Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen till fyra spår. En del av järnvägen går i en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper.

Förberedande arbeten

Innan vi bygger ut järnvägen behöver vi göra förberedande arbeten. Det innebär bland annat att vi lägger om ledningar för el, telekommunikation, fjärrvärme och vatten. Vi planerar att påbörja ledningsomläggningar våren 2019.

Arbeten vid Stationsgatan, Järnvägsgatan och Löfströms allé

Vi behöver utföra större arbeten på avloppsledningsnätet i Stationsgatan. Arbetena beräknas påbörjas under våren 2019 och pågå under cirka ett års tid. I samband med dessa arbeten behöver rampen ner till gångtunneln stängas av. Därför planerar vi nu för en ny trappa mellan Järnvägsgatan och järnvägsområdet ner till gångtunneln. Hissen kommer att vara kvar.  

Platskontor och byggbodar för dessa arbeten kommer att vara belägna på parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan-Löfströms allé. Därför kommer parkeringsplatsen vara stängd för allmänheten. Vi har i dagsläget ingen exakt tidpunkt för dessa åtgärder, men kommer att informera om arbetena senast en månad innan byggstart. 

Tillfälliga spår på bangården

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt under byggtiden av tunneln planerar vi att bygga tillfälliga spår intill de nuvarande. På de spåren leds trafiken om när vi bygger de permanenta spåren, tunneln och nya Sundbyberg station stationen. Under 2018 påbörjade vi förberedande arbeten, genom att börja riva järnvägsspåren på bangården öster om Sundbyberg station, för att ge plats till de nya tillfälliga järnvägsspåren. 

Under byggtiden påverkar vi passager över och under järnvägen

Tidigast 2021 planerar vi att börja bygga den slutgiltiga anläggningen. När vi har alla våra tillstånd på plats och kan börja bygga den slutliga anläggningen beräknar vi att byggtiden är cirka 8 år. Under byggtiden kommer vi att genomföra följande arbeten som påverkar broar och passager över och under järnvägen:

Vi kommer riva bron vid Löfströms Allé i slutet av byggskedet. Bron kommer att ersättas av en väg på taket av överdäckningen och under byggskedet kommer bron att vara öppen för biltrafik.

Vi planerar för att passagen vid Esplanaden kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik genom den befintliga plankorsningen. Passagen planeras dock att vara avstängd för biltrafik under hela byggskedet. I slutläget kommer passagen att ersättas av tunneln.

Vi planerar att riva befintliga gångtunnlar i samband med att vi bygger det första tunnelröret, där placeringen av tillfälliga passager just nu är under utredning.

Den befintliga entrén till pendeltågsstationen kommer vi att flytta under byggtiden. Vi planerar olika alternativa lösningar beroende på vilket skede vi är i.

Ekensbergsvägens framtida sträckning över järnvägen utreds men planeras att vara öppen för trafik under hela byggskedet. Järnvägsbron för tvärbanan blir kvar som idag.

Järnvägen läggs i en tunnel

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen och ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Läs mer om planerna på Sundbybergs stads hemsida (extern webbplats). 

Ny regional- och pendeltågstation

I bygget ingår att ersätta Sundbyberg station med en ny regional- och pendeltågstation. Stationen kommer att ligga på ungefär samma plats som den nuvarande och ha tre entréer.

I den östra änden byggs plattformsanslutningen vid Solna Business Park med stationsentré Solna Business Park och stationsentré Lilla Alby, och i den västra änden byggs plattformsanslutning och stationsentré i Sundbybergs centrum. 

Planläggningsprocessen

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. I samband med det redovisar vi även samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet. Hur planläggningsprocessen går till kan du läsa om i planläggningsbeskrivningen.

Läs dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg).

Se Sundbybergs stads detaljplan Järnväg, promenaden och stadsbebyggelse (extern webbplats).