Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok 2021

I vår byggdagbok har du kunna följa arbetet med mötesfri väg Södra Sunderbyn-Sävast. Dagboken vecka 45 är den sista, i alla fall för den här säsongen.

Byggdagboken för 2020

Vecka 45

Vi håller nu på att städa av området och avsluta arbetet för säsongen. Innan vi är helt klara för i år kommer vi göra klart bussignalerna. Kvarstående arbeten med enskilda vägar kommer utföras när lantmäteriförrättningarna har vunnit laga kraft. I samband med att vi bygger de enskilda vägarna kommer vi även stänga de sista utfarterna till väg 97. När alla utfarter är borttagna kan hastigheten tas upp till 100 km/h även förbi Sävastnäs.

700 2021-11-11%20Väg%2097%20(AS1).jpg

Även om det inte är mycket arbete efter vägarna är det viktigt att tänka på att det är arbetsfordon och personal som rör sig efter vägen. Tänk på att respektera hastighetsbegränsningarna.

Vecka 43

Under veckan som gått har vi fortsatt arbeta med belysningen på trafikplatserna i Sävastnäs och på Sävastön. Vi har nu tänt upp nästan all belysningen i projektet.

700 2021-10-29 TP3 (AS).jpg

Längs väg 97 har vi fortsatt med räckesarbeten samt att vi har monterat upp fler reflexer. Utanför väg 97 har vi fortsatt bygga de enskilda vägarna från fastigheterna. Vi har även gjort en tillfällig gångväg i Sävastnäs. Denna kommer användas för att oskyddade trafikanter ska få en säkrare väg till bussen, tills de enskilda vägarna där är klara.

Även om det inte är mycket arbete efter vägarna är det viktigt att tänka på att det är arbetsfordon och personal som rör sig efter vägen. Tänk på att respektera hastighetsbegränsningarna.

Vecka 42

Under veckan som gått har vi arbetat vidare med viltstängsel och vägräcken. Vi har även fått tänt belysningen efter de allmänna parallellvägarna och på trafikplatsen i Norra Sunderbyn. Under veckan som kommer fortsätter vi arbetet med belysningen på trafikplatserna i Sävastnäs och på Sävastön. Vi har även kvar att montera lite vägräcken.

700 IMG_7570 (002).jpg

Utanför väg 97 pågår fortfarande arbetet med anslutningar från de enskilda fastigheterna till vägnätet.

Även om det inte är mycket arbete efter vägarna är det viktigt att tänka på att det är arbetsfordon och personal som rör sig efter vägen. Tänk på att respektera hastighetsbegränsningarna.

Vecka 41

Denna vecka har vi gjort en del mindre arbeten längs väg 97. Vi har satt upp lite mer viltstängsel, slätat till dikesslänter och målat vägmarkeringar. På trafikplatsen i Sävastnäs har vi lagt en del sten och monterat belysningsstolpar på bron.

700 IMG_7493.jpg

På bilden ser ni baksidan av ett viltuthopp. Längs väg 97 finns ett antal viltuthopp där djuren kan hoppa ut om de kommit in i vägområdet. Viltstängslet har öppningar vid uthoppen där det finns möjlighet att hoppa ner i skogsområdet men eftersom det är nivåskillnad blir det inte naturligt för djuren att hoppa upp på vägen. Från vägområdet syns knappt uthoppet då det bara är öppningen i viltstängslet som syns.

Under kommande vecka ska vi fortsätta montera räcken och belägga vid mitträckesstolparna på broarna. Vi fortsätter även montera permanenta skyltar och koppla belysning.

Utanför väg 97 fortsätter arbetet med anslutningar från de enskilda fastigheterna till vägnätet.

Även om det inte är mycket arbete efter vägarna är det viktigt att tänka på att det är arbetsfordon och personal som rör sig efter vägen. Tänk på att respektera hastighetsbegränsningarna.

Vecka 40

Denna vecka har vi fått upp reflexer på mitträcket samt på sidorna om väg 97. Vi har även fått upp fler skyltar längs både väg 97 och på trafikplatserna.

På trafikplatserna och vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn har vi belagt ytorna kring busshållplatserna och gång- och cykelvägarna. Linjemålning är under veckan utförd både på trafikplatserna och på de allmänna parallellvägarna vi byggt utanför väg 97.

Vi har arbetat vidare med att ställa belysningsstolpar längs de allmänna parallellvägarna och vi har utfört en del elarbeten på trafikplatserna, både för belysning samt vid busskurerna. Snart ska det vara färdigkopplat så att vi får belysning i trafikplatserna och fungerande bussignaler.

700 IMG_7464.jpg

Under kommande vecka ska vi fortsätta färdigställa stödremsan vid vägräcken, det kommer pågå lite städning längs diken samt en del avslutande arbeten kring viltstängsel. Vid informationsplatsen kommer vi ställa ut bord och bänkar så det börjar se ut och fungera som ett rastställe.

Vecka 39

Under veckan har vi öppnat upp samtliga trafikplatser för trafik. Detta innebär att de tillfälliga omfarterna för anslutning till exempelvis Färjledsvägen i Norra Sunderbyn och Svängleden på Sävastön är borttagna. Vi har också monterat färdigt mitträcket längs hela väg 97. Under vecka 40 ska mitträcket kompletteras med reflexer. Vi kommer även ställa reflexstolpar på var sida om vägen under veckan som kommer.

700 IMG_7423.jpg

Under veckan som gått har vi monterat upp en utsiktsplats för fågelskådning på informationsplatsen i Norra Sunderbyn. Vi har även röjt sly mellan utsiktsplatsen och älven för att få bättre utsikt över älven. Vid kommungränsen har vi i veckan planterat tall mellan väg 97 och den nya parallellvägen.

700 MG_7418.jpg

Under vecka 40 kommer de sista permanenta vägskyltarna att monteras upp längs väg 97 samt på trafikplatserna. Även linjemålningen kommer kompletteras där det saknas allt eftersom beläggningen blivit klar. Det pågår fortfarande arbete på de enskilda vägarna i anslutning till de allmänna parallellvägarna.

Vecka 38

Väg 97 börjar nu se ganska klar ut. Det mesta av linjemålningen är nu färdigt och det som återstår kommer utföras i slutet av nästa vecka. Vi har under veckan monterat mitträcke och det kommer pågå även under nästa vecka.

750 IMG_7373.jpg

Beläggningsarbeten på allmänna parallellvägar utanför väg 97 är inne på sluttampen. Under nästa vecka kommer exempelvis gång och cykelvägar samt driftvändplatsen i Norra Sunderbyn beläggas. Vi arbetar vidare med de enskilda vägarna som ska ge samtliga fastigheter ny anslutning till vägnätet. Där vi arbetar med enskilda vägar har vi för tillfället inte beläggning vid anslutningen till parallellvägarna. Detta gör vi för att vi beläggningen ska rivas sönder under arbetets gång.

Längs väg 97 pågår montering av permanent vägskyltning och den tillfälliga skyltningen städas undan. Flera utfarter till väg 97 har nu grävts av då de nya anslutningarna blivit klara.

På trafikplatserna och längs de allmänna parallellvägarna är snart alla belysningsstolpar på plats. Under kommande vecka ställer vi belysningsstolpar på den nya vägen mellan Nordanträsk och Norra Sunderbyn.

Vecka 37

På väg 97 pågår nu linjemålning. Vi har börjat målningen från mittlinjen och målar sedan utåt. Utanför väg 97 har beläggningsarbetet fortsatt på trafikplatser och gång- och cykelvägar. Beläggning av de allmänna parallellvägarna påbörjas nästa vecka. Allt eftersom beläggningen är färdig kommer linjemålning utföras även där. Under veckan har vi monterat och börjat ställa de permanenta vägskyltarna. Detta arbete kommer fortsätta även kommande vecka.

700 2021-09-15%20TP1%20(SE).jpg

Monteringen av räcken pågår fortsatt. Under nästa vecka påbörjas monteringen av mitträcket. Vi är nu i slutskedet av monteringen av bullerskärmar och viltstängsel. Dessa kommer dock att kompletteras allt eftersom enskilda vägar flyttas.

Viltstängslet är monterat med två olika stolpar. Vilka stolpar som används beror på hur stängslet är placerat i förhållande till vägbanan. Viltstängsel som finns inom vägens säkerhetszon och som inte skyddas av räcke ska monteras med eftergivliga stolpar av stål. Att stolparna är eftergivliga betyder att de är krockprovade enligt svensk standard och därmed tar upp en del av rörelseenergin då den deformeras. Där viltstängslet inte är inom vägens säkerhetzon monteras det med trästolpar.

Vecka 36

Under veckan som gått har vi belagt det sista på väg 97. Nu återstår sidoområden, trafikplatser samt övriga allmänna vägar. Under denna vecka kommer vi påbörja linjemålningen på den nybelagda vägen.

750 IMG_7195.jpg

Montering av sidoräcken, viltstängsel samt bullerskärmar fortsätter även kommande vecka. Vi kommer under veckan även börja montera de permanenta vägmärken längs väg 97.

På trafikplatserna har vi planerat marktäckande växter i cirkulationsplatserna. Vi har tidigare utfört sprutsådd av gräs och vi ska även plantera en del träd.

700 IMG_7200.jpg

Trafikplatsen i Norra Sunderbyn börjar nu se ganska färdig ut men det är fortfarande en del saker som ska färdigställas innan den kan öppnas för trafik. Först kommer linjemålning, sedan ska busshållplatserna ställas i ordning.

Vi har arbetat vidare med den nya gång och cykelvägen som går under väg 97 vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn. Där har vi fyllt på material för att bygga upp vägen och bygga hållplats för länstrafiken.

I Sävastnäs har vi fortsatt stensättningen på vid cirkulationsplatserna samt lagt kantsten längs gångvägen på bron.

På de allmänna vägarna utanför väg 97 färdigställer vi nu inför beläggning och vi fortsätter bygga enskilda vägar från fastigheter till de olika trafikplatserna.

Vecka 35

700 Resized_20210830_132000.jpg

Under förra veckan har vi fortsatt med beläggningen av väg 97 vilket även betyder att vi fortsatt lotsa förbi trafiken vid det pågående beläggningsarbetet under kvällar och nätter. Vi har även fortsatt bygga viltstängsel samt sidoräcken längs väg 97. Dessa arbeten kommer fortgå även under denna vecka.

Vi har under förra veckan kört bort material som legat som överlaster på den nya vägen vi bygger mellan Nordanträsk och trafikplatsen i Norra Sunderbyn. Detta material kommer vi nu använda vid byggandet av de enskilda vägarna till fastigheter.

På trafikplatsen i Norra Sunderbyn har vi börjat ställa belysningsstolpar, detta arbete fortsätter även under denna vecka. I cirkulationsplatserna pågår nu förberedande arbeten inför planteringen av marktäckande växter där.

Vi har under förra veckan börjat med beläggningen av bron i Sävastnäs. Första varvet är nu lagt och vi har även lagt kantsten vid cirkulationsplatserna.

På trafikplatsen på Sävastön har vi gjort en del beläggningsarbeten och färdigställt cirkulationsplatserna inför plantering som sker denna vecka.

Vecka 33

Under veckan har vi fortsatt belägga väg 97. Arbetet pågår på flera platser samtidigt. Detta betyder att lotsning kan ske på fler sträckor under kvällar och nätter.

Längs väg 97 monterar vi sidoräcken vilket betyder att vi har personal utan maskiner längs vägen. Deras skydd mot trafiken är de olika trafikanordningar (t ex skyltar och buffertar) som finns efter vägen. Vi fortsätter även denna vecka montera bullerskärmar längs väg 97. På de sträckor som är belagda lägger vi nu stödremsa. Stödremsan är en grusremsa längs den asfalterade sträckan och har till uppgift att motverka att beläggningskanten spricker eller deformeras.

750 IMG_7126.jpg

Vid trafikplatsen i Norra Sunderbyn arbetar vi med anslutningen mellan trafikplatsen och väg 592, Färjledsvägen.  På trafikplatsen i Sävastnäs har vi gjort klart broräcket och tätskikt på bron. Nu gör vi klart det sista för att kunna öppna bron för trafik inom någon vecka.

Efter vägen genom Gamla Sävast gräver vi just nu för belysningskabel. Det kommer vara gatubelysning hela sträckan från trafikplatsen på Sävastön via Gamla Sävast längs de nya parallellvägarna fram till Norra Sunderbyn.

Tänk på att arbete pågår kvällar och helger. Håll nere hastigheten med tanke på mörkret. Det kan vara svårt att uppfatta personer, även med varselkläder, som rör sig vid arbetsområdet när det är mycket aktivitet (blinkande ljus, maskiner, skyltar) i mörkret.

Arbetet fortsätter även med enskilda vägar utanför väg 97 för att alla fastigheter ska få anslutningar till trafikplatserna.

Vecka 32

Under de senaste veckorna har vi färdigställt och öppnat bron för gång- och cykelpassagen, under väg 97 i Norra Sunderbyn, för trafik. I anslutning till bron pågår nu breddning för en busshållplats. Även rörbron vid Bodån är färdig och öppnad för trafik. Detta medför att trafiken på väg 97 nu går utan några omfarter på hela entreprenadsträckan.

700 IMG_7050.jpg

Längs väg 97 pågår fortfarande dikningsarbeten, räckesarbeten samt beläggningsarbeten. På dagtid sker beläggningsarbeten främst utanför väg 97 för att minimera påverkan på trafiken. Kvällar och nätter lotsas trafiken kortare sträckor då ena körfältet är avstängt för beläggning. Detta kan medföra något längre restid Luleå-Boden.

Belysningsarbeten pågår på de allmänna vägarna utanför väg 97. Där ställer vi belysningsstolpar och drar belysningskabel. Nu har vi monterat bullerskärmar på delar av sträckan. Detta arbete fortsätter under veckan.

Arbetet fortsätter även med enskilda vägar utanför väg 97 för att alla fastigheter ska få anslutningar till trafikplatserna.

Vecka 29

Arbetet längs väg 97 fortsätter hela sommaren med samma intensitet.
Förra veckan lyftes rörbron vid Bodån på plats. Därefter fylldes material runt bron och det är ett arbete som kommer att fortsätta denna vecka.
Under denna vecka arbetar vi med enskilda vägar utanför väg 97 för att alla fastigheter ska få anslutningar till trafikplatserna. På trafikplatsen i Sävastnäs arbetar vi med av- och påfartsramperna på älvssidan av väg 97. Längs väg 97 pågår dikningsarbeten.

På trafikplatserna pågår stensättning av cirkulationsplatser och refuger. Denna vecka har vi uppehåll för viltstängsel, däremot pågår det sista arbetet med stolpar för bullerskärmar.
Även denna vecka pågår beläggningsarbeten längs väg 97. Kvällstid lotsas trafiken kortare sträckor då ena körfältet är avstängt för beläggning. Detta kan medföra något längre restid Luleå-Boden.

Vecka 28

Under vecka 27 har vi schaktat färdigt för rörbron vid Bodån. När schakten var klar har vi färdigställt för att kunna lyfta rörbron på plats under denna vecka. Vi har isolerat marken och gjort en grusbädd för röret.

På bron vid rastplatsen i Norra Sunderbyn har vi monterat färdigt alla element och lagt tätskikt. Under denna vecka ska vi börja fylla upp material runt bron.

Under veckan släppte vi in trafiken på väg 97 under bron i Sävastnäs. Efter detta har vi kunnat påbörja arbetet med av- och påfartsramperna på älvssidan även på denna trafikplats. På järnvägssidan av trafikplatsen har vi stensatt cirkulationsplatsen. Stensättningen kommer fortsätta även under denna vecka.

Även denna vecka pågår elarbeten på trafikplatserna samt arbeten med bullerskärmar och beläggningsarbeten längs väg 97. Kvällstid lotsas trafiken kortare sträckor då ena körfältet är avstängt för beläggning. Detta kan medföra något längre restid Luleå-Boden.v_28.jpg

Vecka 27

Under denna vecka kommer vi påbörja arbetet med den sista bron. Det är en rörbro som kommer gå under väg 97 i höjd med Bodån. Denna bro möjliggör passage under väg 97 för att främja det rörliga friluftslivet.

Vi fortsätter arbetet med av- och påfartsramperna på trafikplatsen i Norra Sunderbyn samt på Sävastön. På trafikplatsen i Sävastnäs fortsätter arbetet under bron med att färdigställa slänterna.

Grävmaskin arbetar vid ett sidområde på en väg

På den nya vägen mellan Sävastön och Gamla Sävast återupptas arbetet i veckan. Vi kommer fylla på mer material innan vi kan belägga vägen där. Längs väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast kommer vi utföra en del dikesarbeten under veckan.

Grävmaskin gräver i en grushög

Även denna vecka pågår fräsning och beläggning längs väg 97 och delar av körfältet blir då avstängda under kvällstid. Trafikanterna på väg 97 lotsas förbi pågående arbeten vilket betyder att det kan bli lite längre restid Luleå-Boden. Under dagtid fortsätter vi även med en del dikesarbeten längs sträckan.

Vecka 26

Denna vecka monterar vi bron för gång- och cykelvägen som ska gå under väg 97 i Norra Sunderbyn. Bron består av element som gjuts i fabrik och sedan monteras ihop på plats.

700 Resized_20210628_104612.jpg

Förra veckan började vi montera räcken på bron i Sävastnäs, dessa kommer monteras klart under denna vecka. Vi håller även på att färdigställa marken runt bron, vi stensätter slänterna under bron och lägger ut matjord längs övriga slänter.

700 IMG_6770.jpg

På trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävastön har vi börjat med belysningsarbeten. Detta fortsätter även denna vecka. Vi kommer även fortsätta med att färdigställa av- och påfartsramperna vid trafikplatserna.

Även denna vecka pågår fräsning och beläggning längs väg 97 och delar av körfältet blir då avstängt under kvällstid. Trafikanterna på väg 97 lotsas förbi pågående arbeten vilket betyder att det kan bli lite längre restid Luleå-Boden. Under dagtid fortsätter vi även med en del dikesarbeten längs sträckan.

Arbetet med bullerskärmarnas fundament och stolpar samt viltstängsel längs väg 97 fortsätter även denna vecka.

Vecka 25

Under vecka 24 har vi besiktat broarna på trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävastön. På måndag den 21 juni öppnades broarna för trafik. När trafiken flyttats till broarna har vi börjat bygga om de tillfälliga omfarterna till av- och påfarter för trafikplatserna. Under förra vecka har vi stensatt rondeller och refuger på järnvägssidan av trafikplatserna, detta kommer även göras på älvssidan under kommande veckor.

700 20210615_191847 (004).jpg

På den blivande gång- och cykelbron i Norra Sunderbyn har vi gjutit bottenplattorna. Under kommande vecka fortsätter arbetet där med att montera bron.

På väg 97 pågår fräsning och beläggning under kvällar och delar av körfältet blir då avstängda. Trafikanterna på väg 97 lotsas förbi pågående arbeten vilket betyder att det kan bli lite längre restid Luleå-Boden.

Längs väg 97 har vi börjat arbetet med bullerskärmar och viltstängsel. Vi håller nu på att ställa ner fundament och stolpar för bullerskärmar och för viltstängsel sätter vi både stolpar och nät samtidigt.

Vecka 23

Denna vecka har vi asfalterat broarna på trafikplatsen i Norra Sunderbyn och på Sävastön. Montaget av räcket på de båda broarna är också påbörjade. Vi håller på att färdigställa broarna för att vi ska kunna flytta tillbaka trafiken. När trafiken går på broarna i Norra Sunderbyn och Sävastön kan vi påbörja arbetena med att färdigställa sidorna ner med Luleälven, där trafiken nu går.

Vid rastplatsen i norra Sunderbyn där vi bygger en  gång- och cykelbro kommer gjutningen av bottenplattorna och tvärbalkarna att ske i slutet av denna vecka.

700 IMG_5261.jpg

Under kommande vecka kommer fräsningsarbetena att återupptas. Fräsningen kommer att börja i Norra Sunderbyn och gå fram mot rastplatsen där vi bygger en gång- och cykelbro i den första etappen. Fräsningsarbetena kommer att pågå under natten.

Även stensättningsarbeten kommer att påbörja under nästa vecka. Det är främst vid cirkulationsplatser, refuger, busshållplats och gång- och cykelvägar kring trafikplatserna som stenen ska sättas.

Det kommer också att ske schakter i Väg 97 under den kommande veckan.

Vecka 22

Under denna vecka har asfalteringen påbörjats. Vi har påbörjat asfalteringen på breddningssträckor från starten av bygget fram till trafikplatsen i Norra Sunderbyn. Vi har även asfalterat ramperna på norra sidan om trafikplatsen i Norra Sunderbyn.

Vi har även fräst partier längs hela väg 97 där vi ska utföra schakter. Arbetet med att montera fundament till bullerplank är påbörjat. Dessa bullerplank kommer att monteras under sommaren.

På trafikplatsen i Norra Sunderbyn kommer vi påbörja räckesmontage under kommande vecka och vi kommer även påbörja asfaltering av farbanan på bron. Arbetet med att färdigställa och göra snyggt kring slänter och sidoområden pågår för fullt. Samma sak gäller för trafikplatsen på Sävastön där räcken och beläggning kommer att utföras.

På trafikplatsen i Sävastnäs fortsätter arbetet med motfyllen.

Vid gång- och cykelbron i Sävastnäs har arbetet med att forma och armera för bottenplattorna påbörjats.

Vecka 21

Under denna vecka har vi färdigställt pålningen för bron vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn.

Justeringen för beläggningen pågår för fullt på sträckor där väg 97 ska breddas samt på trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävastön. På trafikplatserna pågår även färdigställandet av slänter och sidoområden.

700 20210526_073120.jpg

Motfyllningen av bron i Sävastnäs är påbörjad.

Vi har även påbörjat arbetena med att montera bullerskärmarna längs vägen. Än så länge är det bara fundamenten till bullerskärmarna som monteras.

Under kommande vecka ska vi starta upp med beläggningsarbetena på väg 97. Vi kommer att börja med breddningssträckan i norra Sunderbyn och även lägga ett till lager asfalt över trumbyten som vi gjorde förra året.

Arbetet med att fräsa asfalt på vägen kommer också att startas upp under kommande vecka. Vi ska utföra anslutningsfräsning mot broarna i Norra Sunderbyn och på Sävastön samt även på väg 97 där vi ska utföra schakter.

Vecka 20

Gjutningen på bron i Sävastnäs är genomförd och formen dessutom är riven så nu kan vi se brons slutglitliga utseende.

IMG_5201.jpg

På trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävstön har vi lagt tätskikt farbanorna. I trafikplatsen i Norra Sunderbyn har vi börjat att köra ut bärlager på ramperna, rondellerna och vägen under bron. Vid Trafikplatsen i Sävastön lägger vi ut förstärkningslager på ramperna, rondellerna och vägen under bron.

Vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn kommer pålningen att bli färdig under denna vecka. Nästa vecka kommer vi påbörja arbetena med bottenplattorna för GC-porten.

Vecka 18

Förra veckan göt vi bron i Sävastnäs. Gjutning gick väldigt bra och under kommande vecka ska vi börja riva formen. Nu börjar även denna bro att  få sitt slutgiltiga utseende. Lite extra spännande är att vi kommer återanvända formvirket för att bygga viltuthopp, allt för att inte slösa med användandet av resurser.

750x500 IMG_5148.jpg

Vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn har vi genomfört schakten för gång- och cykelvägsbron som ska byggas under väg 97. Vi kommer att påla för att säkerställa att bron får en stadig grund att stå på. Här vill vi passa på att berätta att pålningsarbetet kommer att påbörjas under vecka 19, pålningen kommer att ske dagtid. Schakt och fyllningsarbetet för gång- och cykelvägarna i anslutning till denna bro har också påbörjats.

Vidare så fortsätter arbetet med avverkning, rivning av viltstängsel och dikning.

Allt eftersom att vi närmar oss sommaren så kommer projektets närvaro att märkas mer och mer längs vägen. Det kommer att vara mycket arbeten som ska genomföras under denna sommar. Vi vill på förhand tacka för visad respekt för vår arbetsplats på väg 97 och ber er att inte ha för bråttom i trafiken.

Vecka 17

Under förra veckan har vi fortsatt fylla material på parallellvägen som ska gå mellan Norra Sunderbyn och Nordanträsk. Vi har också förberett för kommande arbeten genom att bland annat snöröja. På väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast har vi utfört en del dikningsarbeten och förberett inför elarbeten som kommer påbörjas under maj.

Vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn har vi ställt i ordning inför schaktarbeten som kommer påbörjas under nästa vecka. Där kommer en gång- och cykelväg byggas för att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig säkert till busshållplatserna som ska byggas där. Gång- och cykelvägen kommer gå under väg 97 och trafiken kommer ledas om på en omfart under byggtiden.

Längs väg 97 har vi fortsatt avverkat för bullerskydd och även rivit delar av viltstängslet. Under denna vecka kommer vi utföra dikningsarbeten längs väg 97. Detta kommer börja i Norra Sunderbyn i riktning mot Luleå.

På trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävastön har vi gjort formar, armerat och lagt tätskikt för länkplattorna som ska gjutas för att sammanlänka broarna med väg 97.

På bron i Sävastnäs har vi armerat och lagt in de sista installationerna som ska göras klart innan gjutning. Under denna vecka kommer vi gjuta farbanan.

På den nya parallellvägen mellan trafikplatsen på Sävastön och Gamla Sävast har vi fortsatt fylla material på vägen. Vi har även lagt ner rör för installationer så som el och ställt fundament för belysningsstolparna.

Resized_20210415_145536.jpg

Vecka 15

På parallellvägen som ska gå mellan Norra Sunderbyn och Nordanträsk pågår nu arbeten med att lägga ut material för att öka bärigheten i marken. När vi fått den sättning i marken som krävs för att få bärighet kommer vi ta bort detta material.

Under kommande veckor börjar vi köra bort materialet (så kallade överlaster) som ligger längs väg 97 söder om trafikplatsen i Norra Sunderbyn. Materialet kommer köras till trafikplatsen i Norra Sunderbyn där vi nu fortsätter bygga trafikplatsen. Det kommer även ske en del dikningsarbeten och uppbyggnad av bullervallar längs olika delar av väg 97.

De senaste veckorna har vi avverkat en del där vi senare ska bygga bullerskärmar. Detta kommer fortsätta till och från under några veckor.

Under de senaste veckorna har vi arbetat vidare med bron vid den nya trafikplatsen i Sävastnäs. Just nu pågår armering av farbanan och på gjutformen sker dubblering av kantbalken. Samtidigt som detta monterar vi utrustning för installationer som ska byggas in i formen, exempelvis el. Detta arbete kommer fortsätta även vecka 16. Från väg 97 syns inte så mycket av arbetet som sker uppe på bron och det påverkar inte trafiken.

Över Sävastån där vi bygger en väg från nya trafikplatsen på Sävastön till Gamla Sävast har vi lagt färdigt rörbron i Sävastån. Denna vecka har vi kört in material till vägen som ska gå över bron.

Resized_20210413_160128.jpg

Under vecka 16 kommer vi göra arbeten vid broarna på trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävastön. Då ska broarna sammanlänkas med väg 97 genom att vi lägger länkplattor och motfyllning mot bron. Denna vecka förbereder vi inför dessa arbeten med att sätta upp tillfälliga räcken.

I slutet av april kommer vi påbörja arbeten med den blivande gång- och cykelvägen som ska gå under väg 97 i höjd med informationsplatsen i Södra Sunderbyn. Mer information om detta kommer innan arbetena påverkar trafikanterna.

Vecka 10

700 2021-03-02 Bro42 (AS1).jpg

Under de senaste två veckorna har vi gjort förberedande arbeten och gjutit brostöd på den nya bron vid trafikplatsen i Sävastnäs. Under den här veckan kommer vi fortsätta arbetet med formen för farbanan på bron.

700 IMG_6079.jpg

Över Sävastån, där vi bygger en väg från nya trafikplatsen på Sävastön till Gamla Sävast, har vi tidigare schaktat för trumbädden där den nya rörbron ska ligga. Denna vecka ska vi göra färdigt trumbädden och göra klart för att ta emot rörbron som levereras under nästa vecka.

Inget av dessa arbeten påverkar trafikanterna.

Vecka 3

sävast v 3.jpg

I dagsläget pågår arbeten med den nya bron vid trafikplatsen i Sävastnäs. Det pågår även en del VA-arbeten i samma område. Detta arbete berör dock inte trafikanterna.

Arbeten med bron över Sävastån är planerade att påbörjas i mitten av februari. Trafikanterna kommer inte påverkas av detta arbete.

Under början av april kommer arbeten med bron vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn att påbörjas. I samband med detta kommer trafiken att ledas förbi via omfartsvägen som redan är byggd intill väg 97.

Under maj månad kommer flera arbeten längs sträckan att återupptas. Det första som är planerat att göra är att schakta bort överlasterna (det tillfälliga materialet). Arbeten med att bygga klart de tre trafikplatserna kommer starta i ett tidigt skede. Materialet från överlasterna ska användas till att färdigställa trafikplatserna.