Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kommer körandes på väg

Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har vi byggt om sträckan Södra Sunderbyn-Sävast till mötesfri väg.

Arbetet som startade i mars 2020 och är nu klart till största delen och hela sträckan mellan Luleå och Boden är därmed mötesfri. Ombyggnationen har gått snabbare än beräknat.

Det här har vi gjort under ombyggnationen av den 12 km långa sträckan:

  • breddat vägen på större delen av sträckan 
  • satt upp mitträcken
  • byggt tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön 
  • byggt ett nytt parallellvägnät vid sidan om väg 97
  • stängt ett 70-tal direktutfarter till väg 97 för att öka trafiksäkerheten
  • byggt tre planskilda passager för det rörliga friluftslivet
  • byggt nya, säkrare busshållplatser
  • bullerskyddsåtgärder

En del arbeten återstår

Pga. Lantmäteriets Covid-19-restriktioner har inte alla sakägarsammanträden om nya enskilda vägar i Sävastnäs kunnat hållas i den takt som krävs för att Trafikverket ska kunna bygga samtliga enskilda vägar under 2021.

Förseningen av lantmäteriförrättningar innebär att:

  • En del direktanslutningar till väg 97 inte kan stängas.
  • Bullerplank, bullervallar och viltstängsel kan inte färdigställas där direktanslutningar inte kan stängas.

När Trafikverket fått laga kraft-vunna beslut om de enskilda vägarna från Lantmäteriet så kommer vi att bygga dessa, stänga direktanslutningar och färdigställa övriga arbeten i Sävastnäs.

En del mindre arbeten längs väg 97 återstår men vi planerar att under 2021 färdigställa de delar som inte påverkas av försenade lantmäteriförrättningar.

Trafikstörningar

Under färdigställandet kan det bli en del mindre trafikstörningar och det kan då periodvis råda begränsad framkomlighet. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.