Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 848, bron över Inbåven vid Jälund

Vi byter ut den kulturhistoriskt värdefulla bron över Inbåven vid Jälund. Jälundsbron har varit i dåligt skick under många år och på grund av brons ålder och låga bärförmåga måste den rekonstrueras. 

Vi har byggt klart och projektet är avslutat. Denna webbsida kommer att ligga kvar till december 2020 och därefter tas bort.

Den nya bron är på plats – men invigningen ställs in på grund av covid-19

Under det senaste året har vi rivit och bytt ut den kulturhistoriska och värdefulla bron intill Hyltingö. En ny bro ligger nu på plats och öppnas för trafik den 8 april 2020.

Tyvärr finner vi det inte lämpligt att under rådande omständigheter kopplat till covid-19 genomföra invigningen som var planerad den 16 maj 2020.

Vi följer Folkhälsomyndighetens uppmaning till att undvika folksamlingar. Vi vill inte uppmuntra till resor eller trängsel. Av den anledningen kommer vi inte att genomföra den planerade invigningen av bro över Inbåven vid Jälund. Det är ett tråkigt beslut att ta, men hälsa och säkerhet går först.

Kulturhistoriska värden bevaras

Vid utformningen av den nya Jälundsbron har vi tagit hänsyn till kulturhistoriska värden. Den nya bron kommer att ha en körbana och räcken av trä, likt den gamla.

Ombyggnadsprojektet kommer att resultera i en helt ny bro med många av den nuvarande brons viktigaste värden bevarade. För att klara dagens krav på bärighet och framkomlighet ersätts den gamla brons delvis raserade mellanstöd och längsgående stålbalkar.

Gamla bronFoto: Sörmlands Museum.

Ny räckeskonstruktion i trä

En ny träbrobana monteras och de karaktärsfulla träräckena återskapas. Utredningar har lett fram till en unik räckeskonstruktion i trä som klarar trafiksäkerhetsmässiga påkörningskrav. Utseendet är dock i stort sett lika det befintliga räcket. Den nya bron kommer att ligga relativt lågt över vattenytan i stil med den nuvarande konstruktionen och antalet stöd kommer att vara detsamma.

Upplevelsen vid passage av den nya bron kommer att likna den gamla

En stor del av brons värden är kopplade till upplevelsen av bron och broplatsen. En ny bro kommer att påverka dessa värden, men Trafikverket har tillsammans med kulturmiljöexperter i största möjliga mån tillgodosett de grundvärden som styr upp-levelsen av konstruktionen. Om upplevelsen av bron bryts ned i olika delar får trafikanterna över bron – oavsett trafikslag – en passage som i stort sett är densamma som idag.

Samma bredd och läge

Den 127 meter långa bron kommer att förses med träbrobana, bredden är i stort sett lika den befintliga bron och placeringen är densamma som idag. Besökare med båt kommer dock naturligtvis att se de moderna brostöden och att 1800–talets timmerkistor inte är rekonstruerade.

Omledning av trafik under byggtiden

Under byggtiden kommer bron vara avstängd för all trafik inklusive gång- och cykeltrafik. Sjötrafiken kommer inte heller kunna passera under tiden bron rekonstrueras.

Omledningskarta

Bron stängs av för all trafik under byggtiden och den totala omledningssträckan från brofäste till brofäste är drygt 16 kilometer lång. Båtar kan inte passera förbi bron på Inbåven under byggtiden.