Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildkollage.

Studie av trafiken i Kisa ska ge förslag på åtgärder

Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie för nuvarande genomfart på väg 34 i Kisa. I studien tittar vi även på väg 134 för att få en helhetsbild av trafiksystemet i Kisa. Arbetet bedrivs under 2016 och beräknas vara klart till årsskiftet.

Genomfarten i Kisa medför störningar och konflikter för boende och trafikanter och skapar fördröjningar för genomfartstrafiken. Av genomfartstrafiken utgör cirka 15 % tung trafik, vilket anses som en hög andel. Alternativ till nuvarande genomfart kan ge bättre tätortsmiljö och förbättringar för långväga transporter.

I åtgärdsvalsstudien ingår också väg 134 och dess sträckning genom Kisa. Vi strävar efter att ha en helhetssyn för hela trafiksystemet i Kisa tätort.

Trafikverket ansvarar för studien, med stöd från Region Östergötland, Kinda kommun, kollektivtrafikmyndighet och representanter från åkerinäringen.

I arbetet med en åtgärdsvalsstudie ingår att titta på de brister och behov som finns på nuvarande genomfart tillsammans med väg 134, och föreslå åtgärder som kan förbättra situationen. I det långa perspektivet har en förbifart sedan länge diskuterats.

Övriga åtgärder längs väg 34

Riksväg 23/34 utgör förbindelse för långväga trafik i stråken Linköping-Växjö och Linköping-Kalmar. Vägen är utpekad i FPV avseende samtliga kriterier.

Väg 23/34 mellan Linköping och Kisa har på vissa etapper byggts ut till mötesfri landsväg med 100km/h och utbyggnaden kommer att fortsätta, vilket kommer att påverka trafikflödena.

Metod

En åtgärdsvalsstudie analyserar problem i transportsystemet och tar fram förslag på lösningar. Enligt fyrstegsprincipen tittar vi i första hand på lösningar som påverkar efterfrågan på transporter och i andra hand lösningar som effektiviserar användningen av transportsystemet. Först i tredje och fjärde hand föreslås ombyggnad
och nybyggnad.

Vi ska titta på lösningar med alla de olika trafikslagen inblandade och vi arbetar tillsammans med flera parter. De åtgärder som vi väljer ut ska vara hållbar ur flera perspektiv och samhällsekonomiskt försvarbara.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier är ett underlag till samhällsplaneringen i stort, och bildar underlag till exempelvis länsplaner och den nationella transportplanen.

I vissa fall finns det finansiering till utvalda åtgärder, som då kan genomföras direkt. I andra fall avgörs på längre sikt vilka åtgärder som ska prioriteras och finansieras.