Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik

Väg 13 och 23, Hörby-Hässleholm förbi Höör, ny sträckning

Riksväg 23 genom Höörs kommun pekas ut som en av de hundra farligaste vägsträckorna i landet och därför planeras åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Riksväg 23 är en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland och ingår i landtransportnätet för långväga transporter. Vägen går genom flera samhällen inom Höörs kommun vilken även gör den viktig för den dagliga arbetspendlingen.

Idag går vägen genom Höör vilket både påverkar miljön i tätorten negativt samtidigt som det begränsar framkomligheten för genomfartstrafiken. Mycket trafik kör idag dessutom sträckan mellan Ringsjöarna vilket medför risker och störningar. Den befintliga Rv 23 planeras därför att ledas om via Hörby till E22. Sträckan sammanfaller med Rv 13 som idag inte är mötesseparerad och har bristande trafiksäkerhet.

Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Höör och avlasta det känsliga Ringsjösundet. Åtgärderna beräknas vara klara för trafik år 2027.

Du har möjlighet att påverka

Under framtagande av vägplanen finns det flera möjligheter att påverka var och hur vägen ska gå. Trafikverket kommer bland annat att bjuda in till flera samrådstillfällen för att samla in synpunkter och svara på frågor. Preliminärt planeras de första samråden om vägens lokalisering att genomföras under vintern 2018/2019. Information om mötestillfällen kommer bland annat att läggas upp på denna hemsida och annonseras i tidningar.

Vad händer nu?

Under våren 2018 kommer vi att handla upp en konsult för att utreda möjlig lokalisering av en ny sträckning av vägen öster om Höör. Under arbetet med lokaliseringsutredningen kommer vi möjliggöra tillfällen till att både få information och att lämna synpunkter.

Trafikverket planerar även att bygga om väg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra till en 2+1-väg med mitträcke. Läs mer Väg 23, Tjörnarp-Sandåkra, mötesfri landsväg.