Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på väg och blommor i vägkanten

Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg

Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars befintliga vägstandard behöver förbättras. Vi planerar därför att bygga om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 23 är en riksväg som går mellan Fogdarp (väster om Hörby) till Linköping. Sträckan mellan Tjörnarp och Sandåkra är en del av en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för regionala transporter och ingår i landtransportnätet för långväga godstransporter.

Det går mycket tung trafik på sträckan och det det finns många farliga korsningar längs med vägen. Trafikverket planerar därför att bygga om vägen till 2+1-väg med mitträcke. Planerad ombyggnad innebär att trafiksäkerheten på väg 23 mellan Höör och Hässleholm ökar. I dag är vägen olycksdrabbad och har av EuroRAP, European Road Assessment Programme, klassats som "låg trafiksäkerhet".

Vad planeras att göras?

  • 2+1 väg med mitträcke
  • hastighetsstandard på 100km/h
  • åtgärd för gång- och cykling i Sösdala / norra Mellby. Formen för detta utreds i nuläget. 
  • gång- och cykelport i Tjörnarp

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten samt förbättra framkomligheten på sträckan. Åtgärderna beräknas vara klara för trafik år 2025.

Vad har hänt?

Åtgärdsvalsstudien för sträckan är slutförd och vi har handlat upp en konsult som ska ta fram vägplanen. Arbetet med vägplanen och framtagande av ett samrådsunderlag har inletts. Det inledande arbetet består bland annat i fördjupad projektplanering, fältinventering av naturvärden i området, dikesinventeringar, arkivstudier och samråd med kommunala företrädare.

Innan årsskiftet 2017/2018 utförde vi arkeologiska förundersökningar i närområdet mellan Tjörnarp och Sandåkra. Riksväg 23 ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område, vi behöver därför undersöka området för att kunna ta hänsyn till förhistoriska lämningar under arbetets gång. Trafikverkets konsult Arkeologerna besökte området till fots där de tittade, mätte in och dokumenterade. Det utfördes några markingrepp. Resultatet kommer att finnas med i vägplanen som senare tas fram. Närboende vars fastigheter berörs av förundersökningen blev informerade via brev.

Vad händer nu?

Vår konsult kommer att under året göra förberedande mätningar i och intill den planerade sträckningen. Närboende vars fastigheter berörs av detta kommer att bli informerade via brev.

Vi har börjat arbetet med att ta fram en vägplan. Under hela tiden samråder vi med berörda parter, kommun och länsstyrelse för att få en god förståelse om möjliga alternativ. När det blir dags för möten och öppna samråd kommer vi att informera om det här på hemsidan samt i annonser i dagstidningarna.

Samråd inför betydande miljöpåverkan harr skett februari - mars 2019. Två ytterligare samrådsmöten kommer att hållas i berörda orter innan sommaren 2019.