Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Naturinventeringar

Under sommaren 2012 inventeras vattendrag, naturmiljön, vissa djurarter och arkeologin i området som berörs av projektet.

Vatten

I de vattendrag som berörs av projektet inventeras bland annat fisk, bottenfauna och flodpärlmussla. De broar och trummor som tillståndsprövas eller anmäls samt broar som får ett nytt läge omfattas av en inventering av lekbottnar och provtagning av biologiska parametrar.

De undersökningar och provtagningar som genomförs under sommaren och hösten 2012 utgör jämförelsedata för de kontrollprogram som i vissa fall kommer att upprättas vid till exempel brobyten på sträckan. För att kunna bedöma om projektet har påverkat vattenmiljön måste det finnas ett underlag i form av ett normaltillstånd som uppmätta värden kan relateras mot. Utöver det kommer inventeringen att öka kunskapsläget och underlätta och förbättra upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar och beslutsunderlag inför prövning. 

Landmiljö

Inventering kan bli aktuell i områden som påverkas direkt eller indirekt av vägprojektet. Resultatet av detta arbete ger underlag som kan påverka valet av åtgärder eller vara underlag för hänsyn vid nya vägdragningar. Ett omfattande arbete med tolkningar av tillgänglig information och flygbilder genomförs innan arbetet i fält påbörjas. Denna planering är viktig för att arbetet i fält ska begränsas till de områden som verkligen berörs av projektet och har identifierats som möjliga naturvärden.

Identifierade områden som kan bli aktuella är: 

  • älvstränder där breddning av vägnätet påverkar strandvegetationen och den naturliga fluktuationen av vattennivåerna
  • naturreservat och områden utpekade i myrskyddsplanen
  • områden där eventuellt en ny vägsträckning kan bli aktuell
  • känsliga och särskilt värdefulla områden som identifieras i förarbetet för inventeringen och där generella åtgärder inte kan anses tillräckliga.

Resultatet av inventeringen vid skrivbordet och i fält får sedan ligga till grund för eventuella skyddsåtgärder vid projektering, byggande och drift.

Landmiljöer inventeras av Enetjärn Natur AB.

Kräldjur och grodor

En skrivbordsstudie är genomförd när det gäller potentiella övervintringsplatser för huggorm och lekvatten för paddor och grodor. Den har resulterat i att fyra potentiella platser identifierats. Under sommaren kommer dessa platser att besökas för att i fält verifiera om lokalen är ett lekvatten för till exempel paddor.

Vanlig padda och huggorm har sina nordligaste förekomster i området och är de två arter där behovet av åtgärder kan anses vara störst. Sådana åtgärder är i regel så kostsamma eller komplicerade att det är oförsvarligt att utföra dem utan föregående inventering. Det är därför inte lämpligt med generella åtgärder.

Huggorm och vanlig padda är inte skyddade enligt artskyddsförordningen och inte heller rödlistade. Arterna är dock av lokalt naturvårdsintresse, vilket är motivet till studien. Däremot återfinns vanlig groda och åkergroda i artskyddsförordningen, men de är vanligt förekommande arter och motiverar ingen riktad inventering.

Vectura i Luleå samordnar inventeringsarbetet.

Fåglar

Inventering kan bli aktuell i områden som påverkas direkt eller indirekt av vägprojektet. Inventeringen ger ett underlag för att kunna förutse störning och konsekvenser, och den blir även ett underlag som kan påverka valet av åtgärder eller vara underlag för hänsyn vid nya vägdragningar.

Arbetet fokuseras i sin helhet på avgränsade artskyddsarter och rödlistade arter. Natura 2000-områden och fågelskyddsområden kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. I de fall bevarandevärdena utgörs av särskilt utpekade fågelarter kommer dessa att uppmärksammas särskilt, så att det finns ett bra underlag för att kunna avgöra påverkan på bevarandevärden knutna till fågellivet.

Målet med inventeringen är inte att göra fullständiga fågelräkningar eller att inventera alla ingående delområden lika detaljerat. Arbetet gäller att etablera nödvändig kunskap och aktualiseras till exempel när särskilt intressanta habitat kan påverkas och det inte finns tillförlitlig kunskap.

Fågelinventeringarna genomförs i fält av Enetjärn Natur AB.