Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie Maria–Helsingborg C

Åtgärdsvalsstudien Västkustbanan Maria station – Helsingborg C är avslutad. Trafikverket och Helsingborgs stad har tagit fram en avsiktsförklaring och kommer att arbeta vidare med en ytterligare fördjupad studie.

Västkustbanan är järnvägen som förbinder storstadsregionerna Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Banan är en viktig länk för såväl person- som godstrafik. Västkuststråket är ett av Sveriges starkaste tillväxtområden. Sträckan mellan Maria station och Helsingborg C trafikeras i princip enbart av persontrafik.

Åtgärdsvalsstudien initierades december 2015 av Trafikverket och Helsingborgs stad tillsammans. Den korta sträckan som studerats kommer med nuvarande planering inom ett antal år vara den sista enkelspåriga sträckan på Västkustbanan och dimensionerande för tågtrafiken på stråket. Den går igenom Helsingborgs centrala delar och ger förutsättningar och begränsningar för stadens utvecklingsmöjligheter. Det har alltså funnits ett stort ömsesidigt intresse att studera framtiden för denna sträcka. Syfte har varit att ta fram ett bra beslutsunderlag som kan tas med i prioritering för kommande nationell infrastrukturplan och ett bättre underlag för stadens fortsatta planering.

Denna åtgärdsvalsstudie har dels fokuserat på åtgärder som förbättrar sträckan och stationerna Maria och Helsingborg C på kort sikt, men också på att kontrollera genomförbarheten för de tidigare föreslagna dubbelspårsalternativen. Alla alternativen är beskrivna och bedömda på ett jämbördigt sätt. Den kunskapen tar vi med oss till den formella planläggningsprocessen, där ett val av lokalisering ska ske. Med det utredningsmaterial som nu har tagits fram ser vi också möjligheter att bygga dubbelspår genom Helsingborg med mindre påverkan på staden och resenärer. De möjligheterna kommer att studeras vidare i en ytterligare fördjupning.

Åtgärder

Åtgärdsvalsstudien har resulterat i en rekommendation av följande åtgärder:

  • Maria station utökas med ytterligare två växelförbindelser som gör det möjligt för tågen att köra förbi varandra samt byta spår.
  • En indelning av enkelspåret i tre signalsträckor.

Dessa två åtgärder ger en ökad kapacitet på befintlig enkelspårsträcka. Dessa åtgärder kan samordnas med utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm-Maria.

  • En kompletterande plattform för resande på nuvarande uppställningsbangård söder om Helsingborg C för att klara det ökade behovet av vändande trafik.
  • En utbyggnad till dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg C tas med för prövning i pågående åtgärdsplanering inför nationell plan 2018–2029.