Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D-illustration av den framtida plattformen på Sundbybergs station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen från två till fyra spår, där en del går i en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i södra Duvbo till Ekensbergsvägen.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Sundbyberg.

Förberedande ledningsarbeten

För att kunna bygga ut järnvägen behöver vi göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver vi lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten.

En av de första åtgärderna är att borra en ny anslutning till en avloppstunnel för att avleda avloppsvatten. Borriggen kommer att installeras i rampen ner till gångtunneln i Stationsgatan. Rampen i Stationsgatan kommer därför att behöva stängas, och vi planerar för en ny tillfällig trappa mellan Järnvägsgatan och järnvägsområdet ner till gångtunneln. Den gamla rampen kommer att vara kvar tills den nya trappan är klar. Hissen kommer att vara kvar. Arbetena i Stationsgatan beräknas pågå i cirka ett år.

Platskontor och byggbodar för arbetena kommer att vara belägna på parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan-Löfströms allébron. Parkeringen kommer därför att stängas för allmänheten.

Vi har i dagsläget ingen exakt tidpunkt för dessa åtgärder, men kommer att informera allmänheten om arbetena senast en månad innan byggstart.

Ledningsarbeten i Järnvägsgatan kommer att påbörjas tidigast 2019.

Tillfälliga spår på bangården

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt under byggtiden av tunnelrören, så planerar vi att bygga tillfälliga spår intill de nuvarande. På de spåren leds trafiken om när vi bygger de permanenta spåren, tunneln och stationen. Under 2018 planerar vi att påbörja förberedande arbeten. Järnvägsspåren på bangården öster om Sundbyberg station planeras att rivas under året, för att ge plats till de nya tillfälliga järnvägsspåren.

Under byggtiden påverkar vi passager över och under järnvägen:

Tidigast 2020 planerar vi att påbörja den sista delsträckan som tar cirka 8 år att bygga. Under byggtiden, som startar tidigast 2020, kommer vi att genomföra en del arbeten som påverkar broar och passager över och under järnvägen.

  • Bron vid Löfströms Allé kommer att behöva rivas i slutet av byggskedet och ersättas av en väg på taket av överdäckningen. Bron vid Löfströms allé planeras att vara öppen för biltrafik under byggskedet.
  • Passagen vid Esplanaden planeras att vara möjlig att använda för gång och cykeltrafikanter genom den befintliga plankorsningen. Passagen planeras dock att vara avstängd för biltrafik under hela byggskedet och ersätts i slutläget av överdäckningen.
  • Befintliga gångtunnlar i Sundbyberg planeras rivas i samband med arbetet med det första tunnelröret byggs. Placeringen av tillfälliga passager är under utredning.
  • Den befintliga entrén till pendelstationen kommer vi behöva flytta under byggtiden. Därför planerar vi alternativa lösningar beroende på vilket skede vi är i.
  • Ekensbergsvägens (vägbron) framtida sträckning över järnvägen utreds men planeras vara öppen för trafik under hela byggskedet. Järnvägsbron för tvärbanan blir kvar som idag.

Planläggningsprocessen

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Hur planläggningsprocessen går till kan du läsa om i planläggningsbeskrivningen. 

Läs dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg)

Järnvägen läggs i en tunnel

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg och Sundbybergs stad planerar nu för hur det ska se ut där.

Läs mer om planerna på Sundbybergs stads webbplats.

Ny regional- och pendeltågstation

I bygget ingår att ersätta Sundbyberg station med en ny regional- och pendeltågstation. Stationen kommer att ligga på ungefär samma plats som den nuvarande och ha tre entréer.

I den östra änden byggs plattformsanslutningen vid Solna Business Park med stationsentré Solna Business Park och stationsentré Lilla Alby, och i den västra änden byggs plattformsanslutning och stationsentré i Sundbybergs centrum.