Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D-illustration av den framtida plattformen på Sundbybergs station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen till fyra spår. En del av järnvägen går i en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Sundbyberg.

 

Förberedande arbeten

För att kunna bygga ut järnvägen behöver vi göra förberedande arbeten. Vi planerar bland annat att lägga om ledningar för el, telekommunikation, fjärrvärme och vatten.

Provgropar under vecka 45 och 46

Under vecka 45 och 46 gräver vi provgropar på tre platser i Sundbyberg, för att kartlägga det exakta läget för vissa ledningar under marken. En av provgroparna grävs i gång- och cykelbanan utanför Marabouparken, två provgropar grävs på Bangatan. Framkomligheten blir begränsad för trafikanter och gående/boende, sophämtning och varuleveranser. Visst buller kommer att förekomma. Ring vårt Kontaktcenter på telefonnummer 0771-921 921 om du upplever att du blir störd av våra arbeten.

Arbeten vid Stationsgatan, Järnvägsgatan och Löfströms allé

En av de första åtgärderna är också att borra en ny anslutning till en avloppstunnel för att avleda avloppsvatten. Borriggen kommer att installeras i rampen ner till gångtunneln i Stationsgatan. Rampen i Stationsgatan kommer därför att behöva stängas, och vi planerar för en ny tillfällig trappa mellan Järnvägsgatan och järnvägsområdet ner till gångtunneln. Den gamla rampen kommer att vara kvar tills den nya trappan är klar. Hissen kommer att vara kvar. Arbetena i Stationsgatan beräknas pågå i cirka ett år.

Platskontor och byggbodar för arbetena kommer att vara belägna på parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan-Löfströms allé. Parkeringen kommer därför att stängas för allmänheten.

Vi har i dagsläget ingen exakt tidpunkt för dessa åtgärder, men kommer att informera allmänheten om arbetena senast en månad innan byggstart.

Tillfälliga spår på bangården

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt under byggtiden av tunnelrören, så planerar vi att bygga tillfälliga spår intill de nuvarande. På de spåren leds trafiken om när vi bygger de permanenta spåren, tunneln och stationen. Under 2018 planerar vi att påbörja förberedande arbeten. Järnvägsspåren på bangården öster om Sundbyberg station planeras att rivas under året, för att ge plats till de nya tillfälliga järnvägsspåren.

Under byggtiden påverkar vi passager över och under järnvägen

Tidigast 2021 planerar vi att påbörja den sista delsträckan som tar cirka 8 år att bygga. Under byggtiden kommer vi att genomföra en del arbeten som påverkar broar och passager över och under järnvägen: 

  • Vi kommer behöva riva bron vid Löfströms Allé i slutet av byggskedet. Bron kommer att ersättas av en väg på taket av överdäckningen. Under byggskedet kommer bron att vara öppen för biltrafik.
  • Vi planerar för att passagen vid Esplanaden kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik genom den befintliga plankorsningen. Passagen planeras dock att vara avstängd för biltrafik under hela byggskedet. I slutläget kommer passagen att ersättas av tunneln.
  • Vi planerar att riva befintliga gångtunnlar i samband med att vi bygger det första tunnelröret. Placeringen av tillfälliga passager är under utredning.
  • Den befintliga entrén till pendeltågsstationen kommer vi behöva flytta under byggtiden. Därför planerar vi alternativa lösningar beroende på vilket skede vi är i.
  • Ekensbergsvägens framtida sträckning över järnvägen utreds men planeras vara öppen för trafik under hela byggskedet. Järnvägsbron för tvärbanan blir kvar som idag.

 

Järnvägen läggs i en tunnel

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg och Sundbybergs stad planerar nu för hur det ska se ut där.

 Läs mer om planerna på Sundbybergs stads webbplats.

 

Ny regional- och pendeltågstation

I bygget ingår att ersätta Sundbyberg station med en ny regional- och pendeltågstation. Stationen kommer att ligga på ungefär samma plats som den nuvarande och ha tre entréer.

I den östra änden byggs plattformsanslutningen vid Solna Business Park med stationsentré Solna Business Park och stationsentré Lilla Alby, och i den västra änden byggs plattformsanslutning och stationsentré i Sundbybergs centrum.

 

Planläggningsprocessen

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Hur planläggningsprocessen går till kan du läsa om i planläggningsbeskrivningen. 

Läs dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg)