Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel under marken och planerad byggstart är tidigast 2021. Under 2019 fortsätter vi med förberedande arbeten.

Det här planerar vi att bygga i Sundbyberg

Vi planerar att bygga järnvägen i en tunnel under centrala Sundbyberg. Vi planerar också att bygga en ny Sundbyberg station med tre stationsentréer. Innan vi kan börja bygga ut järnvägen behöver vi göra vissa förberedande arbeten. Det innebär bland annat att vi lägger om ledningar under marken och bygger tillfälliga spår som tågen kan köra på under byggtiden.

Förberedande arbeten vid Stationsgatan, Järnvägsgatan och Löfströms allé

Vi behöver utföra större ledningsarbeten på ledningsnätet i Stationsgatan. Arbetena beräknas påbörjas under våren 2019 och pågå under cirka ett års tid. I samband med dessa arbeten behöver rampen ner till gångtunneln stängas av. Därför planerar vi nu för en ny trappa mellan Järnvägsgatan och järnvägsområdet ner till gångtunneln. Hissen kommer att vara kvar.  

Platskontor och byggbodar för dessa arbeten kommer att vara belägna på parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan - Löfströms allé. Därför kommer parkeringsplatsen vara stängd för allmänheten. Vi planerar påbörja arbetena under våren 2019 och meddelar på denna webbsida när det blir aktuellt.

Före sommaren 2019 planerar vi att påbörja ledningsarbeten på bron vid Löfströms Allé. Vi kommer lägga tillfälliga ledningar på bron. Vi stänger av gång- och cykelbanan på västra sidan bron (mot Solvalla). Det innebär att du inte kommer kunna ta dig fram som vanligt och att du kommer höra ljud som kan upplevas som störande.

Under byggtiden för dessa förberedande arbeten kommer vi göra följande:

  • Korsningen vid Löfströms allé/Järnvägsgatan: Vi stänger av ett körfält i maj. Det är för att lägga ledningar på gångbanan och använda ett körfält som arbetsområde. Det finns två körfält i den andra riktningen som fungerar för fordon åt båda håll. Du som går eller cyklar kan ta dig fram på andra sidan Löfströms allé bro.
  • Busshållplatsen (närbuss) vid gångtunneln under järnvägen som går ner vid Stationsgatan/ Järnvägsgatan: Busshållplatsen flyttas eftersom vi behöver arbetsområdet. Vi återkommer med information när vi vet hur trafiken planeras om.

Tillfälliga spår under byggtiden

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt under byggtiden planerar vi att bygga tillfälliga spår intill de nuvarande. På de spåren leds trafiken om när vi bygger de nya spåren, tunneln och nya Sundbyberg station. Under 2018 påbörjade vi förberedande arbeten genom att börja riva järnvägsspåren på bangården öster om Sundbyberg station. Det gjorde vi för att ge plats till de nya tillfälliga spåren.

Vi bygger järnvägen i en tunnel

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen och ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Ta del av planerna för den nya stadskärnan på Sundbybergs stads hemsida (extern webbplats)

Ny regional- och pendeltågsstation

Vi planerar att bygga en ny Sundbyberg station. Den nya stationen kommer ligga på ungefär samma plats som den nuvarande och ha tre entréer. I den västra änden bygger vi en stationsentré mot Sundbybergs centrum. I den östra änden bygger vi en stationsentré mot Solna Business Park och en mot Lilla Alby.

När vi bygger ut järnvägen påverkar vi passager

Tidigast 2021 planerar vi att börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg. När vi har alla våra tillstånd på plats och kan börja bygga ut beräknar vi att byggtiden är cirka 8 år. Under byggtiden kommer vi att genomföra följande arbeten som påverkar broar och passager över och under järnvägen:

  • Bron vid Löfströms Allé kommer vara öppen för biltrafik under byggskedet. I slutet av byggskedet kommer bron att rivas och ersättas av en väg på tunneltaket.
  • Vi planerar att passagen vid Esplanaden kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik men stängd för biltrafik under byggskedet. I slutläget kommer passagen att ersättas av tunneln.
  • Vi planerar att riva befintliga gångtunnlar i samband med att vi bygger det första tunnelröret. Vi utreder placeringen av tillfälliga passager.
  • Den befintliga entrén till pendeltågsstationen kommer vi att flytta under byggtiden. Vi planerar olika alternativa lösningar beroende på vilket skede vi är i.
  • Vi planerar att Ekensbergsvägen kommer vara öppen för trafik under byggskedet. Vi utreder brons framtida sträckning över järnvägen. Bron för tvärbanan blir kvar som den är idag.

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad. Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta-Duvbo på sidan Dokument.

Parallellt med vår process arbetar Sundbybergs stad med detaljplaneringen för området. Du kan läsa mer om planarbetet på Sundbybergs stads hemsida, (extern webbplats).