Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blå stombuss i SL-trafiken och två röda bussar

Stombussar

Trafikverket bedriver tillsammans med trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting och berörda kommuner, ett samarbete för bättre framkomlighet i stombussnätet. Elva busslinjer pekas ut.

Stockholm växer och allt fler ska bo, arbeta och verka här. För att skapa en attraktiv storstadsregion behöver vi knyta ihop regionen. En satsning på stombussar ger stora nyttor; restids- och miljönyttorna ökar, samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga. Stombussarna är de blå bussarna med prioriterad framkomlighet som kompletterar spårtrafiken till ett sammanbindande stomnät.När det är trångt på vägarna drabbas bussarna som har svårt att komma fram. Om bussarna prioriteras i trafiken med bland annat egna körfält kan framkomligheten förbättras betydligt.

Varje dag sker 300 000 resor med stombuss. Det är nästan lika många resor som sker i hela pendeltågssystemet och betydligt fler än alla resor med spårvägar och lokalbanor tillsammans, även om antalet resenärer förstås är färre i en buss än i ett tåg. Stombussarna ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet. De kompletterar spårsystemet och binder samman regionen på ett effektivt sätt. Hög prioritet för stombusstrafik krävs för att öka kapaciteten längs flera av länets hårdast trafikerade gator och vägar.

Stombussbokslutet visar vad vi har gjort

Syftet med samarbetet Grönt ljus stombuss är att identifiera problem med framkomligheten som påverkar befintliga och framtida stombusslinjer. Inom ramen för arbetet identifieras kostnadseffektiva åtgärder för att lösa framkomlighetsproblemen. I det årliga stombussbokslutet dokumenteras åtgärderna år för år. Stombussbokslutet tas fram gemensamt av Trafikverket, Stockholms läns landsting och berörda kommuner.

Stomnätsplan för Stockholms län

Till grund för arbetet med förbättrad stombusstrafik ligger Stomnätsplanen. Den är en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafikens stomtrafik. Stomnätsplanen omfattar kollektivtrafikens stomtrafik, det vill säga spårtrafik och stombussar. Planen beskriver dels vilken framkomlighet, restider och komfort som stomtrafiken behöver ha, dels vilka viktiga stråk som behöver trafikeras med stomtrafik.

Så fungerar samarbetet

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, statliga Trafikverket samt kommunerna i Stockholms län har gått ihop i en gemensam satsning för att ge Stockholms stombussar god framkomlighet och skapa förutsättningar för ett större, sammanhängande stombusslinjenät med attraktiv standard. Förutom stombusslinjenätet i Stockholm ingår även att föreslå åtgärder i stråk på nationella stamvägnät där stort resande med direktbussar finns.

Läs mer på Stockholms läns landstings webb sll.se