Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ikonremsa med olika trafikslag

Vi planerar för framtiden i Stockholm

I början av juni 2018 fattade regeringen beslut om en ny nationell plan för transportsystemet. För Stockholm innebär planen bland annat satsningar på att underhålla järnvägen.

Ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Den 4 juni, 2018 presenterade regeringen den nya nationella planen för transportsystemet åren 2018–2029, en satsning på totalt 622 miljarder kronor. Den nationella planen styr vårt arbete på Trafikverket och omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur, och utveckla våra statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Det är nu Trafikverkets uppgift att genomföra planen.

Läs mer om nationell plan för hela landet

Järnvägen

För Stockholm innebär nationell plan en satsning på järnvägen som rustas upp, moderniseras och byggs ut. Några viktiga satsningar: 

  • Vi rustar upp järnvägen mellan Stockholm Central och Stockhom Södra. 
  • Vi bygger ut Mälarbanan, järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll, från två till fyra spår.
  • Stockholms central byggs om och moderniseras
  • Barkarby station byggs om
  • Fler spår och ökad kapacitet mellan Uppsala och Stockholm

Andra satsningar i Stockholmsområdet är:

  • Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg mellan Haninge centrum och Kungens kurva, 
  • Ett nytt system för förbättrad trafikstyrning och framkomlighet på Essingeleden. 

Läs mer om nationell plan för Stockholm 

Bättre framkomlighet på vägarna i Stockholm

Vägsystemet i Stockholmsregionen är redan idag hårt belastat och 2030 kommer ytterligare en halv miljon människor bo, resa och leva på samma yta. I en storstadsregion handlar det om att prioritera, eftersom ytan är begränsad och allt fler konkurrerar om utrymmet. Att hålla trafiken rullande, skapa effektiv användning av det vägnät som redan finns och hålla samman regionen – det är våra huvudsakliga prioriteringar.

Regional samverkan med kommuner är viktig

Tillsammans med regionala trafikaktörer, kommuner och andra intressenter arbetar vi gemensamt för ett framkomligt och effektivt använt vägsystem i Storstockholm. Vi ser hela tiden över hur vi använder oss av och hur vi utvecklar det primära vägnätet. Trafikverket har i det så kallade Framkomlighetsprogrammet, tagit fram fyra övergripande förhållningssätt som på sikt ska ge bättre framkomlighet över hela regionen. 

Läs mer om framkomligheten på väg

Satsning på stombussar

Trafikverket samarbetar med Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen och berörda kommuner för ökad framkomlighet i stombussnätet, där totalt elva busslinjer pekats ut. Arbetet med att förbättra framkomligheten i stomnätet kallar vi med ett samlat namn Grönt ljus stombuss.

Läs mer om satsningar på stombussar  

Så arbetar vi 

Åtgärdsvalsstudier

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en annan aktör. Varje år genomförs omkring 200 åtgärdsvalsstudier, varav många små studier.

Läs mer om åtgärdsvalsstudier i Stockholm

Vi satsar på gång- och cykelvägar

Cykeltrafiken ska öka i Stockholms län. Därför har Trafikverket tillsammans med andra myndigheter och organisationer tagit fram en gemensam regional cykelplan. Syftet är att skapa ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling.

Läs mer om den regionala cykelplanen