Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg åker förbi en sjö i mörker. En slingrande landsväg i ett dimmigt landskap.

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm–Oslo

Trafikverket har utrett förutsättningarna för bättre tillgänglighet mellan Stockholm och Oslo, med svenska och norska aktörer. Slutrapporten är klar och vi kan presentera förslag till åtgärder för bättre kapacitet, punktlighet och trafiksäkerhet.

Mellan Stockholm och Oslo görs varje år ett stort antal resor och transporter och det finns behov att utveckla transportsystemet i stråkets olika delsträckor. Vi har i första hand analyserat trafikslagen väg och järnväg, men flyget mellan ändpunkterna samt sjöfarten från och till Mälaren och Vänern finns också med i studien.

Trafikverket har genomfört åtgärdsvalsstudien i dialog med regioner, kommuner, näringsliv och norska myndigheter. Tillsammans har man beskrivit brister och formulerat mål samt tagit fram åtgärdsförslag. Främst för järnväg där möjligheterna till utveckling bedöms vara störst.

Några av problembilderna:

 • Bristande tillgänglighet och punktlighet för personresor på spår inom stråket mellan Stockholm och Oslo.
 • Inom stråket mellan Stockholm och Oslo transporteras stora mängder gods där spår och väg på vissa avsnitt är hårt belastad.
 • Brister i trafiksäkerhet på delar av vägnätet.

Några målsättningar med studien:

 • Att öka den gemensamma kunskapen kring stråket.
 • Att hitta trafikslagsövergripande lösningar för ökad tillgänglighet ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.
 • Att ta fram övergripande åtgärdsinriktningar i kortare och längre perspektiv.

För järnväg kan de långsiktiga målen sammanfattas med:

 • Stärkt konkurrenskraft.
 • En restid på max tre timmar mellan Stockholm och Oslo.
 • Ett attraktivt transportsystem för daglig pendling mellan utpekade nodstäder.

För vägnätet kan de långsiktiga målen sammanfattas med:

 • Säkerställa dagens funktionalitet avseende trafiksäkerhet.
 • Bygga bort flaskhalsar som påverkar tillgängligheten i stråket negativt.

Metoden som vi arbetar efter kallas åtgärdsvalsstudie och bygger på systematisk insamling av fakta. Vi utgår från den så kallade fyrstegsprincipen. Det innebär att vi i första hand ska försöka hitta enkla åtgärder som ger god effekt, och i andra hand göra större investeringar och nybyggnationer.

Slutrapport november 2017

Slutrapporten innehåller en sammanställning av stråkets förutsättningar och identifierar brister i infrastrukturen. Den anger också mål för utvecklingen av transportsystemet och omfattar åtgärdsförslag från de närmaste åren till efter 2040.

Åtgärdsvalsstudie Stockholm-Oslo slutrapport.(pdf-fil, 1,6 MB)

Bilaga slutrapport Rekommenderade åtgärdsförslag från ÅVS Stockholm-Oslo (pdf-fil, 340 kB)

An English translation of the foreword and summary of the report "Åtgärdsvalsstudie – Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo" (pdf-fil, 262 kB)

Delrapport åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo, februari 2017 (pdf-fil, 3 MB)

Fortsatt gemensam process

Utredningen är i ett tidigt planeringsskede. Nu efter åtgärdsvalsstudien fortsätter processen och Trafikverket tar ansvar för att samordna arbetet för fortsatt samverkan med fördjupande utredningar för utvecklingen av stråkets transportsystem. Åtgärdsvalsstudiens slutrapport kommer att fungera som ett gemensamt planeringsunderlag i det fortsatta arbetet.

I mars 2018 samlades berörda parter kring en avsiktsförklaring om ansvar för genomförandet av samverkan, utredningar och åtgärder för stärkt tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa inom stråket. Avsiktsförklaringen kommer att tecknas mellan Trafikverket, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen och berörda län, regioner och fylkeskommuner.

 

Korta fakta

Problembild: Resor och transporter på stråket mellan Stockholm och Oslo behöver utvecklas på kort och lång sikt.

Det här gör vi: Under 2016 och 2017 har Trafikverket lett en studie som resulterat i två rapporter. Den första visar på målbilder och enklare åtgärder. Den andra pekar ut hållbara åtgärder på längre sikt och hur vi ska främja en fortsatt samverkan mellan aktörerna. I arbetet har ett antal externa aktörer deltagit.

När: Studien startade 2016 och slutrapporten presenterades hösten 2017. Processen fortsätter med en avsiktsförklaring under 2019, som följs av fortsatt samverkan och fördjupade utredningar.