Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Vinsta i västra Stockholm.

Foto: Hans Ekenstam

Ersättning till fastighetsägare

Fastighetsägare har rätt till permanent eller tillfällig ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk under tiden vi bygger E4 Förbifart Stockholm. Vi ersätter även de flesta skador som uppstår på grund av bygget.

För att vi ska ersätta en skada behöver vi veta att skadan orsakats av våra arbeten med att bygga E4 Förbifart Stockholm. Skadan ska med andra ord vara objektivt mätbar.

Du som fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning efter som innan bygget. Undantag finns om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning. Du kan även ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som orsakats i samband med byggandet av E4 Förbifart Stockholm, till exempel ökade kostnader i din verksamhet. 

Anspråk av mark som behövs för den nya vägen

När E4 Förbifart Stockholm byggs kommer mark som tillhör olika fastigheter att behöva tas i anspråk som vägområde. Trafikverket, kommunen och/eller Lantmäteriet kontaktar alla ägare till fastigheter som berörs. Trafikverket har enligt lagar och förordningar rätt att göra mätningar och undersökningar intill planerade arbetsområden samt att få tillträde till fastigheter som vi behöver undersöka.

Förutsättningen för att Trafikverket har rätt att tillträda marken är att det finns en överenskommelse med fastighetsägaren, en upprättad köpehandling eller ett beslut från Lantmäterimyndigheten.

Innan Trafikverket tar marken i anspråk kommer fastighetsägare inom detaljplanelagda områden att kallas till ett så kallat lantmäteriförrättningssammanträde, ett möte som Lantmäteriet kallar till. I övriga områden, där det inte finns en kommunal detaljplan, kommer fastighetsägaren i stället att kontaktas av en markförhandlare från Trafikverket.

Provtagningar och kontroller

För att kontrollera vilken påverkan vägbygget har i den nära omgivningen behöver Trafikverket göra återkommande mätningar och kontroller. Kontrollerna omfattar bland annat mätningar av grundvattennivån i jord och i berg, sättningar i mark och byggnader, vibrationer, buller och påverkan på vattenkvalitet i brunnar. En del av dessa kontroller sker inom enskilda fastigheter, andra i närområdet.

Ombudskostnader

Trafikverkets skyldighet att svara för motpartens ombudskostnader begränsas till vissa mål i Mark- och miljödomstolen. I övrigt har Trafikverket inte någon skyldighet att ersätta ombudskostnader vid ersättningsförhandlingar.

Det hindrar inte fastighetsägaren och Trafikverket att fritt avtala om detta då ombudskostnader under vissa förutsättningar kan ersättas.

För att få ersättning för förväntade kostnader måste ombudet vara godkänt av Trafikverket.

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta Trafikverket och fråga och be att få tala med någon av våra markförhandlare för E4 Förbifart Stockholm för information.