Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildkollage.

Studie av väg 51 Finspång-Svennevad tar fram förslag för ökad säkerhet

Trafikverket genomför en Åtgärdsvalsstudie för väg 51, sträckan Finspång - Svennevad. Under arbetet med studien ska flera parter hitta förslag till lösningar på vägens nuvarande brister. Studien genomförs 2016 och beräknas vara klar till årsskiftet.

Väg 51 är en av förbindelserna mellan Örebro län och Östergötlands län. Den sträcker sig mellan Marieberg söder om Örebro - där den ansluter till E20, och Norrköping.

I arbetet med åtgärdsvalsstudien, som leds av Trafikverket, ingår Region Örebro, Region Östergötland, kommunerna Hallsberg, Kumla och Finspång samt kollektivtrafikmyndigheterna i Örebro län och Östergötlands län.

Om väg 51 Svennevad-Finspång

Riksväg 51 är relativt smal och krokig på större delen av sträckan mellan Svennevad och Finspång. Sträckan är drygt 50 kilometer lång och hastigheten varierar mellan 50 km/h och 70km/h. Medeltalet för trafik per dygn över ett år är ca 1500 vid gränsen mellan Örebro län och Östergötlands län. Andelen tung trafik är relativt låg. Vägen passerar ett antal mindre orter där det finns trafiksäkerhets-, barriär- och framkomlighetsproblem. Under våren 2016 genomför vi en bristinventering av vägen.

Bakgrund och planer

Vägen har i tidigare länstransportplaner varit föreslagen för utveckling, men har i senare planomgångar tonats ned i betydelse. Inom överskådlig tid finns inga planer på att bygga ut hela vägen till en mittseparerad väg med 100 km/h. Tänkbara åtgärdsförslag är att säkra sträckan Finspång - Svennevad till en standard för 80 km/h, samt att förbättra passagen av de mindre orterna.

Åtgärder som redan är planerade är att mellan Örebro och Svennevad bygga ut till vägstandard 100 km/h. Det är på sträckorna Almbro- Kvarntorp och Kvarntorp- Svennevad i Örebro län som utbyggnad planeras.
Den så kallade Södra Tvärleden söder om Örebro är redan mittseparerad.

Mellan Finspång och Norrköping är vägen redan utbyggd till 100km/h standard. Sträckan Eriksberg-Kolstad (norr om Svärtinge, Norrköpings kommun) är sedan 2007 planskild fyrfältsväg.

Metod

En åtgärdsvalsstudie analyserar problem i transportsystemet och tar fram förslag på lösningar. Enligt fyrstegsprincipen tittar vi i första hand på lösningar som påverkar efterfrågan på transporter och i andra hand lösningar som effektiviserar användningen av transportsystemet. Först i tredje och fjärde hand föreslås ombyggnad och nybyggnad.

Vi ska titta på lösningar med alla de olika trafikslagen inblandade och vi arbetar ofta tillsammans med till exempel kommuner, regioner och näringsliv. De åtgärder som vi väljer ut ska vara hållbar ur flera perspektiv och
samhällsekonomiskt försvarbara.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier är ett underlag till samhällsplaneringen i stort, och bildar underlag till
exempelvis länsplaner och den nationella transportplanen.

I vissa fall finns det finansiering till utvalda åtgärder, som då kan genomföras direkt. I andra fall avgörs på längre sikt vilka åtgärder som ska prioriteras och finansieras.