Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Verkställigheten för Förbifart Stockholms miljödomar står fast

Mark- och miljööverdomstolen har den 20 mars 2015 beviljat Trafikverket prövningstillstånd i de frågor Trafikverket överklagat i hamnmålen och i grundvattenmålet.

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen beviljat Trafikverket prövningstillstånd i rör vilka villkor som ska gälla för buller under drifttiden för de tillfälliga hamnarna och vilka fastighetsägare som kan få ersättning vid eventuella skador på grund av Trafikverkets ansökan om grundvattenbortledning, samt vissa därtill kopplade rättegångskostnadsfrågor.

Även Stockholms kommun beviljades prövningstillstånd i grundvattenmålet gällande ramvillkoren för buller och stomljud vid byggandet av tunnlar och schakter, samt skyldighet för Trafikverket att vidta kompensationsåtgärder för intrång i natur- och kulturreservat.

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ett flertal yrkande om inhibition av verkställighetsbeslutet. Verkställigheten står alltså fast.

Läs hela beslutet på:
Svea hovrätts webbplats

Bakgrund

I december meddelade mark- och miljödomstolen domar för Förbifart Stockholm. Domstolen har med få undantag lämnat tillstånd och villkor i enlighet med Trafikverkets ansökan och har också förordnat om verkställighet av domarna, vilket innebär att tillstånden får tas i anspråk omgående. Trafikverket överklagade dock domarna på två områden. Det ena gäller mark- och miljödomstolens domar i hamnmålen när det gäller domstolens villkor om bullernivåer under hamnarnas driftsskede, som vi anser är allt för snäva. Det andra gäller att domstolen utökat sakägarkretsen till att även omfatta fastighetsägare som riskerar att skadas av buller, stomljud, vibrationer och radon från bygget och driften av tunnlarna samt att skadereglering i dessa avseenden ska hanteras inom ramen för ansökningsmålet.

Vad är inhibition?

Med inhibition avses att ett beslut, vilket annars gäller omedelbart, ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas. En överinstans (t.ex. en hovrätt avseende en tingsrättsdom innehållande en betalningsförpliktelses) kan besluta om inhibition, om det är sannolikt att underinstansens beslut kommer att ändras. (Källa: www.lagen.nu)