Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rusningstrafik på Essingeleden.

Framkomlighet i Stockholm

Vägsystemet i Stockholmsregionen är redan idag hårt belastat och 2030 kommer ytterligare en halv miljon människor bo, resa och leva på samma yta. Framkomlighetsprogrammet innehåller strategier och åtgärder för ett samhälle där fler kan ta sig fram.

Syftet med programmet är att ge tydlig vägledning om hur vi fortsatt arbetar tillsammans med att utveckla och effektivisera vägnätet och hur regionens invånare använder det.

Vi har helhetsperspektivet

Trafikverket region Stockholm har helhetsperspektivet för att vägtrafiken flyter i regionen. Med framkomlighetsprogrammet vill vi ge en vägledning till hur vi tänker och arbetar med att utveckla och effektivisera vägnätet – så att fler kommer fram. I en storstadsregion handlar det om att prioritera – eftersom ytan är begränsad och allt fler konkurrerar om utrymmet. Att hålla trafiken rullande, skapa effektiv användning av det vägnät som redan finns och hålla samman regionen – är våra huvudsakliga prioriteringar.

En dialog om framtidens framkomlighet

Genom framkomlighetsprogrammet vill vi ge bilden av hur vi ser på vägtrafikens nuläge, utmaningar och möjligheter - med fokus på den trängseldrabbade rusningstrafiken.
Nu – inför framtiden – vill vi tillsammans med regionala trafikaktörer, kommuner och andra intressenter gemensamt arbeta för ett framkomligt och effektivt använt vägsystem i Storstockholm.
Dialogen förs främst under personliga möten då gemensamma utmaningar diskuteras. De aktörer som själva önskar bjuda in oss för att diskutera frågan eller har funderingar kring framkomlighetsprogrammet är varmt välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under fliken "Visa kontaktuppgifter".

Vi behöver hålla en levande dialog kring frågor som rör alla i regionen. Svaren kan vi bara nå med samarbete och samsyn.

  • Vilken omfattning ska vägtrafiken ha?
  • Hur tillgänglig ska Stockholmsregionen vara?
  • Hur mycket kan och bör vi styra för att få effektivare trafik?
  • Hur ser en effektiv fördelning av framkomligheten ut?

Regional samverkan absolut nödvändig

Framöver är det nödvändigt att vi i regionen hela tiden ser över hur vi använder oss av och hur vi utvecklar det primära vägnätet. Ska vi gå iland med att förbättra funktionen och öka hållbarheten i regionen måste alla parter inom samhällsbyggande och transportsystem arbeta tillsammans. Detta är särskilt viktigt för länets kommuner, Trafikförvaltningen SLL, Länsstyrelsen och Trafikverket.

De övergripande förhållningssätten

Trafikverket har i framkomlighetsprogrammet tagit fram fyra övergripande förhållningssätt som på sikt ska ge bättre framkomlighet över hela regionen.

Håll trafiken rullande!

Vi undviker stillastående trafik genom olika åtgärder. Förseningarna ska vara förutsägbara men lägre hastighet och viss köbildning accepteras.

Skapa effektiv användning!

Det gör vi genom att prioritera framkomligheten för kapacitetsstarka transportsätt som buss, cykel och effektiv distribution. Vi styr och reglerar trafiken. Vi avväger framkomligheten mellan det primära vägnätet och de lokala näten.

Håll samman regionen!

Det gör vi genom att förbättra tillgängligheten mellan norra och södra regionhalvan på väg och med kollektivtrafik, liksom inom regionhalvorna. Vi prioriterar kollektivtrafik i samspel med cykeltrafik och god citylogistik för transporter inom samt till regionkärnan.

Anpassa kapaciteten!

Det gör vi genom att acceptera att efterfrågan inte går att bygga ikapp. Vi dimensionerar infarterna efter de centrala delarna av vägsystemet. Vi skapar ny kapacitet i de yttre delarna av vägnätet och i nord-sydlig riktning genom Förbifart Stockholm.

Ordlista

Det primära vägnätet: Det primära vägnätet är betydelsefullt för att knyta samman regionens centrala delar. Det ger god tillgänglighet mellan norr och söder, till godstrafikens olika målpunkter, till större arbetsplatser och till knutpunkter i trafiknäten.

Framkomlighet: Fordonens färd genom trafiksystemet. Vid god framkomlighet är förseningen liten eller ingen alls. Variationen i restid för en sträcka vid olika tillfällen är liten.

Kapacitet: Den mängd trafikanter eller fordon som kan passera igenom t.ex. ett vägavsnitt på bestämd tid. Vid störningar och köer minskar kapaciteten.

Effektiv trafik: En situation på vägen där framkomligheten är god, störningar små och kapaciteten bra.

Åtgärdsvalsstudie: En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) bygger på dialog och används i tidigt planeringsskede. En ÅVS ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans.