Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektledningen har ordet

2013-10-18
Planprövning fastställde järnvägsplanen igår, den 17 oktober 2013.
– Att planen nu är fastställd är en viktig milstolpe för projektet. Det innebär att vi kan ta ytterligare ett steg i planeringen av den kommande dubbelspårsutbyggnaden, säger projektledaren Per Ahlénius. Från kungörelsen tar det ca tre veckor innan planen formellt vinner laga kraft. Därefter kan de tekniska handlingarna göras färdiga som ytterligare ett steg mot byggstart. Det förutsätter att planen inte överklagas. Om planen överklagas innebär det med säkerhet att projektets ekonomi påverkas och tidplanen förskjuts. En prövning av ett överklagande hos regeringen kan ta ett år eller i vissa fall längre.

2013-05-06

Den formella hanteringen av järnvägs- och detaljplanen går vidare men det stora arbetet inom projektet just nu är arbetet med en anbudsförfrågan som vi planerar att skicka ut på räkning till hösten. Eftersom det är en entreprenad på över en miljard innebär det att det krävs mycket handlingar och underlag för att presumtiva anbudsgivare ska kunna lämna ett korrekt pris. Det innebär också att räkningstiden blir förhållandevis lång och en blivande totalentreprenör kommer att behöva utföra en hel del förprojektering. Trolig anbudsdag ligger efter årsskiftet 2013/2014 och beroende på hur lång startsträcka blivande entreprenör anser sig behöva så är det ändå fullt möjligt att byggstarten sker någon gång under sommaren 2014.

Den 28 mars tillstyrkte Länsstyrelsen att järnvägsplanen fasställs. Eftersom Länsstyrelsens yttrande var det enda som saknades kunde vi skicka den formella begäran om fastställelse redan samma dag! Nu tar det 2-5 månader för Planprövningen att gå igenom ärendet men sedan är det vår förhoppning att järnvägsplanen fastställs. Om fastställelsebeslutet av järnvägsplanen därefter skulle bli överklagat hamnar ärendet hos regeringen. Ett överklagande av beslutet innebär troligtvis att vi inte kommer kunna byggstarta 2014.

- Blir planen överklagad kommer vi inte att skicka ut någon anbudsförfrågan under hösten. Tråkigt för projektet men även för Strängnäsborna så klart men det är bara att acceptera om det inträffar. I så fall får vi lägga projektet på is till dess att regeringen lämnat sitt beslut om fortsatt hantering, säger projektledaren Per Ahlénius. Möjligheten att kunna vara klara med projektet till hösten 2017 minimeras och det troliga är att hela projektets tidplan förskjuts med minst ett år.

Kommunens arbete med detaljplanen löper också på och inom kort kommer det finnas tre gestaltningsförslag på utformning av det nya resecentrum. Mycket arbete kvarstår och alla som vill ska också ges möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen men det är givetvis spännande nu när det blir mer konkreta förslag som presenteras!

2013-03-05
Våren närmar sig och arbetet med dubbelspårsprojektet går vidare. Planskedet går mot ett slut men det är en hel del formalia som är kvar att hantera. Det gäller också att planera för kommande byggverksamhet, även om tidpunkten för starten fortfarande är osäker.

Utställningen av järnvägsplanen avslutades i januari och därefter har vi sammanställt inkomna synpunkter i en promemoria. Promemorian skickades den 15 februari 2013 till Länsstyrelsen för att de ska yttra sig om järnvägsplanen. Om Länsstyrelsen tillstyrker att planen fastställs kommer vi att skicka en begäran om fastställelse till planprövningen i Borlänge. Förhoppningsvis kan vi skicka järnvägsplanen till planprövning i slutet av mars eller i början av april. Allt är förberett och vi inväntar bara Länsstyrelsens svar.

När planprövningen har tagit fastställelsebeslutet finns det fortfarande möjligheter att överklaga. Om järnvägsplanen överklagas skickas ärendet till regeringen som tar beslut om fortsatt arbete. Vanligen brukar det ta minst ett år innan man får regeringens beslut. Det innebär givetvis att byggstarten blir osäker och målsättningen att vara klar med dubbelspåret till hösten 2017 blir svår att nå.

- I väntan på att järnvägsplanen granskas, fortsätter vi att planera för en byggstart för att vara beredda om vi får ett klartecken till utbyggnaden, berättar projektledaren Per Ahlénius. Det som pågår för tillfället är förberedande arbeten inför ledningsflyttar. Bland annat så ska SEVAB flytta datautrustning från ett bergrum till en fristående byggnad intill Ingvarsvägen. Huset kommer byggas klart till sommaren och till hösten ska all utrustning vara flyttad. Anledningen till flytten är att den nya tunneln passerar bergrummet där utrustningen finns idag.

Vi jobbar även med att ta fram ett förfrågningsunderlag som, under förutsättning att planen vinner laga kraft, ska skickas ut på anbudsräkning under hösten. Exakt när det är möjligt att byggstarta är svårt att säga men vi siktar på att börja en del förberedande arbeten redan våren 2014. Mer omfattande arbeten kommer nog dröja till hösten.

Om järnvägsplanen vinner laga kraft har vi även möjlighet att påbörja inventering och åtgärder mot buller i de fastigheter som finns med i järnvägsplanen. Fördelen att göra åtgärderna tidigt i projektet är att de kan komma till nytta även under byggtiden.

Kommunens arbete med detaljplanen för nytt resecentrum pågår parallellt och där har vi ett bra och nära samarbete. Eftersom järnvägsplanen och detaljplanen ligger intill varandra är det viktigt att vi samordnar åtgärderna på ett så bra sätt som möjligt. Det är även viktigt att vi karar ut de gränssnitt som kommer att uppstå under byggtiden. Tågoperatörer och Länstrafiken är också viktiga samarbetspartners som måste vara delaktiga i planeringen av provisorier som kommer krävas under byggtiden.

Mycket arbete kvarstår men det känns ändå som om vi har tagit ett stort steg framåt. Invigning av dubbelspår och nytt resecentrum under hösten 2017 är fortfarande möjligt men det närmsta halvårets olika beslut kommer vara väldigt avgörande.

2013-01-11
Just nu pågår utställningen av järnvägsplanen. Under två eftermiddagar, den 8 och 9 januari, fanns vi från Trafikverket på plats för att möta allmänheten, berätta om byggprojektet och svara på frågor.

Cirka 60 personer hade hörsammat inbjudan och kom till Multeum. Många av besökarna var boende nära resecentrum och kring Ulvhäll. De flesta var intresserade av projektet i stort men många ställde även frågor utifrån sin specifika situation.

– Det är alltid roligt att möta människor och försöka ge en tydligare bild av projektet och våra byggplaner, säger projektledaren Per Ahlénius. Järnvägsplanen innehåller väldigt mycket information och det är inte så lätt att förstå alla tekniska beskrivningar eller ritningar.

 Många som kom var också nyfikna på hur det nya resecentrum kommer att se ut. Järnvägsplanen visar bara hur järnvägsanläggningen är tänkt att utformas men inom kort kommer kommunens detaljplan ut på samråd. Då har alla Strängnäsbor möjlighet att ta del av principerna för utformningen av den nya stationen med intilliggande gator och busshållplatser.

 2012-12-07
Trafikverket håller just nu på att revidera det sista i ansökan om vattenverksamhet för Strängnästunneln som ska skickas in till Mark- och miljödomstolen före jul. En vattendom behövs för att kunna påbörja arbetena med tunneln och kommer i korthet reglera hur mycket grundvatten som får läcka in och bortledas. Det är svårt att förutsäga domstolens handläggningstid, men Trafikverket tror att huvudförhandlingen kan ske innan sommaren 2013. Huvudförhandlingen kommer att vara öppen för allmänheten och datum och plats kommer att annonseras senare.

2012-11-13
Den 8 november 2012 godkände regeringen Trafikverkets begäran om tillåtlighet för projektet enligt miljöbalken. Nu arbetar vi på Trafikverket med att ta fram en järnvägsplan som vi hoppas kunna ställa ut innan årsskiftet.

Vi planerar att ha järnvägsplanen utställd från och med den 11 december på kommunhuset och kulturhuset Multeum i Strängnäs samt på Trafikverkets regionkontor, Tullgatan 8 i Eskilstuna. Kommande annonser och brev till sakägare kommer ha uppgift om exakt vilka datum som gäller för utställningen.

– Det känns skönt att beslutet om tillåtlighet har kommit från regeringen. Nu jobbar vi vidare med full kraft för att få till en utställning innan årsskiftet, säger projektledaren Per Ahlénius.

Under utställningstiden är alla välkomna att lämna synpunkter på järnvägsplanen. Efter utställningen sammanställs och bemöts alla inkomna synpunkter. Om det finns skäl så görs en revidering eller mindre justeringar av den utställda järnvägsplanen. Därefter begärs länsstyrelsens samlade yttrande på planen. Järnvägsplanen är sedan färdig att skicka med en begäran om fastställelse till planprövningen som är en fristående enhet inom Trafikverket. När prövningen är gjord och planen uppfyller alla formella krav kan den fastställas och därefter följer en överklagandetid innan järnvägsplanen vinner laga kraft.

– Vi har tappat en hel del tid men målsättningen är fortfarande att klara av en invigning av dubbelspåret under 2017, konstaterat Per Ahlénius.  Vi får vara öppna och ge bra förutsättningar för effektiva och kreativa lösningar i byggskedet som minimerar byggtiden.

Parallellt, i nära samverkan med Trafikverket, bedriver Strängnäs kommun ett detaljplanearbete avseende på utformning av ett nytt resecentrum i Strängnäs.

 

2012-10-30
Under oktober månad har Strängnäs kommun bjudit in till ett flertal informationsmöten på kvällstid angående arbetet med detaljplanen för ett nytt resecentrum. Trafikverket har medverkat och informerat om arbetet med järnvägsplanen.

De inbjudna har varit bostadsrättsföreningar, hyresgäster och villaägare som bor kring järnvägsstationen. Kommunen har även bjudit in bostadsbolag, fastighetsmäklare, MÄLAB, SJ, taxi, bussbolag, Länstrafiken, näringsidkare med flera.

– Det är ett bra initiativ från kommunen att bjuda in olika intressenter för att få synpunkter på utformningen i ett tidigt skede, tycker projektledaren Per Ahlenius. Bra tågförbindelser är viktigt för Strängnäs utveckling och frågan engagerar nästan alla. Utformningen av resecentrum berör också de flesta. Däremot är alla inte så intresserade av järnvägsbygget utan frågorna handlar mer om störningar för järnvägstrafiken under byggtiden och om tidplanen.

– Det är bara att inse att tunneldrivning, brogjutning och spårbyggnad inte intresserar alla. Vi försöker istället att fokusera på att informera om konsekvenser och om skyddsåtgärder under och efter byggtiden, säger Per. I dagsläget har vi inte allt klart för oss eftersom vi inte har en gällande järnvägsplan, bygghandling eller någon entreprenör på plats. Men ett så här stort projekt innehåller de mesta och då får vi också de flesta förekommande störningarna som buller, vibrationer och damm. Vi ska se till att den blivande entreprenören anpassar sig efter gällande krav och riktvärden och sen kommer vi följa upp att kraven följs. Men att bygga så omfattande saker utan att det märks i Strängnäs blir svårt.

Om järnvägsplanen vinner laga kraft under nästa år finns det fortfarande en möjlighet att bygget kan komma igång under 2014. Ska vi klara en driftsättning av det nya spåret under 2017 är det oerhört viktigt att vi inte tappar fart. Nästa steg är en utställning av järnvägsplanen och vi väntar fortfarande på ett tillåtlighetsbeslut från regeringen.

– Jag hoppas och tror att beslutet kommer inom kort. Då kan vi jobba vidare för att klara av sluttiden, konstaterar Per.

2012-10-04
I samband med anläggandet av den nya järnvägstunneln i Strängnäs kan grundvattnet i influensområdet komma att påverkas. För att säkerställa att grundvattnet i så liten utsträckning som möjligt påverkas av byggnationerna och för att säkerställa att nationella lagar och kav följs pågår just nu ett intensivt arbete med att ta fram en vattenansökan.

 - Ansökan kommer att beskriva de arbeten och den påverkan grundvatten kan komma att få och den kommer även innehålla förslag på villkor som kan komma att gälla för verksamheten, berättar Pia Törrö, miljöspecialist. Ansökan ska lämnas in till Miljödomstolen som i sin tur tar ett beslut om ärendet.

Ansökan ska enligt preliminär tidplan lämnas in till domstolen i slutet på oktober, under förutsättning att regeringens tillåtlighetsbeslut kommit innan dess.

 Arbetet med ansökan har hittills flytit på enligt tidsplan. Handläggningen hos miljödomstolen är svår att förutsäga, men beräknas ta mellan 6 mån och ett år. Innan arbetet med anläggandet av järnvägstunneln startar måste tillstånd för detta ha erhållits från Miljödomstolen.

2012-09-14
I ett stort järnvägsprojekt får man hela tiden vara beredd på att hantera förändringar som uppstår. Det är en del i projektarbetet.

 Trafikverkets planering av utställelsen av järnvägsplanen har ändrats ett flertal gånger och det gör att informationsarbetet försvåras. Det finns också en risk att sluttiden av hela projektet förskjuts med senare trafikstart än planerat.

 – Självklart känns det jobbigt när vi inte kan ge tydliga besked om tidsplanen till allmänheten och alla som är berörda. Eftersom vi är beroende av ett regeringsbeslut kan vi inte ge något exakt datum när järnvägsplanen kan ställas ut för granskning, säger projektledaren Per Ahlénius.

 Under sommaren har vi haft en del kontakter med Miljödepartementet för att få ett besked om när tillåtlighetsbeslutet kan komma. Vi har inte fått något entydigt besked men förhoppningen är ändå att beslutet ska komma under hösten.

Beslutet är ”formalia” som måste göras för alla järnvägsprojekt längre än 5 km.  I den lagstiftning som träder ikraft efter årsskiftet är det inte ens säkert att projektet skulle hamnat på regeringens bord.

– Vi får respektera att regeringens beslut måste förberedas och att det tar en viss tid innan olika departement har fått framföra sina synpunkter. Jag hoppas ändå att vi kan nyttja tiden fram till utställelsen på bästa sätt och ta fram så bra och genomarbetade lösningar som möjligt, säger Per Ahlénius.