Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårväxlar

Skånebanan, Attarp, förlängning av mötesspår

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg.

Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan skulle kortas. Inte som idag då sträckan mellan Hässleholm och Attarp tar längst tid för Öresundstågen att köra mellan då det finns få mötesmöjligheter där. Detta medför att vi kan möta framtidens transportbehov, upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet och ökad flexibilitet på sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för en förlängning av mötesspår i Attarp pågår och planeras vara klar våren 2019.

Samråd i form av "öppet hus" 12 juni 2018

Ett samråd i form av "öppet hus" hölls den 12 juni 2018 för direkt berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som kan beröras. På det "öppna huset" berättade vi om det arbete som nu pågår med att ta fram en järnvägsplan för förlängning av mötesspåret. I projektet ingår även stängning av plankorsningen och ombyggnad av sträckningen av väg 2023 förbi Attarp.

Vi informerade även om:

  • Järnvägsplanens formella handläggning.
  • Förslag på indragning av allmän väg.
  • Förslag på mötesspårets utformning.
  • Förslag på vägens utformning.
  • Miljökonsekvensbeskrivningen.
  • Vattenverksamhet.

Reviderad samrådshandling finns tillgänglig här på sidan under menyn "Dokument".

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 29 juni 2018. Ange diarienummer TRV 2017/112703.

Hushållsutskick

Hur går tågtrafiken idag?

Ett persontåg som kör från Hässleholm mot Kristianstad tar det cirka 4 minuter för att nå första mötesstationen i Attarp. Tåg från Attarp kan inte börja köra västerut förrän tåget från Hässleholm har nått mötesstationen i Attarp. Ett tredje tåg från Hässleholm kan inte heller börja köra österut förrän det andra tåget från Attarp har kommit in på stationen i Hässleholm.

Lokaliseringsalternativ fyra för vägens dragning

Ny planskild korsning i form av järnvägsbro som leder trafiken under järnvägen, cirka 100 meter väster om befintlig plankorsning. Väg 2023 får ny dragning.

Bullerskydd

I Attarp planerar vi även att bygga cirka 600 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen.