Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Godkänt kontrollprogram för vattenverksamhet

I slutet av juni fastställde länsstyrelsen Förbifart Stockholms kontrollprogram för vattenverksamhet. Detta är en stor och viktig milstolpe som gör att de första schaktarbetena kan börja i Skärholmen och Sätra under sommaren.

När en tunnel byggs kan bygget påverka grundvattnet i jord och berg. När vi till exempel schaktar och spränger ut tunnlarna kan grundvattennivån sänkas när vatten läcker in i tunnlarna. I den dom som meddelades av mark- och miljödomstolen 2014 och som gäller vattenverksamheten, finns det villkor att Trafikverket ska ta fram kontrollprogram som visar hur skaderisker ska kontrolleras. I enlighet med miljödomen har Trafikverket tagit fram ett sådant kontrollprogram, som visar hur vi övervakar grundvattennivåerna för att undvika till exempel sättningar i mark och byggnader under byggskedet.

Vad är ett kontrollprogram?

Kontrollprogrammet visar tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, vad Trafikverket ska kontrollera och hur kontrollerna ska gå till.

Kontrollprogrammet berättar bland annat att vi övervakar grundvattennivåerna under hela byggskedet i de områden som bedömts vara känsliga för grundvattenpåverkan. Området kallar vi påverkansområde. Kontroller görs regelbundet i påverkansområdet genom mätningar av grundvattennivåer, sättningsrörelser och av inläckande vatten i tunnlarna. Dricksvattenbrunnar kontrolleras genom regelbundna provtagningar.

Trafikverket har det övergripande ansvaret för att kontrollprogrammet följs.

 

Visste du att...
Förbifart Stockholm har:

  • 350 grundvattenrör och 26 portrycksmätare som kontrollerar grundvattennivåer
  • 500 mätare som kontrollerar sättningar i och utanför byggnader
  • 50 dricksvattenbrunnar som vi kontrollerar vattennivåer och vattenkvalitet i
  • 45 bergvärmebrunnar som vi kontrollerar grundvattennivån i
  • Infiltrationsanläggningar som upprätthåller grundvattentryck
  • Väderdata från SMHI:s stationer

Fotona visar hur mätningar av grundvatten kan gå till. Foto: Trafikverket.