning innebär att det finns risk för svåra olyckor.

Utredningsområdet för pågående vägplanearbete startar ca 200 m väster om befintlig korsning med väg 550 (mot Roknäs) och når i öster befintlig nyanlagd 4-vägskorsning i Vitsand samt hållplatser vid korsning med väg 930. Vägplanen omfattar mitträckesseparerad 2+1-väg samt en friliggande gång- och cykelväg.

Syftet med åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten på väg 373. Delen E4-Vitsand har åtgärdats med mittseparering under 2016, sträckan Vitsand-Svensbyn kvarstår.