Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av vägtunnel

Om skada skulle uppstå

Trafikverket arbetar för att undvika att våra anläggningsarbeten leder till störningar och skador. Vi ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

På Trafikverket arbetar vi för att undvika att våra anläggningsarbeten leder till störningar och skador. Trafikverket ersätter skador där det går att påvisa att det är våra arbeten som orsakat skadan.

Hur du anmäler skada

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader) eller lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas). Alla skador ska anmälas skriftligen och för att förenkla handläggningen bör anmälan innehålla:

  • Beskrivning av händelseförloppet. Ange datum, tid vad som skadats, och annan information som beskriver hur skadan uppkommit.
  • Bifoga foto på skadan.
  • Eventuellt ersättningsanspråk och bifoga gärna kvitton som styrker anspråket.
  • Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Din anmälan skickar du via e-post till: kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Hantering av en anmälan av skada

När vi mottagit din anmälan registreras skadan med ett ärendenummer och ett diarienummer. Därefter skickas ärendet vidare till en handläggare.

Trafikverket gör en första bedömning och tittar på skadans art, avstånd till Trafikverkets arbetsplatser och vilken sorts arbeten som gjorts vid tillfället. Om skadans omfattning kräver att vi tittar på plats kommer Trafikverket och tittar på skadan. Då görs en skadebesiktning vilket innebär att skadan dokumenteras och fotograferas. Denna syn utmynnar oftast i en rapport som bifogas ett skriftligt besked.

Skriftligt besked

Trafikverket skickar ut ett skriftligt besked i ert ärende om hur vi bedömer er skada och kravet på skadestånd.

Handläggningstiden är cirka 30-45 dagar från att en anmälan kommer in till att ett besked lämnas. Tiden varierar beroende på hur många ärenden vi har att handlägga. Under sommarmånaderna kan tiden vara något längre.

Om du inte är nöjd med beskedet

Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det inte är ett myndighetsbeslut.

Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.