Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 848, bron över Inbåven vid Jälund

Under senaste året har Trafikverket bytt ut den kulturhistoriskt värdefulla bron över Inbåven vid Jälund. Brobygget närmar sig sitt slut, men först i april kan vi öppna den nya bron för trafik.

Anledningen till förseningen är att pålningen har tagit längre tid på grund av rester från de tidigare broarna i vattnet som har försvårat arbetet. Vissa återstående arbeten kräver varmare väderlek och kan påverka trafiken även efter broöppningen.

Problem med trärester vid pålningsarbeten

I samband med rivningen av den gamla träbron stötte vi på komplikationer på grund av trärester från de två tidigare broarna. Under pålningsarbetet upptäckte vi att pålarna styrdes iväg för att de kom emot de gamla träresterna. Efter flera pålningsförsök beslutade vi oss för att rensa ur sjöbottnen. Efter rensningen kunde arbetet fortsätta enligt plan och idag är alla pålar klara.

Broinvigning i vår – precis som på 1950-talet

Vi inviger bron officiellt den 16 maj 2020 klockan 15.00. Då hoppas vi kunna återskapa den förra brons invigningsdag på 1950-talet med dans och musik, invigningstalare, lättare tilltugg och klippning av invigningsbandet. Trafikverket tar hjälp av Gryts hembygdsförening tillsammans med Hyltinge byalag.

Alla är varmt välkomna. Om du önskar fika tar vi gärna emot din anmälan senast den 27 april till Klara Persson, klara.persson@trafikverket.se alternativt på listan som anslås på Byalagets anslagstavlor eller via Hyltinge Byalags Facebooksida.

Under invigningen kommer bron att vara avstängd för trafik.

Arbetet med den nya Jälundsbron fortskrider enligt tidplan och sker med hjälp av flottar och en provisorisk pontonbro.

Arbeten har kommit igång

Arbetena vid Jälundsbron kom igång i slutet av april 2019. Foto Trafikverket.

Se SVT Södermanlands nyhetsinslag om broavstängningen, måndagen 22 april

Jälundsbron har varit i dåligt skick under många år och på grund av brons ålder och låga bärförmåga måste den nu rekonstrueras. Under byggtiden kommer bron vara avstängd för all trafik inklusive gång- och cykeltrafik. Sjötrafiken kommer inte heller kunna passera under tiden bron rekonstrueras.

Omledningskarta

Bron stängs av för all trafik under byggtiden och den totala omledningssträckan från brofäste till brofäste är drygt 16 kilometer lång. Båtar kan inte passera förbi bron på Inbåven under byggtiden. Berörda boende och företag i området har informerats genom ett postutskick.

Här kan du ladda ner vårt informationsblad (PDF, 1,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Bron var avstängd för tung trafik

Av säkerhetsskäl stängdes bron i december 2016 efter-som de bärande balkarna var sönderrostade. Under våren 2017 gjorde Trafikverket förstärkningsarbeten på bron och utredningar av de omfattande skadorna.

Bron har därefter varit öppen för trafik för fotgängare, cyklister och personbilar. På grund av brons dåliga skick begränsades hastigheten till 30 km/tim och axeltrycket till 1 ton. Bron smalnades även av i ändarna till tre meter för att förhindra att tunga fordon kör ut på bron.

Kulturhistoriska värden bevaras

Gamla bron

Vid utformningen av den nya Jälundsbron har vi tagit hänsyn till kultur-historiska värden. Den nya bron kommer att ha en körbana och räcken av trä, likt den gamla. Foto: Sörmlands Museum.

Bron stängs av för all trafik under byggtiden och den totala omledningssträckan från brofäste till brofäste är drygt 16 kilometer lång. Båtar kan intepassera förbi bron på Inbåven under byggtiden.

Ombyggnadsprojektet kommer att resultera i en helt ny bro med många av den nuvarande brons viktigaste värden bevarade. För att klara dagens krav på bärighet och framkomlighet ersätts den gamla brons delvis raserade mellanstöd och längsgående stålbalkar.

Ny räckeskonstruktion i trä

En ny träbrobana monteras och de karaktärsfulla träräckena återskapas. Utredningar har lett fram till en unik räckeskonstruktion i trä som klarar trafiksäkerhetsmässiga påkörningskrav. Utseendet är dock i stort sett lika det befintliga räcket. Den nya bron kommer att ligga relativt lågt över vattenytan i stil med den nuvarande konstruktionen och antalet stöd kommer att vara detsamma.

Upplevelsen vid passage av den nya bron kommer att likna den gamla

En stor del av brons värden är kopplade till upp-levelsen av bron och broplatsen. En ny bro kommer att påverka dessa värden, men Trafikverket har tillsammans med kulturmiljöexperter i största möjliga mån tillgodosett de grundvärden som styr upp-levelsen av konstruktionen. Om upplevelsen av bron bryts ned i olika delar får trafikanterna över bron – oavsett trafikslag – en passage som i stort sett är densamma som idag.

Samma bredd och läge

Den 127 meter långa bron kommer att förses med träbrobana, bredden är i stort sett lika den befintliga bron och placeringen är densamma som idag. Besökare med båt kommer dock naturligtvis att se de moderna brostöden och att 1800–talets timmerkistor inte är rekonstruerade.