Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nockebybron

Om projektet väg 261, Ekerövägen

Vi ska bygga om Ekerövägen mellan Tappström och Nockeby. Vägen ska breddas med ytterligare ett körfält som ska användas av kollektivtrafiken i rusningstrafik. Här beskriver vi arbetet med vägplanen och de tillstånd som krävs för att bygga om vägen.

Under många år har Ekerö vuxit och utvecklats. Med expansionen har trafikmängden ökat och framkomligheten för kollektivtrafiken har försämrats. Det är trångt på vägarna och köerna är långa.Trafiksäkerheten är bristande och de känsliga naturområdena och kulturarven omkring vägen innebär stora utmaningar för att bygga och planera för framtidens trafik.

Vägplanen

När vi bygger en ny väg kräver lagen att det ska finnas en vägplan. Vägplanen är en samling handlingar som beskriver vad som ska göras, vilken mark som påverkas, hur vägen ska utformas och hur vårt arbete påverkar miljön. Arbetet med att ta fram en vägplan sker enligt en lagreglerad process och har flera skeden. En viktig del i arbetet är att samråda med myndigheter och privatpersoner för att samla in så mycket information och synpunkter som möjligt. Då kan vi lättare ta fram en genomarbetad vägplan.

När ett förslag till vägplan är framtaget ställs vägplanen ut som en så kallad granskningshandling och man har möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna skickas tillsammans med vägplanen till Länsstyrelsen för tillstyrkan. Efter att Länsstyrelsen lämnat sitt yttrande skickas vägplanen för fastställelse till Trafikverkets avdelning för planprövning. Arbetet inleds med en så kallad kommunikation. Det innebär att de som har lämnat synpunkter under granskningen får ta del av det som tillförts ärendet efter granskningen. De handlingar som normalt kommuniceras är granskningsutlåtandet och Länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Om den fastställda vägplanen överklagas går ärendet till Regeringen som beslutar om överklagandena ska avskrivas eller inte.

Sedan hösten 2012 har vi arbetat med att ta fram en vägplan för ombyggnaden av Ekerövägen. Mellan 2012-2014 har vi haft ovanligt många samråd (fler än 80 stycken) med myndigheter, organisationer och privatpersoner. I slutet av 2014 kungjorde vi sedan vägplanen i form av en granskningshandling. I maj 2015 skickades synpunkterna och handlingarna  till Länsstyrelsen för tillstyrkan. Därefter, i februari 2016, skickade vi in vägplanen för fastställelse till vår avdelning för planprövning. Planen faställdes ett år senare och överklagades sedan. 

I maj 2017 skickades vägplanen därför till Regeringen tillsammans med överklagandena för överprövning. I slutet av november 2017 kom regeringens beslut att avslå de överklaganden som kommit in och att vägplanen därmed vann laga kraft. Det innebär att arbetet med att bygga om vägen kan starta så snart alla tillstånd finns och upphandlingar av entreprenörer är klara. I arbetet med att ta fram en vägplan har vi tagit hänsyn till många olika intressen. Arbetet har resulterat i en vägplan som ska:

  • förbättra och stärka kollektivtrafiken
  • förbättra trafiksituationen för fordonstrafiken
  • minska trafikens påverkan på naturområden och kulturarv
  • öka trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Tillstånd för att arbeta i och nära vattenområden

När vi bygger och gör större åtgärder i vattenområden, som exempelvis vid broar eller färjelägen, behövs särskilda tillstånd. Vi har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. För ombyggnaden av Ekerövägen har vi ansökt om tillstånd för de arbeten som behöver göras dels för den nya Tappströmsbron, dels för rivningen av den befintliga bron. Under framtagandet av ansökan samråder vi med berörda parter. Det skedde under våren 2015. I ansökan beskriver vi bland annat vilka tillvägagångssätt som ska användas för att utföra arbetena och vilka åtgärder som ska vidtas för att skydda vattenmiljön och omgivningen från negativ påverkan. I tillståndet kan domstolen ange särskilda villkor för att vi ska få genomföra arbetena. Mark- och miljödomstolen kan meddela sin dom efter att vägplanen har vunnit laga kraft.

När det rör sig om mindre arbeten i vatten räcker det med att en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen. För breddningarna av Drottningholmsbron och Nockebybron har vi gjort sådana anmälningar. Arbetena med breddning kommer till stor del att ske ovanifrån och inte påverka broarnas grundläggning i vattnet. Länsstyrelsen kan ange särskilda försiktighetsmått för oss att förhålla oss till för att förhindra negativ påverkan på miljön. Innan anmälan överlämnades till Länsstyrelsen skickades handlingarna ut på samråd till berörda som hade möjlighet att komma med synpunkter. Det gjordes under 2016.

Tillstånd för att ändra i det statliga byggnadsminnet Drottningholm

Drottningholm med omgivning är ett statligt byggnadsminne och omfattas av skyddsföreskrifter. När vi gör åtgärder som medför ändringar i det statliga byggnadsminnet behövs därför tillstånd från Riksantikvarieämbetet som prövar om ändringarna kan accepteras. Vid prövningen vägs behovet av ändringen mot den eventuella minskningen av det kulturhistoriska värdet. Ansökan lämnades till Riksantikvarieämbetet i maj 2015 och beslut meddelades hösten 2015.

Korta fakta

  • Sträckan är cirka 9 km. 
  • Tre broar kommer att påverkas: Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas, en ny Tappströmsbro ska byggas. Lindö tunnel kommer att få ytterligare ett tunnelrör.
  • Längs med vägen finns världsarvet Drottningholm, det statliga byggnadsminnet Drottningholm, flera riksintressen, naturreservat, vattenskyddsområde och Natura 2000-område.