Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sandstrand vid havet.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med vägen beräknas starta år 2021 och kommer att följa befintlig huvudväg 1022 och 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ska ingå i nationella cykelleden Sydkustleden. Leden har som ambition att öppna 2022. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Varför planeras gång - och cykelvägen att dras på den norra sidan om vägen?

Efter att ha undersökt förutsättningarna att anlägga en gång- och cykelväg längs den statliga vägen 1500/1022 har Trafikverket i ett tidigt skede, efter samråd med Länsstyrelsen, Region Skåne, Ystad och Simrishamns kommuner gått vidare med en dragning längs de statliga vägarna 1022 och 1500. Placering på norra sidan av vägen har samråtts med Länsstyrelsen i ett tidigt skede, på grund av det lagstadgade naturskydd som finns söder om vägen i form av Natura 2000 och naturreservat. Trafikverkets bedömning, efter dialog med Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna är att det inte är möjligt att få tillstånd för intrång i naturskyddade områden i tillräcklig utsträckning för att anlägga gång- och cykelvägen söder om vägen. Det är även fördelaktigt med en dragning längs den norra sidan av vägen då där finns färre anslutande vägar och färre hus i nära anslutning till vägen.

Trafikverket har även inom ramarna för projektet undersökt möjligheten att låta gång- och cykelvägen byta sida med dragning på södra sidan för vissa avgränsade partier. Utredningen visade att det inte är trafiksäkert att göra sidbyten under kortare sträckor. Den norra sidan har ungefär 20 färre utfarter än den södra sidan. Om vägen skulle dras på den södra sidan skulle det innebära att cyklister och fotgängare sommartid måste korsa höga trafikflöden från anslutande vägar och utfarter vid varje målpunkt på södra sidan. Enligt nuvarande förslag behöver cyklister och fotgängare endast korsa höga flöden från anslutande vägar på södra sidan i de fall där de tar sig till en målpunkt på södra sidan väg 1500/1022.

Då gång- och cykelvägen måste vara hårdgjord enligt kriterierna för den nationella turistcykelled som Sydkustleden är en del av är det heller inte aktuellt att använda befintliga grusade gång- och cykelvägar.

Vad händer nu?

Vi har haft samråd för utformningsförslaget av vägplanen som finns att läsa under fliken "Dokument". I den beskrivs de planerade åtgärderna mer i detalj och tillhörande miljökonsekevensbeskrivning beskriver planens miljökonsekvenser. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på den här sidan under samrådsperioden 1 juni till 1 juli 2018. Det har varit möjligt att lämna synpunkter via brev, e-post, samt öppet hus den 19 juni på Löderups strandbad. Vi tackar för stort engagemang och synpunkter under samrådstiden.

Vi arbetar med inkomna synpunkter, en samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning kommer att arbetas fram. När länsstyrelsen har godkänt dessa kommer de att ställas ut för granskning under våren 2019 och senare under 2019 lämnas planen in för fastställelseprövning. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.

Framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling görs under 2019/2020 och byggstart beräknas bli 2021.

Vi kommer under vintern att fortsätta med att detaljstudera möjliga lösningsalternativ, och även utföra mät- och fältarbeten. Vi skickar ut informationsbrev till berörda fastigheter inför fältarbetena.