Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsmöte

Samråd och granskning

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar en omfattande planeringsprocess där alla har chansen att påverka.

I arbetet med ny järnvägsstation i Kiruna har två samråd hållits. Synpunkterna som inkommit sammanställs i samrådsredogörelse.

Vad innebär samråd?

Samråd ger chans att påverka ett väg eller järnvägsprojekt. Under arbetet samråder vi med länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga berörda myndigheter, allmänheten samt de organisationer och enskilda som berörs.

Samrådet ska avse var vägen eller järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar vi förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning. Vi tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras.

Planläggningsprocessen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan som ställs ut för granskning. Planen ska innehålla en samrådsredogörelse som visar vilka samråd som skett och hur vi beaktat synpunkter som inkommit. Planen innehåller även kartor, illustrationer och annan information för att förstå projektet. Under granskningen kan du också komma med synpunkter som sedan beaktas i ett granskningsutlåtande innan vi gör ett slutligt förslag.  

 

Samråd för nya järnvägstationen i Kiruna

I arbetet med järnvägsplanen har vi haft två samråd där vi fått in både synpunkter och kunskap som hjälper oss i det fortsatta arbetet. Detta sammanfattas och redovisas i en samrådsredogörelse. Några av de frågor som inkom under det inledande samrådet finns besvarade under Frågor och svar.

Under 2022 kommer fortsatta samråd att hållas.