Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok 2020

I vår byggdagbok kan du följa arbetet med mötesfri väg Södra Sunderbyn-Sävast. Nu drar vi ner på frekvensen på byggdagboken. Under vintersäsongen kommer vi inte att publicera nya byggdagböcker lika ofta. Till våren ökar vi frekvensen igen.

Vecka 51

Nu är det mesta efter väg 97 färdigt inför vintersäsongen.

Alla överlaster (tillfälligt material) är utlagda och ska nu ligga för att öka bärigheten innan vi kan arbeta vidare. Snöstörar är uppsatta längs vägen för att tydliggöra för trafikanter och vinterns snöröjning. Även på den nya vägen som går från Norra Sunderbyn till Nordanträsk har vi lagt ut överlaster för att öka bärigheten i marken. Där återstår lite arbete som kommer utföras under denna vecka. Vi har under veckan gjort en del VA-arbeten i Sävastnäs. Detta kommer slutföras under denna vecka.

700 2020-11-24_125235.jpg

Under denna vecka slutför vi de arbeten som återstår samt städar arbetsområdet innan vi går på julledighet.

Under januari kommer en del mindre arbeten utföras kring trafikplatserna men det kommer inte påverka trafiken på väg 97. Vi kommer även utföra en del arbeten på bron över väg 97 i Sävastnäs.

Önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vecka 46

I slutet av förra veckan påbörjade vi arbetet med att belägga väg 97 efter utförda trumbyten. Arbetet har fortsatt denna vecka. Allt eftersom vägen blir belagd plockar vi bort trafikanordningarna. Detta arbete kommer fortsätta även under nästa vecka. Det är fortfarande en del arbete kvar med trumbyten och breddningsarbeten men även dessa kommer vara färdiga inom en snar framtid.

Sunderbyn-Sävast 2020-11-13 (2).jpg

Sunderbyn-Sävast 2020-11-13.jpg

När vi städat undan trafikanordningarna efter väg 97 kommer vi sätta ut snöstörar inför vintern.

På den blivande vägen från Norra Sunderbyn till Nordanträsk pågår schakt och fyllning för den nya vägen. I Norra Sunderbyn pågår arbetet med att koppla samman Sunderbyvägen med Färjledsvägen. Även på den nya vägen över Sävastån pågår schaktningsarbete.

På trafikplatsen i Sävastnäs fortgår arbetet med formställningen för bron.

Vecka 45

Under förra veckan har vi fortsatt med arbetet längst väg 97. Vi arbetar intensivt med trumbyten för att underlätta för trafiken inför vintern. Under veckan kommer vi belägga vägen över flera trummor och kommer då kunna flytta tillbaka trafiken över de trummorna.

På trafikplatsen i Sävastnäs pågår formbyggnationen och armeringen för bron.

I norra Sunderbyn har vi börjat arbetet med att sammankoppla väg 592, Sunderbyvägen med väg 585, Färjledsvägen.

Vi har nu fyllt den blivande vägen över Sävastån med bergkross och kommer fortsätta fylla material för vägen upp mot trafikplatsen på Sävastön.

På väg 97 i höjd med Boden Business Park där vi arbetar med den blivande passagen för friluftslivet är vi nu färdiga med grundläggningen för rörbron som ska utgöra passagen.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 44

Vi har arbetat vidare på samtliga områden längs väg 97. Vi har ännu några platser efter vägen där vi ska lägga ut material för att öka bärigheten, bland annat vid Bodån där det ska bli en passage under väg 97. Vi arbetar fortfarande med att bredda vägen där ramperna ska ansluta väg 97 med de tre trafikplatserna.

På den nya vägen mellan trafikplatsen i Norra Sunderbyn och Nordanträsk har vi fortsatt arbetet med att schakta och fylla oss fram. På trafikplatsen i Norra Sunderbyn är vi klar med VA-arbetet och arbetar nu med avfartsrampen från 97:an från Luleå-hållet. Där kommer vi under veckan börja sammankoppla väg 592, Sunderbyvägen, med väg 585, Färjledsvägen.

Vid kommungränsen, där vi flyttat trafiken till en tillfällig omfart är trumbytet i full gång. Även övriga trumbyten pågår längst väg 97.

På trafikplatsen i Sävastnäs pågår byggandet av formen för den blivande bron. Vi har även börjat armera i formarna inför gjutningen som kommer ske inom någon vecka.

700 2020-10-26 TP2 Bro42 (TJ1).jpg

Vid den tillfälliga omfarten i höjd med Boden Business Park har vi börjat schakta för passagen som ska gå under väg 97. Det arbetet kommer pågå några veckor innan nästa moment påbörjas.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 43

Under förra veckan gjorde vi klart för två omfarter, den första togs i bruk i fredags (16 oktober) och nästa tas i bruk i natt (19-20 oktober). Vi har arbetat vidare på samtliga områden.

700 Resized_20201014_133432.jpg

Vid kommungränsen, där vi flyttat trafiken till en tillfällig omfart ska vi nu påbörja ett trumbyte. Där har vi under förra veckan belagt vägen och flyttat över trafiken till andra sidan. Trumman ligger djupt vilket gör att vi valt att flytta trafiken helt. Vid tidigare trumbyten har vi gjort klart trumman under halva vägbredden och trafiken har kunnat gå kvar. 

På trafikplatsen i Sävastnäs har vi fortsatt med formställningen för den blivande bron.

På den nya vägen som ska gå mellan Gamla Sävast och Sävastön har vi fortsatt schakta och fylla för den blivande bron över Sävastån.

Den tillfälliga omfarten i höjd med Boden Business Park är färdig. Omfarten kommer tas i bruk i natt. Då öppnar vi även upp Svängleden och den tillfälliga infarten som använts för trafikanter till och från Sävast tas bort. När trafiken flyttats till omfarten i höjd med Boden Business Park kommer vi påbörja schaktning för den blivande passagen för friluftslivet. Passagen kommer möjliggöra skoter- och gångtrafik under väg 97.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 41

Arbetet efter väg 97 är nu i sin mest intensiva period för denna säsong. Vi har kommit en bra bit med breddningsarbetet och har förberett för ytterligare trumbyten. När vi bytt trummorna i ena körfältet flyttar vi över trafiken för att komma åt att byta i det andra.

Den nya vägen som ska gå mellan trafikplatsen i Norra Sunderbyn och Nordanträsk har fortsatt under förra och denna vecka. Från väg 97 syns nu maskinerna som schaktar och fyller vägen.

700 2020-10-05 TP1 Bro 41 gabioner (RKA1).jpg

På trafikplatsen i Norra Sunderbyn är gabionväggarna färdiga. Vi har arbetat vidare med VA-ledningen där och i samband med det pågår arbetet med avfartsrampen från väg 97 i riktning mot Boden.

På trafikplatsen i Sävastnäs har vi kommit en bit med byggandet av formställningen för den blivande bron. Vi arbetar även med en del VA-arbeten vid ramperna till trafikplatsen.

Efter vägen som går mellan Sävastnäs och gamla Sävast, väg 588, har vi nu lagt ner alla belysningsfundament och arbetar med justering av diken.

På den nya vägen som ska gå mellan Gamla Sävast och Sävastön har vi fortsatt schakta och fylla. Där har vi arbetat med att fylla massor för den blivande bron.

700 2020-10-06 TP3 (RKA1).jpg

På trafikplatsen på Sävastön är formställningen riven och vi förbereder för att börja bygga liknande gabionväggar som på trafikplatsen i Norra Sunderbyn.

Den tillfälliga omfarten i höjd med Boden Business Park är nästan färdig. Under kvällen kommer vi lägga en tillfällig beläggning på omfarten. Mer information om omfarten kommer i en separat nyhet.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 40

Under de senaste två veckorna har vi arbetat vidare efter hela sträckan. Arbetet med breddning av väg 97 pågår fortfarande. För att öka stabiliteten i marken lägger vi ut material som kommer ligga över vintern. Sträckor där detta är nödvändigt har prioriterats i arbetet för att materialet ska få ligga längre. Vi har även fortsatt byta vägtrummor efter väg 97.

Efter väg 97 i höjd med kommungränsen har vi denna vecka påbörjat byggnation av en tillfällig omfart. Denna omfart ska användas under tiden som vi byter en vägtrumma. Pga att trumman ligger djupt ner leder vi om trafiken under arbetet för ökad säkerhet, både för trafikanter och yrkesarbetarna.

Efter vägen som ska gå från trafikplatsen i Norra Sunderbyn till Nordanträsk har vi börjat från Tjärnholmsvägen med att schakta och fylla material både mot trafikplatsen och mot Nordanträsk.

2020-09-28 TP1 Bro 41 (RKA1).jpeg

På trafikplatsen i Norra Sunderbyn har arbetet fortsatt med gabionväggarna. Det arbetet kommer färdigställas under denna vecka och därefter förflyttas det till trafikplatsen på Sävastön där vi ska bygga likadana stödmurar.

På trafikplatsen i Sävastnäs har vi påbörjat arbetet med att bygga upp en formställning för bron som ska byggas över väg 97.

I Gamla Sävast schaktar vi för vägen som ska gå från trafikplatsen på Sävastön över Sävastån till Gamla Sävastvägen. Vi har även lagt ner en siltgardin i ån inför kommande arbete i vatten. Siltgardiner används under tiden arbete i vatten pågår för att minska grumlingen nedströms ån.

NY 2020-09-23 TP3 Bro 43 gjutning (ME3).jpg

På trafikplatsen på Sävastön har bron gjutits under förra veckan. Där har vi nu börjat riva formen. Vi har även arbetat med byggnation av ramperna till trafikplatsen på järnvägssidan av väg 97.

På väg 97 i höjd med Boden Business Park håller vi på att bygga en tillfällig omfart som ska användas under tiden som vi bygger en passage för friluftslivet. Passagen kommer gå under väg 97.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 38

Under förra veckan har vi fortsatt arbete med breddning av väg 97. Arbetet har varit som mest intensivt på de platser där vi gjort omfarter som tas i bruk under denna vecka.

700 Resized_20200910_073508.jpg

700 Resized_20200914_171323.jpg

På trafikplatsen i Norra Sunderbyn har vi börjat bygga gabionväggar. Väggarna byggs parallellt på båda sidorna om bron och stenmuren kommer ligga längst med vägen som går under bron.

På trafikplatsen i Sävastnäs har vi nu flyttat all trafik till omfarten över de blivande ramperna för trafikplatsen. Detta har vi gjort för att arbetet med bron över väg 97 ska påbörjas.

Trafiken på väg 97 vid Bodån kommer också flyttas till en omfart under denna vecka. Där ska vi bygga en passage under väg 97 längre fram. Innan vi kan bygga den passagen måste vi förbelasta marken för att öka stabiliteten. Vi kommer lägga ut material som ska ligga på vägen under vintern och omfarten kommer användas under tiden.

På trafikplatsen på Sävastön har vi fortsatt med formarbetet och armerat farbanan på bron. Under denna vecka kommer vi göra klart det sista på bron inför gjutning.

I Gamla Sävast har vi börjat med vägen som ska gå över Sävastån. Vi har börjat med att ta bort markvegetation för den blivande vägen och förbereda för arbetet med bron över ån.

På Sävastön arbetar vi med en omfart i höjd med Boden Business Park. Det kommer bli en passage under vägen även där och trafiken kommer gå på omfarten under tiden som vi bygger omfarten.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 37

Vi har igång arbetet med breddning av väg 97 längst hela sträckan och det kommer fortsätta några veckor till. På parallellvägen som går från Norra Sunderbyn till Nordanträsk har vi gjort färdigt dikning på båda sidor om vägen.

700 2020-09-03 TP1 VA (RKA2).jpg

Förra veckan har vi arbetat med avvattning och slänterna på trafikplatsen i Norra Sunderbyn. Gjutformen från bron är riven under förra veckan. Idag, måndag, gör vi det sista va-arbetet kring brostöden och färdigställer inför nästa steg. I morgon börjar vi anlägga en stödmur med stenfyllning, en så kallad gabionvägg, och fyller upp material så att den gjutna bron sammanlänkas med väg 97.

Under förra veckan togs omfarten vid den blivande GC-porten i bruk för norrgående trafikanter och den tillfälliga omfarten vid Bodön kommer färdigställas under denna vecka.

På Sävastön har vi påbörjat arbetet med en av de enskilda vägarna som ska ersätta de nuvarande utfarterna från fastigheter till väg 97. Eftersom det är ett stort antal utfarter som ska stängas kommer det bli många nya enskilda vägar som ska byggas efter sträckan.

700 2020-08-25 TP3 Bro 43 (AS3).jpg

På Sävastöns trafikplats har vi börjat armera bron och fortsätter arbeta med formen. Det arbetet  kommer pågå även denna vecka.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 36

Förra veckan avslutade vi med att gjuta bron på trafikplatsen vid Norra Sunderbyn. Hela bron gjöts i ett stycke och själva gjutning tog lite drygt 24 timmar. Denna vecka kommer vi göra klart VA-arbeten näsrmast brostöden för att sedan kunna påbörja återfyllning av massor mot brostöden.

700 IMG_4437.jpg

700 IMG_4419.jpg

På parallellvägen som går från Norra Sunderbyn till Nordanträsk har vi tagit bort all markvegetation och dikat upp på ena sidan, under denna vecka fortsätter vi med dikning på andra sidan av vägen.

Vi har påbörjat byggnation av en omfart vid Bodön där vi kommer bygga en passage för friluftslivet. Passagen kommer vara en rörbro som går under väg 97. För att det ska bli trafiksäkert kommer trafiken flyttas över på en tillfällig omfart under tiden vi bygger rörbron. Omfarten kommer likt de övriga tillfälliga omfarterna gå nära väg 97 och vara väl synlig. Mer information för trafikanter kommer innan den tillfälliga omfarten tas i bruk.

Efter väg 588 mellan Gamla Sävast och Sävastnäs är vi färdig med belysningskabeln och börjar nu sätta ner fundamenten för belysningsstolparna.

Det har varit lite lugnare på bron vid trafikplatsen på Sävastön under förra veckan eftersom fokus legat på gjutningen. Denna vecka blir det mer aktivitet där då armeringen kommer sätta igång ordentligt.

Under veckan kommer vi påbörja en tillfällig omfart av väg 97 vid Sävastön i höjd med Boden Business Park där det kommer bli en passage för friluftslivet. Precis som vid Bodån kommer trafiken på väg 97 tillfälligt ledas om för att det ska bli trafiksäkert under tiden som vi bygger passagen. Det blir en likadan passage som vid Bodån, en rörbro som går under väg 97.

Trumarbeten och breddningarna efter väg 97 har fortsatt under förra veckan och kommer pågå även denna vecka. I anslutning till det pågående arbetet är väg 97 avsmalnad för att ge både trafikanter och de som arbetar ökad säkerhet.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 35

Under förra veckan har vi arbetat vidare på samtliga platser. Trumarbeten och breddningarna efter väg 97 kommer pågå under några veckor framöver men förflyttas allt eftersom arbetet fortskrider. I anslutning till det pågående arbetet är väg 97 avsmalnad för att ge både trafikanter och de som arbetar ökad säkerhet.

700 IMG_4385.jpg

På trafikplatsen i Norra Sunderbyn pågår arbetet med VA-ledningarna och vi har fortsatt med armering av brostöd och farbana. Denna vecka kommer vi göra det sista på armeringen och därefter gjuta. Gjutningen kommer ske i slutet av veckan och pågå i nästan ett dygn.

700 2020-08-18 TP1 Bro 41 (AS1).jpg

Vecka 34

Längst väg 97 arbetar vi vidare med att lägga vägtrummor och bredda vägen. För breddningen av vägen lägger vi nu under hösten ut material som ska ligga över vintern för att få önskad stabilitet i marken.

700 2020-08-17 Väg97 Trumarbeten (RKA4).jpg

Vi har även börjat ta bort markvegetationen för den nya vägen som ska gå mellan trafikplatsen i Norra Sunderbyn och Nordanträsk. Detta arbete fortsätter även till veckan.

På trafikplatsen vid Norra Sunderbyn har vi under förra veckan byggt gjutformen för farbanan på den blivande bron. Vi har nu börjat med armering av den och i slutet på månaden ska den gjutas. Vi har fortsatt arbetet med ramp 4 och VA-ledningar vid trafikplatsen.

700 2020-08-13 TP1 Bro 41 (AS6).jpg

Under förra veckan har vi flyttat trafiken i södergående riktning vid trafikplatsen i Sävastnäs. Där schaktar vi nu för VA-ledningar.

Under veckan kommer vi påbörja byggnation av en tillfällig omfart vid Bodån. Den ska användas när vi bygger den planfria passagen för friluftslivet.

På väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast arbetat vi vidare med att lägga ner kabel för vägbelysning och att lägga ut förstärkningslager.

700 2020-08-13 TP3 Bro 43 (AS2).jpg

På trafikplatsen på Sävastön arbetar vi vidare med att bygga formställningen för bron.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 33

Under senaste veckorna har vi kommit igång med arbetet på väg 97 igen.

700 2020-07-27 TP1 (RKA6).jpg

700 2020-08-10 Väg 97 Trumarbeten (RKA2).jpg

Vi har utfört fräsning vid trumlägen och påbörjat trumarbeten mellan Sävastnäs och Sunderbyn. Under kommande veckor ska nya trummor läggas efter denna sträcka.

Vid trafikplatsen i Norra Sunderbyn arbetar vi med VA-ledning samt schaktar för ramp 4 på järnvägssidan av väg 97. På den blivande bron är formställningen klar och vi håller nu på att bygga formen för både stödbenen och farbanan. När formen är klar ska vi armera innan den är redo för gjutning.

Vid den blivande gång- och cykelporten i Norra Sunderbyn har vi schaktat och fyllt för en tillfällig omfart som kommer användas under tiden då porten byggs. Mer information om denna omfart kommer innan den tas i bruk.

På trafikplatsen i Sävastnäs har vi gjutit bottenplattorna för den blivande bron över väg 97. Den tillfälliga omfarten för den trafikplatsen är nu belagd och redo att tas i bruk när det behövs för fortsatta broarbeten. Mer information kring denna omfart kommer innan den tas i bruk.

På väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast är vi färdig med skyddslager. Där har vi även börjat lägga ner kabel för vägbelysning.

På trafikplatsen på Sävastön pågår schakt för VA-ledning och formställning för bron.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

Vecka 30

Under förra veckan arbetade vi enbart på broarna. På bron vid trafikplatsen i Norra Sunderbyn har vi fortsatt bygga formställningen. Vi har även byggt en ställning intill formställningen som vi kommer använda när vi bygger formen vi sedan ska gjuta stödbenen i. 

På trafikplatsen i Sävastnäs har vi börjat ställa formar för bottenplattorna till brostöden på var sida om väg 97. Under denna vecka kommer arbetet på broarna fortsätta. Vi kommer även göra lite arbeten på väg 588 i Gamla Sävast.

  • Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksam vid arbetsområdena.

2020-07-15 TP1 Bro 41 (AS2).jpg

2020-07-16 TP2 Bro 42 (AS3).jpg

Vecka 29

Förra veckan var det full fart på bygget och vi blev klara med schakten för brostöden i Sävastnäs. Även formställningen för bron vid trafikplats Norra Sunderbyn påbörjades, ett arbete som fortsätter under vecka 29. På grund av semestrar startar inga nya moment under denna vecka, men därefter startar arbetet vid trafikplats Sävastnäs där första steget (liksom för de andra broarna) blir att skapa formar för bottenplattorna.

Vecka 28

Schaktning pågår för trafikplatser och brostöd.

700 2020-07-01 TP1 VA-ledning förbi bro.jpeg

Under förra veckan har vi schaktat vidare på trafikplatserna vid Norra Sunderbyn och på Sävastön. I Norra Sunderbyn har vi börjat schakta för avvattningen och fylla upp för ramperna. På trafikplatsen på Sävastön har vi schaktat för ramperna och påbörjat schakten ner mot Lillån. Där har vi också  påbörjat schakten för brostöden på varsin sida om väg 97, som fortsätter denna vecka. Vi fortsätter samtidigt att fylla upp ramperna till trafikplatsen. På väg 588 har vi schaktat oss fram till Gamla Sävastvägen och håller nu på att fylla upp för vägen.

Denna vecka pågår alla markarbeten som vanligt men vecka 29-30 har markarbetarna semester vilket innebär att enbart broarbeten pågår de närmaste veckorna.

700_2020-07-02 TP3.jpeg

Vecka 27

Under förra veckan har vi gjutit bottenplattorna för broarna vid trafikplatserna Norra Sunderbyn och Sävastön. Denna vecka river vi formarna och börjar bygga formar för rambenen och farbanan. Då kommer både brons höjd och utformning att synas.

700 2020-06-23 TP1 gjutning bottenplatta (AS5).jpg

700 2020-06-25 TP3 gjutning bottenplatta (SÖ).jpg

700 2020-06-23 TP3 ramp 4 (AS).jpg

Vi har schaktat på både Norra Sunderbyn och Sävastön liksom för ramperna på järnvägssidan av väg 97, vilket fortsätter denna vecka. I Sävastnäs har vi avverkat det sista för anslutningen av ramperna mot väg 97. Det återstår en del fyllning innan vi kan starta arbetet med vägens överbyggnad.

Vecka 26

Snart gjuts bottenplattorna.

700 2020-06-16 TP1 (AS5).jpg

700 2020-06-16 TP3 (AS8).jpg

Under midsommarveckan blev bottenplattornas formar och armering klar både på trafikplats Norra Sunderbyn och Sävastön. Under denna vecka kommer några mindre justeringar att ske och därefter gjuts bottenplattorna.

På både trafikplats Norra Sunderbyn och Sävastön har vi börjat schakta för ramperna på järnvägssidan av väg 97.

På både trafikplats Sävastnäs och väg 588 har arbetet fortsatt lika som förra veckan. På väg 588 är vi nu nära den anslutande vägen i Gamla Sävast. Vi har under förra veckan lagt om en vattenledning för att kunna göra klart den allra sista biten av vägen.

Vecka 25

Förra veckan startade vi brobygget på trafikplats Norra Sunderbyn och första formarna för bottenplattorna blev klara. Under denna vecka kommer bottenplattorna att armeras innan gjutning. Schakten fortsätter för ramperna på järnvägssidan av väg 97.

700 2020-06-09 TP3 (AS1).jpg

700 2020-06-11 TP1 (AS13).jpg

På trafikplats Sävastön schaktas det sista inför brobygget. Under den här veckan kommer brobygget påbörjas med att göra gjutformar för bottenplattorna. Schakten kommer fortsätta på samma sätt som på trafikplats Norra Sunderbyn med att schakta för ramperna på järnvägssidan av väg 97.

På trafikplats Sävastnäs fyller vi nu schaktmassor i området utanför ramperna som ska bli den tillfällig omfarten av väg 97.  

Vecka 24

Snart startar brobygget i Norra Sunderbyn

Under förra veckan har vi jobbat på med schakterna. På trafikplats  Norra Sunderbyn har vi bara lite schakt kvar innan vi kan påbörja brobygget. Vi kommer fortsätta med schakten även när bron börjar byggas men vi har gjort färdigt så att utrymme för brobygget finns. Killarna och tjejerna som ska bygga bron ansluter till projektet i veckan. Under veckan som gått har vi även fått ut fler manskapsbodar till trafikplatsen. På trafikplats Sävastön har vi ca en veckas arbete med schakt kvar innan vi kan påbörja brobygget.

På övriga delar har vi fortsatt som tidigare. På väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast börjar schakten närma sig anslutande väg i Gamla Sävast och på trafikplats Sävastnäs är vi nu i höjd med väg 97 på älvssidan, där omfarten kommer gå under brobyggnationen.

Vecka 23

Det som märkts mest av förra veckans arbete är att trafiken på väg 97 leds om via av- och påfartsramperna vid trafikplats Sävastön. Därmed kan vi påbörja schakten för bron. Från omfarten syns även vart Svängleden kommer ansluta till trafikplatsen.

700 2020-05-26 TP1 väg 97 avgrävd (broschakt).jpg

700 2020-05-26 TP3 ramper där omfart ska gå.jpg

På trafikplats Norra Sunderbyn, vid Färjledsvägen, har schakten för bron pågått under förra veckan. Vi har även en del andra förberedelser igång kring trafikplatsen. Under veckan kommer vi färdigställa för den fasta etableringen med manskapsbodar som ska vara på arbetsplatsen.

På trafikplats Sävastnäs fortsätter vi fylla upp för av- och påfartsramperna på älvssidan av väg 97. Ramperna byggs i huvudsak upp av material från de övriga trafikplatserna. Förutom att vi kör material till trafikplats Sävastnäs ska vi även börja förbereda för omfarter vid rastplatsen i Norra Sunderbyn. Där ska en omfart byggas för att vi ska kunna börja schakta för en gång- och cykelväg som kommer passera under väg 97. Även på Sävastön förberedes för broschakt, där för en rörbro för friluftslivet.

Arbetet med väg 588 från Sävastnäs till Gamla Sävast fortsätter och om man tittar mot järnvägen från väg 97 mellan Sävastnäs och Bodån kan man se maskinerna som arbetar där.

Vecka 22

Schakterna fortsätter efter omledningen i Norra Sunderbyn.

700 2020-05-20 Trafikomläggning TP1 (2).jpg

700 2020-05-19 TP3 (MH2).jpg

700 2020-05-20 TP3 (AS3).jpg

Förra veckan var en kortvecka pga Kristihimmelfärdshelgen och fokus har legat på trafikplatserna i Sävastön och Norra Sunderbyn. 

Under förra veckan har vi lagt om trafiken på tafikplats Norra Sunderbyn. Vi har sedan fortsatt schakten för bron som ska byggas där. På arbetsområdet ska det nu bli en fast etablering med manskapsbodar eftersom det kommer bli fler personer som arbetar där när bron börjar byggas.

På övriga arbetsområden har arbetet fortsatt som föregående vecka.

På trafikplats Sävastön har schakten fortsatt och trafiken kommer läggas om på den tillfälliga omledningen under denna vecka. Mer information kommer. Innan trafiken flyttas kommer vi belägga den tillfälliga omfartsvägen även vid denna trafikplats.

Allt eftersom trafiken kan ledas om påbörjas schakten för broarna och ramper på andra sidan av befintlig väg 97 (järnvägssidan).

Vid trafikplats Sävastnäs fortsätter vi fylla innan vi är redo att lägga om trafiken. 

Allmänheten uppmanas att vara extra uppmärksam vid arbetsområdet samt hålla hastighetsbegränsningarna.

Vecka 21

Omledning på ramper i Norra Sunderbyn

705 20200511_130101.jpg

750 IMG_3408.jpg

Under förra veckan har vi fortsatt schakten på trafikplats Norra Sunderbyn och trafikplats Sävastön. På trafikplats Norra Sunderbyn har vi även fyllt (byggt upp) ramperna så att de kan beläggas. Beläggning kommer ske på måndag 18/5, trafiken leds om på tisdag 19/5. Se separat nyhet

Under den här veckan kommer vi påbörja schakt för bron vid trafikplats Norra Sunderbyn samt schakt för ramperna på andra sidan om väg 97, dvs järnvägssidan. På trafikplats Sävastön fortsätter vi schakten och bygger sedan upp ramperna. Även vid trafikplats Sävastnäs fortsätter arbetet inför tillfällig omledning av väg 97. Omledningen kommer att ske under de närmaste veckorna. På övriga områden har arbetet fortsatt som förra veckan. Vi förbereder för brobyggnad på de tre trafikplatserna. Allt eftersom trafiken kan ledas om påbörjas schakten för broarna.

Vecka 20

Schakt och ramper.

700 TP1 (RKA1).jpg

700 TP1.jpg

Under förra veckan har vi fortsatt schakten på trafikplats Norra Sunderbyn och trafikplats Sävastön. Under kommande veckorna ska de blivande ramperna färdigställas för tillfällig omledning av väg 97.

Färjledsvägens anslutning till väg 97 är avstängd och trafiken leds nu om via Sunderbyvägen. Den tillfälliga vägen är skyltad. Även vid trafikplats Sävastnäs fortsätter arbetet inför tillfällig omledning av väg 97.

Arbetet efter parallellväg 2 från Norra Sunderbyn in mot trafikplats Sävastnäs tar nu en paus. Innan vägen är helt färdig ska beläggning på men detta kommer ske först under slutet av projekttiden. Att vi väntar med detta beror främst på att en del byggtrafik kommer gå på vägen. 

Arbetet efter väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast är fortfarande i gång. Där kommer arbetet pågå ett tag till men är inget som påverkar trafiken efter någon befintlig väg. Omledning av väg 97 vid de blivande trafikplatserna kommer ske under de närmaste veckorna. Mer information kommer när datum blir fastställt.

Vecka 19

Ökade transporter av material.

750 Trafikplats 1 Na Sunderbyn (mot Boden).jpg

750 Trafikplats 3 Sävastön (avtagning markvegetation).jpg

Under förra veckan har vi fortsatt schakten på trafikplatsen i Norra Sunderbyn, på älvssidan. På den norra sidan av väg 97 har vi påbörjat avtagning av markvegetation. Under denna vecka kommer vi öka takten på schakten och fler transporter med schaktmassor kommer vara i gång.

Vid trafikplats Sävastnäs fortsätter vi att fylla för tillfällig omledning av väg 97 på älvssidan. På andra sidan av väg 97 pågår fortsatt arbete med trumläggning efter väg 588. Detta arbete syns inte från väg 97.

Efter parallellväg 2 från Norra Sunderbyn in mot trafikplats  Sävastnäs bygger vi fortfarande upp den nya vägen.

På Sävastön har vi nu en tillfällig omledning av Svängledens anslutning till väg 97. Efter att trafiken har letts om har vi kunnat börja arbetet för blivande trafikplats Sävastön. Under veckan som gått har vi arbetat med att riva viltstängsel och avtagning av markvegetation. Vi har även hunnit påbörja schakten som kommer att fortsätta under denna vecka.

Transporter av material (schaktmassor och inkört grus) kommer öka under veckan. Det kommer vara en hel del transporter efter väg 97 framöver. Främst kommer det märkas mellan Norra Sunderbyn och Sävastnäs.

Vi ber er att vara uppmärksamma vid de blivande trafikplatserna och hålla hastighetsbegränsningarna!

Vecka 18

Transporter och flyttad anslutning mot väg 97.

700x230 2020-04-21 Trafikplats 1 Na Sunderbyn.jpg

700x230 2020-04-23 Trafikplats 1 avfartsramp från väg 97.jpg

Under förra veckan har vi fortsatt schakten på trafikplats  Norra Sunderbyn. Vi har även fyllt upp i schakten allt eftersom vi går framåt. Vi kommer fortsätta schakten och fylla där för den kommande omledningen av väg 97.

Vid trafikplats Sävastnäs är vi nästan klar med borttagningen av markvegetation. Vi har även börjat att fylla för tillfällig omledning av väg 97 på samma sätt som vi gör vid Norra Sunderbyn. Detta kommer pågå ett tag framöver då det är en stor mängd massor som ska fyllas innan vi når den rätta nivån. På samma sätt som vid trafikplats Norra Sunderbyn kommer den tillfälliga vägen sedan att användas som av- och påfartsramper till trafikplatsen och blir då permanent.

Längs parallellväg 2 från Norra Sunderbyn in mot trafikplats Sävastnäs bygger vi fortfarande upp den nya vägen.

På väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast har vi fortsatt med avtagning av markvegetation och påbörjat trumläggning, detta kommer pågå under ett par veckor.

Svängledens anslutning mot väg 97 flyttas tillfälligt. Även denna omledning görs för att vi ska kunna bygga en planfri korsning. Svängledens tillfälliga sträckning tas i bruk på tisdag 28 april. När vi flyttat trafiken från nuvarande anslutning kommer vi påbörja schakt för av- och påfartsramper i trafikplats Sävastön. Dessa kommer precis som i övriga trafikplatser användas som tillfällig omledning av väg 97 under tiden som trafikplatsen byggs.

Transporter av material (schaktmassor och inkört grus) kommer öka. Främst kommer det märkas mellan Norra Sunderbyn och Sävastnäs.

Vecka 16-17: Var uppmärksamma mellan Norra Sunderbyn och Sävastnäs

700x230 200408 Trafikplats 1 (1).jpg

700x230 200408 Trafikplats 1 (2).jpg

Under vecka 15–16 har vi påbörjat arbetet på trafikplats Norra Sunderbyn. Där har vi börjat schakta för den nya sträckningen av Färjeledsvägen in mot trafikplatsen. Därefter har vi börjat schakta för omledning av väg 97 förbi trafikplatsen. Omledningen ska användas under tiden som vi bygger den planfria korsningen, därefter kommer den bli en del av trafikplatsen då sträckan kommer bli av- och påfartsramper för trafikplatsen.

Vi har också börjat ta bort markvegetationen på södra sidan av väg 97 vid trafikplats Sävastnäs och fortsatt med trumläggning efter parallelväg 2 från Norra Sunderbyn in mot trafikplats Sävastnäs.

Den här veckan kommer vi börja köra schaktmassor från trafikplats  Norra Sunderbyn till trafikplats Sävastnäs. Där ska det fyllas upp en stor mängd massor eftersom det ska bli en bro över väg 97 där.

På väg 588 mellan Sävastnäs och G:a Sävast har vi fortsatt med avtagning av markvegetation och påbörjat trumläggning.

Det kommer vara en hel del transporter längs väg 97 framöver. Främst kommer det märkas mellan Norra Sunderbyn och Sävastnäs.

Vecka 15 2020: Parallellväg 2 tar form

2020-04-02 Parallellväg 2.jpg

Under förra veckan har vi schaktat för parallellväg 2 som ska gå mellan Norra Sunderbyn och Sävastnäs. Efter den sträckan har vi lagt ner vägtrummor och påbörjat fyllning för den blivande vägen. Vi har även påbörjat avtäckning av det som ska bli väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast.

Den här veckan kommer vi påbörja arbete vid Norra Sunderbyn där trafikplats 1 ska byggas. Först kommer vi göra plats för vår etablering (rastkur) och därefter kommer vi förbereda för en tillfällig omledningsväg. Denna väg kommer användas av alla trafikanter på väg 97 under tiden som trafikplatsen byggs.

Vecka 14: Schakt för ny väg påbörjad

700 byggdagbok v 14.jpg

Under förra veckan har vi snöröjt en etableringsyta på Sävastön vid utfarten från Svängleden till väg 97. Där ligger nu vägtrummor som vi ska använda i vägprojektet.

Under veckan har vi kört in material som mellanlagras i Sävastnäs, där vi har en etablering. Materialet kommer användas vid uppbyggnaden av nya vägar.

Vi har påbörjat schakt för ny väg, kallad Parallellväg 2, som går mellan Norra Sunderbyn och Sävastnäs.

Under de närmaste veckorna kommer vi att jobba med schakt/uppbyggnaden av väg mellan Norra Sunderbyn och Gamla Sävast.

Tänk på att det börjar vara en del transporter ute på vägarna. Främst märks dessa vid in- och utfart i Sävastnäs.

Vecka 13: Arbetsbod och schaktning

byggdagbok v 12 2020.jpg

Nu börjar det hända lite i projektet. Vi har etablerat en rastbod ute på arbetsområdet. Sedan har vi börjat snöröja för kommande arbeten på deponin. Vi har även börjat köra in material för skyddslager till vägarbeten.

Nästa steg i arbetet blir att börja schakta för blivande vägar, med början mellan Sävastnäs och Gamla Sävast.

För er som är ute med snöskoter kan det vara bra att veta att schaktning påbörjas snart, var uppmärksam om ni passerar arbetsområdet.

Vecka 12: Markering och instängsling

Än så länge pågår mest förberedelsearbete. Under förra veckan har vi markerat upp och stängslat in vegetation och annan natur som vi ska vara extra försiktiga med.

Snart kommer vi börja etablera bodar ute på arbetsområdet och våra underentreprenörer ansluter till projektet.

Vecka 10: Informationsskyltar och slutspurt för avverkning

700 infoskylt.jpg

Vi har avverkat skog längs väg 97 och vid områden där parallellvägar och enskilda vägar ska byggas. Avverkningen slutförs under veckan och skogsmaskinerna flyttas. Transport av virke kommer att pågå ännu ett tag.

Du kanske har sett att vi satt upp informationsskyltar längs väg 97? Både skyltar där arbetet startar och en bit innan så att man har möjlighet att välja andra vägar. Dessutom görs olika provtagningar i arbetsområdet. Nu är vi igång!