Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 782/218, Infart västra Trosa

Trafikverket har tillsammans med Trosa kommun tagit fram ett förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen: Infart västra Trosa.

Vägplanen är skickad till länsstyrelsen

Vägplanen för Infart västra Trosa är klar. Planen var på granskning 1 december 2017 – 9 januari 2018.

Efter granskningstiden har vi sammanställt och kommenterat alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Vägplanen inklusive granskningsutlåtande skickades till Länsstyrelsen i Södermanlands län för deras yttrande i början av mars 2018.

Vad händer sedan?

Om länsstyrelsen tillstyrker planen skickas den för fastställelseprövning till Trafikverket i Borlänge. Vi räknar med att det kan ske under senvåren 2018. Om vägplanen uppfyller kraven i lagstiftningen fattas ett beslut om att fastställa planen. Fastställelsebeslutet kan överklagas.

Bakgrund

Infarten finns upptagen i den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland år 2014–2025. Trosa kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Trosa tätort och har därför valt att medfinansiera projektet med 60 procent. Ambitionen är att skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten, bidra till ett bra och kreativt företagsklimat samt en fortsatt tillväxt för kommunen som helhet. Den begränsade framkomligheten för trafik i nordvästlig riktning genom centrala Trosa och över den smala Smäckbron är ett hinder för dessa ambitioner och begränsar möjligheter till exploateringar i västra och södra Trosa.