Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet med gång- och cykelvägar och passager fortsätter

Trafikverket arbetar med en vägplan för gång- och cykelvägar och passager till ny E10. Oskyddade trafikanter ska på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig mellan viktiga målpunkter i Kiruna.

Trafikverket planerar för en ny dragning av E10 förbi Kiruna centrum eftersom den befintliga vägen påverkas av gruvbrytningen. Sedan tidigare finns en arbetsplan* för E10 som sedan kompletterats med bland annat en vägplan* för gång- och cykelvägar och passager. Oskyddade trafikanter ska på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig mellan viktiga målpunkter som bostadsområden och de centrala delarna av Kiruna utan att behöva dela utrymme med fordonstrafiken på E10. Gång- och cykelvägar och passager ska även minska den barriäreffekt som uppstår när den nya vägen byggs mellan stad och friluftsområde.

översiktskarta E10
Klicka på kartan för större bild

Omtag i planläggningsarbetet

Vägplanen för gång- och cykelvägar och passager har tidigare varit ute på samråd och granskning, men har efter det omarbetats i den utsträckning att Trafikverket valt att göra ett omtag och ta fram en ny samrådshandling som har varit ute på remiss till och med den 2 april.

– Tre av broarna som tidigare fanns med i vägplanen för gång- och cykelvägar och passager kommer formellt att hanteras som en ändrign av arbetsplanen för ny E10, menar Annika Larsson, projektledare.

Kostnadseffektiva lösningar

Trafikverket och LKAB fick i november 2017 i uppdrag av Näringsdepartementet att se över utformningen av ny E10 och försöka hitta mer kostnadseffektiva lösningar och därmed sänka totalkostnaden. När parterna är överens i det arbetet skrivs ett genomförandeavtal.

Det är framförallt i de planerade brolösningarna som besparingar kan göras genom att smalna vissa delar och göra några broar kortare. Det är smärre förändringar som vi föreslår men som ger relativt stora kostnadsbesparingar. Den visuella upplevelsen är viktig och landskapsarkitekter är alltid delaktiga vid utformning av vägar och broar i Trafikverksprojekt, säger Annika Larsson. 

”Länken” 

I tidigare samråd för vägplanen för gång- och cykelvägar och passager fanns en länk som sträckte sig mellan spårsystemet vid Matojärvi och spårsystemet vid Varggropen. ”Länken” var tänkt att byggas som en tillfällig anslutning under byggtiden. Trafikverket utreder istället andra lösningar för att det ska fungera på ett bra sätt för friluftslivet under byggtiden. Samråd sker med föreningarna och kommunen. 

Friluftsspåren

Eftersom ny E10 påverkar nuvarande friluftsspår kommer de att dras om i samråd med föreningarna och kommunen. Dialogen kommer att fortsätta genom projektet för att hitta lösningar som fungerar både under byggtiden och då E10 är klar. Spåren kommer att behålla sin world-cup standard även i sin nya sträckning. 

– När arbetsplanen för ny E10 togs fram inkom önskemål om träbroar över E10 för skidspåren. Vi har tagit fram förslag utifrån önskemålen och samrått dessa med allmänhet och berörda. Den träbro som planeras att byggas nedanför Matojärvi kommer att hålla world-cup standard och träbron vid Luossavaara kommer att leda befintligt elljusspår över E10, säger Annika Larsson.

Vad händer härnäst?

Synpunkterna som kommit in från samrådet ska nu behandlas och bemötas i en samrådsredogörelse under våren. Till sommaren ställs en granskningshandling ut för allmänhetens granskning.

Lär mer om de olika planerna för E10 i Kiruna

Läs mer om planläggningsprocessen

* Före 2013 i den gamla planläggningsprocessen kallades planen som togs fram för att bygga en väg för arbetsplan, vilket var aktuellt då E10 planerades. För de kompletterande planerna, det vill säga gång- och cykelvägar och passager, anslutningar för Kurravaaravägen och Hjalmar Lundbomsvägen samt för sträckning vid Kiruna nya centrum som följer den nya planläggningsprocessen kallas planen för vägplan.