Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drottningholms slott
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är analysen klar som beskriver hur våra vägprojekt påverkar världsarvet Drottningholm

Trafikverket har låtit undersöka hur världsarvet Drottningholm kommer att påverkas av våra vägprojekt på Lovön. Analysen visar att projekten kommer att påverka världsarvet, både positivt och negativt. Störst påverkan har dock trafiken genom världsarvet.

Rapporten är författad av Michael Kloos, arkitekt och stadsplanerare AKNW/SRL, och Katri Lisitzin, arkitekt SAR/MSA. De har gjort en så kallad HIA, Heritage Impact Assessment, på uppdrag av Trafikverket. Analysen har gjorts enligt ICOMOS riktlinjer. ICOMOS är det expertorgan som UNESCO nyttjar vid kulturarvs- och världsarvsfrågor.

Undersökningen är en kulturarvskonsekvensbedömning som syftar till att utvärdera hur våra trafikprojekt på Ekerö kan komma att påverka världsarvet Drottningholm. Projekten är breddningen av Ekerövägen och Förbifart Stockholm som kommer att ansluta till Ekerövägen via två cirkulationsplatser på Lovön. Genom analysen kan vi bedöma hur vi kan begränsa negativa konsekvenser för kulturmiljön i världsarvet.

Analysen visar att vägprojekten kommer att påverka världsarvet, både positivt och negativt. Den betonar även att trafikmängden behöver begränsas. Trafikvolymerna är i dag högre än 1991 när Drottningholm togs upp på världsarvslistan. HIAn lyfter fram att Förbifart Stockholm är den viktigaste åtgärden för att minska trafiken genom världsarvet.

En process som har lett till bättre lösningar för världsarvet

– Vi känner oss mycket nöjda med att ha deltagit i HIA-processen som har hjälp oss att arbeta in förbättringar i vägförslaget för Ekerövägen. Vi har också fått värdefulla rekommendationer, bland annat har vi beslutat att följa trafikutvecklingen på Ekerövägen, säger Karin Stadler, projektledare för breddningen av Ekerövägen.

Exempel på åtgärder i världsarvet är att vi omdisponerar ytan som redan används för vägen samt för gång- och cykelvägen. Vi gör även smalare körfält. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, allt för att minska ombyggnadens påverkan på världsarvet och kulturmiljön.

– Det är positivt att analysen visar att den nuvarande situationen av Ekerövägen, inom världsarvet, förbättras i jämförelse med dagsläget när det gäller flera aspekter, exempelvis att den planerade ombyggnaden av entréområdet vid Malmen kommer att minska barriäreffekten av vägen, säger Karin Stadler.

Illustrationen visar hur vi planerar att bygga om vägen vid Malmen.

Något annat som påverkar positivt är den nya dagvattenhanteringen som kommer minska föroreningen av världsarvets för närvarande mycket sårbara vattensystem.

Viktigt att arbeta förebyggande i samverkan med berörda aktörer

Men analysen visar även att några frågor ännu måste beaktas mer i detalj, exempelvis hur miljön påverkas av vibrationer och hur den framtida trafiken kommer att påverka.

Om trafikmätningarna överskrider satta värden kommer vi tillsammans med Ekerö kommun, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen att samlas för att ta fram en åtgärdsplan.

Läs gärna mer om HIAn och om olika åtgärder som Trafikverket redan har startat eller planerar att genomföra för att minska trafiken genom världsarvet.

UNESCO:s Världsarvscenter har fått rapporten

Trafikverket har lämnat rapporten till Riksantikvarieämbetet som företräder Sverige i frågor som rör världsarv. De skickade in HIAn till UNESCO:s Världsarvscenter den 30 november, 2016. Riksantikvarieämbetet har medverkat i arbetet med rapporten genom att lämna synpunkter och faktauppgifter. Läs mer på deras webbplats. Se länkar nedan.

Ordförklaringar

(källa: Riksantikvarieämbetets webbplats, www.raa.se)

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ICOMOS = International Council on Monuments and Sites. Det expertorgan som UNESCO nyttjar vid kulturarvs- och världsarvsfrågor.

HIA = Heritage Impact Assessment (kulturarvskonsekvensbedömning) innebär i det här fallet att föreslagna åtgärder och förändringar bedöms mot kvaliteter som ligger till grund för Drottningholms världsarvsstatus. Påverkan på världsarvets värde beskrivs och åtgärder som kan bli aktuella för att minska påverkan tas fram.

Mer information:

Här kan du läsa rapporten och en svensk översättning av rapportens sammanfattning.

Här svarar vi på frågor om HIA-analysen, vägprojekten på Lovön och världsarvet Drottningholm.

Läs Riksantikvarieämbetets nyhet om analysen.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets roll i den fortsatta processen med HIAn.