Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Essingeleden och bilar i skymning

Bättre framkomlighet på väg

Vägsystemet i Stockholmsregionen är hårt belastat och 2030 kommer ytterligare en halv miljon människor att bo, resa och leva här. Det ställer stora krav på att vi prioriterar rätt och samarbetar med andra aktörer.

Fler vill fram

Stockholmsregionen växer kraftigt och får 30 000–40 000 nya invånare varje år. Till 2030 beräknas länet ha 2,6 miljoner invånare och den historiskt höga tillväxten väntas fortsätta. Staden förtätas och nya stadsdelar byggs.

Vägsystemet i Stockholmsregionen är redan idag hårt belastat och den kraftiga tillväxten ställer hårda krav på att transporterna fungerar väl. Men redan idag är transportsystemet i regionkärnan hårt belastat och i högtrafik delvis överbelastat. Kapaciteten räcker helt enkelt inte till.

Den växande vägtrafiken leder också till en ökad belastning på miljö och klimat. Att arbeta för att nå målen om minskade koldioxidutsläpp, ökad andel kollektivtrafikresor och god tillgänglighet och samtidigt verka för att förbättra framkomligheten i vägtrafiken innebär betydande utmaningar.


Trafikverket ansvarar för långsiktig utveckling

Vi har tagit fram strategier och åtgärder för ett samhälle där fler kan ta sig fram. I en rapport som vi kallar Framkomlighetsprogrammet, redogör vi för våra uppfattningar i en mängd frågor. Vi beskriver bland annat vad som krävs för att få den regionala trafiken att fungera. Vi ger en bild av nuläge, utmaningar och möjligheter.

Vårt fokus i Framkomlighetsprogrammet ligger på det primära vägnätet, det vill säga de huvudstråk som binder samman de centrala delarna i regionen. Nätet består av de större statliga vägarna samt ett antal kommunala huvudgator i Stockholm, Solna och Nacka, och utgörs till stora delar av stadsmotorvägar eller fyrfiliga huvudleder.

Läs hela rapporten här i vår webbshop (länk)