Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Alternativen smalnas av ytterligare

Trafikverket har nu beslutat att välja bort ytterligare lokaliseringsalternativ efter vidare utredning i järnvägsplanen. ​

De alternativ som har valts bort från vidare studier i järnvägsplanen är alternativet Östra industriområdet (ÖI), Kiruna nya centrum med ingång österifrån (KNC-ÖI), samt alternativet Kiruna flygplats (KFP).

– Bortvalet av en station vid flyget avser inte kombinationen KFP-KNC, som innebär en östlig dragning av järnvägen med ett centrumnära stationsläge och en hållplats vid flyget.​ Den möjligheten fortsätter vi utreda, säger Marie Stenman, projektledare.

Anledningen till att Trafikverket nu beslutat att välja bort stationsläget vid flygplatsen är att en stationsplacering där inte uppfyller målen för tillgänglighet. Det är långt till målpunkter som t ex centrum. De nyttor man får genom att koppla samman tågtrafik med flygtrafik bedöms inte väga upp mot den kostnad och det intrång som alternativet innebär. Alternativet innebär påverkan på bland annat naturmiljö och rennäring. Trafikverket bedömer istället att alternativet vid Kiruna malmbangård (KMB) där stationen finns idag har jämförbara nyttor till en lägre kostnad.

– Den höga investeringskostnaden utan motsvarande betydande nyttor eller positiva bidrag till måluppfyllelsen kan inte bedömas ekonomiskt försvarbar. Då är istället alternativet att behålla stationen vid malmbangården ett bättre alternativ, säger Marie Stenman.

Anledningen till att alternativet Östra industriområdet valts bort är att det skulle kräva en mycket hög järnvägsbank som påverkar landskapsbilden och kräver stora markanspråk​. Det innebär även en konflikt med gällande detaljplaner för industriområdet. Alternativet påverkar dessutom flyttleder för rennäring​, passager för friluftslivet, industrifastigheter och den kommunala infrastrukturen​. Sammantaget är det ett alternativ som innebär stora intrång och en hög anläggningskostnad. Alternativen med en anslutning till Kiruna söder om industriområdet bedöms vara bättre för ett centrumnära läge för stationen och kommer att utredas vidare i järnvägsplanen.

​De utredningsalternativ som nu kvarstår i det fortsatta arbetet med järnvägsplanen är:

  • Kiruna malmbangård, ombyggnation av den tillfälliga stationen (KMB)
  • Centrumnära alternativ via en östlig eller västlig korridor in mot Kiruna nya centrum. Både den östliga och västliga korridoren möjliggör ett stationsläge i området vid KNC eller LON (se karta). En dragning av järnvägen i den östliga korridoren möjliggör även en kombination med en hållplats vid flyget och en station i ett centrumnära läge.

I slutet av april kommer Trafikverket förorda ett av alternativet i järnvägsplanen som då ska samrådas. Ett slutligt ställningstagande till lokalisering av den nya stationen räknar Trafikverket med att ta i juni 2021.